...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER REHBERİ    

    

03 Ekim 2007

 

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER REHBERİ

 

Ödeme Emri Niçin ve Kimlere Düzenlenir?

 

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ancak ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

 

Borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemelerini veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmalarını bildirmek için “ödeme emri” düzenlenir ve tebliğ edilir.

 

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması halinde, kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.

 

Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?

• Borcun asıl ve ferilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı,

• Borcun nereye ödeneceği,

• Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,

• Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,

• Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,

• Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı

• Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği

• Borçlu; malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise

 

1. En son kanuni ikametgâh ve işyeri adreslerini,

2. Var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini,

3. Nüfus kayıt örneğini bildirmek zorundadır.

 

Geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişiler hakkında 1 aya kadar hafif hapis veya 100 YTL. adli para cezası uygulanacağı hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.

 

Hangi nedenlerle ödeme emrine itiraz edilir?

 

Ödeme emrini alan borçlu;

 

• Böyle bir borcunun olmadığı,

• Borcunu kısmen ödediği,

• Borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

 

Borcun bir kısmı için dava açılabilir mi?

 

Borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Dava dilekçesinde dava açılan vergi veya cezanın türü ve miktarının açıkça belirtilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

 

Dava açan borçlu takip muamelesini durdurabilir mi?

 

Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.

 

Dava açan borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda ne olur?

 

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

 

Vergi Mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlu ne yapmalıdır?

 

Borçlunun, borcun tamamına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

 

Borcun bir kısmına karşı yapılan itirazlar mal bildiriminde süre uzatmaz.

 

Mal bildirimi nedir?

 

Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.

 

Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildirir.

 

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

  • Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde bulunur.
  • Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.
  • Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini belirtmelidir.
  • Mal bildiriminde borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.
  • Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmelidir.
  • Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

 

BORÇLUNUN HACZEDİLEBİLECEK MALLARI OLMADIĞINI BİLDİRMESİ MAL BİLDİRİMİ HÜKMÜNDEDİR

 

Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması esastır. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması söz konusu değildir.

 

Malı olmadığını bildiren borçlunun bildirime ekleyeceği hususlar nelerdir?

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde:

 

• En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,

• Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,

• Nüfus kayıt örneğini vermek,

 

mecburiyetindedir.

 

Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler ilgili mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

 

Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında ne yapılır?

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.

 

Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa icra tetkik merci kararı ile hapsedilir.

 

Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

 

Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar ne yapmalıdır?

 

Borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahısların bu malları vergi dairesi yazısının kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bu durum, üçüncü şahıslardan yazı ile talep edilir. Talebe rağmen bildirimde bulunmayan üçüncü şahıslar ilgili mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

 

Mal edinme ve mal artması durumunda borçlu ne yapmalıdır?

 

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

 

Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu bir aydan bir yıla kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.

 

Mal bildirimi sonucunda ne olur?

 

Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek miktarı vergi dairesince haciz olunur. Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir.

 

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

FORTİSBANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

FİNANSBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

TEKSTİLBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

OYAKBANK A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

TEKFENBANK A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

 

KAYNAK: Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

© 2000-2008

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz.