...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI VE SINAV İLAN METNİNDE YER ALAN SINAV ESASLARI     

12 Aralık 2007

 

Osman TURGUT

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Uzmanı

Muhasebe-Finansman Bilim Uzmanı

osmanturgut07@gmail.com

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI VE SINAV İLAN METNİNDE YER ALAN SINAV ESASLARI 

 

GİRİŞ

 

“İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebecilik", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek (Md.1)” amacıyla 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” yasalaştırılmış ve 13.06.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Sonraki kısımlarda 3568 sayılı Kanun olarak anılacaktır).

 

3568 sayılı Kanun’un “Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır.” düzenlemesi ile sınav komisyonu ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Yine aynı Kanunun “Yönetmelikler” başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.” denilmekte; aynı fıkranın (b) bendinde ise, “7 nci maddeye göre sınav için teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışma şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer hususlar” düzenlemesine yer verilerek, birlik tarafından bahsi geçen konuda yönetmelik ile düzenleme yapılacağına hükmedilmiştir.

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince hazırlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” 16/01/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Çalışmamızda, 3568 sayılı Kanun, konu ile ilgili anılan yönetmelik ve 12/12/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru” da yer alan düzenlemeler değerlendirilecektir.

 

A. 3568 SAYILI KANUNA GÖRE, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI

 

3568 sayılı Kanunun “Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları” başlıklı 5 inci maddesinin (A) fıkrasında “Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.” denilmekte;

 

Aynı fıkranın (a) bendinde “a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak.” düzenlemesine yer verilmektedir.

 

B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN DÜZENLEME

 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5 inci maddesinin (A) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını” ifade edeceğine hükmedilmiş; 3568 sayılı Kanun’un bir önceki bölümde yer verilen düzenlemesine atıfta bulunulmuştur.

 

Yine aynı yönetmeliğin “Sınava Kabul Şartları” başlıklı 9 uncu maddesinde “Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 5, 8, 9 uncu maddelerindeki özel şartları taşımaları…”düzenlemesine yer verilerek yine 3568 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yer verilen düzenlemeye atıfta bulunulmuştur.

 

Buna göre; 3568 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan düzenlemeye tekrar yer verilirse; serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için; “a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.” şartı ile ilgili maddelerde yer alan (çalışmamız kapsamına almadığımız) diğer şartların bulunması gerekecektir.

 

C. 12/12/2007 TARİHLİ İLAN METNİNDE YER ALAN ŞARTLAR

 

12 Aralık 2007 tarihli (bugün) ve 26728 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru” metninde yer alan “Sınavlara İlişkin Esaslar” başlıklı kısımda yer alan açıklamaya göre;

 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

 

a- Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumları’ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak,

…”

şartı belirtilmektedir.

 

D. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

Yukarıda yer alan açıklamalarda görüleceği üzere; 3568 sayılı Kanun ve Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere göre,

 

Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için “a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak.” düzenlemesi;

 

İlân metninde;

 

“Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumları’ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak..”

 

şeklinde yer almaktadır.

 

İlân metni dikkate alındığında, sayılan alanlarda lisans mezunu olmanın yanı sıra aynı zamanda sayılan alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olma şartlarının her ikisinin birlikte aranmakta olduğu anlamı çıkmaktadır.

 

Ancak, 3568 sayılı Kanun’un ve anılan yönetmeliğin ilgili hükümleri dikkate alındığında, aranmakta olan şartın, sayılan alanlarda en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak olduğu anlaşılacaktır.

 

Sonuç olarak; anılan ilan metni dikkate alınarak başvuruların kabul edilmesi durumunda, sayılan alanlarda lisans mezuniyetinin yanında lisansüstü öğrenim görmüş olmak şartının da birlikte aranması gerekeceğinden, ilan metninin 3568 sayılı Kanun ve anılan yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi ve hatalı durumun düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlarımız

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz