2004 YILI MTV' NİN KASKO SİGORTA DEĞERİNİN %5'İNİ AŞMASI HALİNDE BİR ALT KADEMEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI    

 

2004 YILI MTV' NİN KASKO SİGORTA DEĞERİNİN %5'İNİ AŞMASI HALİNDE BİR ALT KADEMEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Tarih: 30/01/2004
SAYI : B.07.0.GEL.0. 71/7103-244/004637


.......................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)

23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Konu ilgili olarak 29/01/2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 22 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca; 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan “2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda belirtilen 2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu ile müracaat ederek bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergiyi ödemek isteyen mükelleflerin vergileri bu taleplerine göre tahsil edilecek ve söz konusu form mükellefin dosyasında saklanacaktır.

Ayrıca, 2004 yılı vergisi kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması nedeniyle yukarıda bahsi geçen Kararname gereğince bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarını ödemesi gerektiği halde fazla vergi ödemiş bulunan mükelleflerin 2004/Temmuz ayı taksidine mahsup veya mahsuptan sonra kalan tutara ilişkin iade talepleri, yukarıda bahsi geçen bildirim formuna dayanılarak yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, 2004 yılı için tahakkuk ettirilen tutar ile tahsil edilmesi gereken tutar arasındaki farkın terkin edilmesi gerekmekte olup, tahakkuktan terkin işlem sayısının fazla olması halinde terkin işlemlerinin toplu olarak yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 

Bakan a.
Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü