EŞİ DOĞUM YAPAN ERKEK İŞÇİYE DOĞUM İZNİ VERİLİR Mİ?     

19 Kasım 2007

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

EŞİ DOĞUM YAPAN ERKEK İŞÇİYE DOĞUM İZNİ VERİLİR Mİ?

 

4857 sayılı İş Kanununda, eşi doğum yapan erkek işçiye doğum izni adı altında izin verileceğine dair bir hüküm bulunmadığından, bu ad altında izin verilemez. Çocuğun “ölümü” halinde izni düzenleyen yasa hükmü “doğumu” halinde erkek işçi için açık bir düzenleme getirmemiştir.

 

Uygulamadaki tereddüt Devlet Memurları Kanunundan kaynaklanmaktadır. Yasal düzenleme gereği (1) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. İzin sırasında memurun özlük haklarına dokunulamaz.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 55. maddelerinde işçilere ne gibi durumlarda izin verileceği belirtilmiştir.

 

46.madde: Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki;

 

a. Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

 

b. Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,

 

c. Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

 

55. madde: Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

 

a. İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).

 

b. Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

 

c. İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

 

d. Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

 

e. 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.

 

f. Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

 

g. 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

 

h. İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

 

i. İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.

 

j. İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

 

k. Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

 

55. madde hükmü de; İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler diyerek ,işçilere verilecek izinleri belirtmiştir. Ancak, 55 inci maddenin (j) bendinde belirtilen, işveren tarafından verilen diğer izinler kavramı dikkat çekicidir. Kanaatimce (j) bendi gereği eşi doğum yapan işçinin talebi halinde işverenin makul bir süre (2) izin vermesi gerekir.

 

Sonuç:

 

İş Kanununa göre İşçilere; Evlenmelerinde, Anne-Baba-Eş-Kardeş-Çocuklarının ölümünde 3 gün (3) izin verilir. Bu izinler İş Kanununda çalışılmış gibi kabul edildiğinden, bir iş karşılığı olmaksızın ücreti ödenecektir. Diğer bir ifadeyle işçiler ücretli izin kullanmış sayılacaklardır.

 

Eşi doğum yapan erkek işçiye genelde 1-2 gün doğum izni verildiği ancak verilen bu izinlerin yıllık izinden mahsup edildiği uygulamada sık rastlanılan bir durumdur. Devlet Memurları Kanununda yer alan hükmün İş Kanununda da yer alması halinde sorun çözümlenecektir.

 

Bu nedenle;

 

İş Kanunu’nun, 46. maddesinin (b) fıkrası;

  • İşçilerin evlenmelerinde, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocuklarının ölümünde ve erkek işçiye karısının doğum yapması sebebiyle üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri.

İş Kanunu’nun, 55. maddesinin (ı) fıkrası;

  • İşçilerin evlenmelerinde,ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocuklarının ölümünde ve erkek işçiye karısının doğum yapması sebebiyle üç güne kadar verilecek izinler.

Şeklinde düzenlenirse kanaatimce uygulamada tereddüt kalmayacaktır.

 

DİP NOTLAR

 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde:104

(2) bu süre yasa hükmünde yer aldığı üzere üç güne kadar olabilir.

(3) yasa hükmü … üç güne kadar… diyerek işveren tarafından ücret ödenecek azami izin süresini 3 gün olarak belirlemiştir.

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

iskanunu_uyg_rehb.jpeg

 

 

  

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz