SÜREKSİZ İŞLERDE ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIĞI     

21 Mayıs 2007

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

SÜREKSİZ İŞLERDE ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIĞI

 

Ülkemizde göçmen/gezen işçi olarak da isimlendirilen süreksiz çalışan tarım işçileri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (1) ile sosyal sigorta kapsamına alınmıştır. Süreksiz olarak çalışmaktan kastedilen, sigortalının 30 günden az süren işlerde çalışmasıdır.

 

Tarım sigortası, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların istekte bulunmaları kaydıyla sosyal güvenliklerini sağlamayı amaçlayan bir sigorta koludur. (2)

 

Sigortalı Sayılanlar:

 

Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla bu kanunlara göre malüllük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla sigortalı sayılırlar.

 

Sigortalı Sayılmayanlar:

 

a. 18 yaşını doldurmamış olanlar.

 

b. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaları nedeniyle prim veya kesenek ödemekte olanlar.

 

c. Sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı emeklilik (yaşlılık) veya malüllük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar.

 

d. Aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar.

 

e. 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar,sigortalı sayılmazlar.

 

Başvuru ve Tescil İşlemi:

 

a. Durumları kanuni şartlara uygun olanlar, örneği SSK tarafından hazırlanan "Tarım İşlerinde Hizmet Akdi ile Süreksiz Olarak Çalışanlara ait İstek ve Tescil Belgesi"ni, nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre iki örnek doldurup imzaladıktan sonra, mümkünse en son çalıştığı işverene imzalatıp bilahare ikamet ettiği yer muhtarlığına, Tapu Sicil Müdürlüğüne ve en son Bağ-Kur İl Müdürlüğüne onaylattıktan sonra Kanuni ikametgahlarının bulunduğu yer çevresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verirler.

 

b. Sigorta İl Müdürlüğünce alınan İstek ve Tescil Belgesine istinaden yürürlükteki usul ve esaslara göre tescil işlemi yapılır.

 

c. Tescili yapılan sigortalıya, kimliğinin ve prim ödeme gün sayılarının tespitini sağlayacak, örneği SSK tarafından hazırlanan bir "Sosyal Güvenlik Belgesi" verilir. Bu belgenin içindeki kartların her biri, SSK tarafından ilgili ay bölümüne "Primi Tahsil Edildi" kaydının düşülmesiyle sigortalı tarafından en geç ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar "Alındı Belgesi" karşılığında Kuruma geri verilir. “Primi Tahsil Edildi" kaydını taşıyan kartın sigortalı tarafından herhangi bir sebeple geri verilmemesi halinde, söz konusu kartın ilgili olduğu süreye ait primler ödenmemiş sayılır.

 

Sigortalılığın Başlangıcı:

 

a. Tarım sigortasına devam etmek isteyenlerin sigortalılıkları 08.09.1999 tarihinden önce, ilgilinin yazılı istek tarihini izleyen yılbaşından itibaren başlamakta iken bu tarihten sonra takip eden aybaşından başlamaktadır.

 

b. Tarım sigortasına devam etmekte iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, işlerinden ayrılmaları halinde tarım sigortalılıkları işten ayrılışlarını takip eden aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.

 

Sigortalılığın Sona Ermesi:

 

a. Primini ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden,

 

b. Tarım sigortalılıklarını sona erdirmek isteyenlerin yazılı isteklerini takip eden yılbaşından,

 

c. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer.

 

Sigorta Primin Hesaplanması ve Ödenmesi:

 

a. Sigortalılardan % 30 oranında prim alınır.

 

b. Primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Kanunun 78'inci maddesiyle belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdır.

 

c. Prim hesabına esas gün sayısı her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

 

d. Sigortalılar her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesine SSK tarafından tahsilat yapıldığını gösteren bir kayıt düşülmek suretiyle SSK’ya öderler. Ait olduğu yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.

 

e. Primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile fertlerine veya hak sahiplerine sigorta yardımları yapılmaz.

 

Sonuç:

 

Süreksiz işlerde çalışan tarım işçileri 2925 sayılı kanun ile sosyal sigortalar kapsamına alınmıştır. Ancak, sigorta zorunlu değil isteğe bağlıdır.

 

Tarım sektöründe işçi-işveren ilişkileri Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri ve örfi kurallara göre çözümlenmektedir.

 

(1) 2925 sayılı Kanun 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(2) www.ssk.gov.tr

(3) 01/01/2007 -30/06/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 18,75.-YTL 01/07/2007 - 31/12/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 19,50.- YTL'dir.

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

 

  

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz