2007 YILI PRATİK BİLGİLERİ    

 

 

Sayfa Başı

1 Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi

1 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

1 Çıraklar İçin Asgari Ücret

1 Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulanmasında Esas Alınan Tarife (2006 Yılı Harcamaları İçin)

1 Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

1 SSK Yemek Muafiyeti

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

1 İş Kanunu İdari Para Cezaları

1 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

1 Form Ba, Bs...

1 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

1 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

1 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

1 Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

1 SSK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

1 506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2007 - 30.06.2007)

562,50   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2007 - 31.12.2007)

585,00   

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2007 - 30.06.2007)

476,70   

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2007 - 31.12.2007)

491,40   

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2007 Tarihinden itibaren)

560,00   

AMORTİSMAN LİSTESİ (TÜM TEBLİĞLER BİRLEŞTİRİLMİŞ HALDE)

VUK, 330, 339, 365 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde

Tıklayınız

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2007-30.06.2007 Tarihleri arası)

562,50  

Taban (01.07.2007-31.12.2007 Tarihleri arası)

585,00  

Tavan (01.01.2007-30.06.2007 Tarihleri arası)

3.656,40  

Tavan (01.07.2007-31.12.2007 Tarihleri arası)

3.802,50  

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçi Payı

1  

İşveren Payı

2  

Devlet Payı

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2007)

560,00   

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2007)

 8,80  

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin

Tıklayınız

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler İçin

Tıklayınız

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI (01.01.2007)
 

01.01 - 30.06.2007

01.07 - 31.12.2007

Brüt ücreti

562,50  

585,00 

İşçi SSK Primi

78,75  

81,90 

İşsizlik Sigortası Primi

5,63  

5,85 

Damga Vergisi (08.07.06 Tarihli 5535 Sayılı Kanunla DV. Kaldırıldı)

0,00  

0,00 

Net Ücret

478,12  

497,25  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2007)

7.500  

Yeni Türk Lirasına kadar

  15  

19.000  

Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 YTL, fazlası

 20  

43.000  

Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 YTL, fazlası

 27  

43.000  

Yeni Türk Lirasının 43.000 lirası için 9.905 YTL, fazlası

 35  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2007) (ÜCRETLİLER)

7.500  

Yeni Türk Lirasına kadar

 15  

19.000  

Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 YTL, fazlası

 20  

43.000  

Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 YTL, fazlası

 27  

43.000  

Yeni Türk Lirasının 43.000 lirası için 9.905 YTL, fazlası

 35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yeniden Değerleme Oranları

Tıklayınız

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

 560,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177)
Yıllık Alış Tutarı

 100.000  

Yıllık Satış Tutarı

 140.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

 56.000  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 100.000  

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

 6,40  

Diğer Vergilerde

 13,90  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme

 15,00  

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

Tıklayınız

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

Tıklayınız

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00  

Eski Yıllar İçin

Tıklayınız  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta

50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN

CEZASI

ORANLAR

Özürlü işçi çalıştırma oranı

 

Tıklayınız 

Eski hükümlü çalıştırma Oranı

 

Tıklayınız 

Terör mağduru çalıştırma oranı 

10xAsgari Ücret

Tıklayınız 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Adapazarı (Sakarya)

Diyarbakır

G.Antep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (SSK)

İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

Tıklayınız

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

Tıklayınız

Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

Tıklayınız

Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi

 2xAsgari Ücret

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (Kalktı)

 (SSK GENELGESİ 12-124 EK Genelgesine Bakınız)

 Uygulanmayacak

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun işyerine asılmaması (Kalktı)

 2xAsgari Ücret

Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması

 2xAsgari Ücret

VİZİTE KAĞIDI Vermeyenlere  (4958, Md51, f)

 1xAsgari Ücret

"4958 Sayılı Kanun Madde 51-

d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;"

29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği)

 Ceza Miktarı

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 12xAsgari Ücret

Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 6xAsgari Ücret

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)

 3xAsgari Ücret

Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında

Asgari Ücret/2

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

 Tıklayınız

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2007)

 570  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2007)

 280  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2007)

 140  

İŞÇİLİK MALİYETLERİ

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri (2007)

İşveren Payı % 19,5 % 20, Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Tıklayınız

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri (2006)

İşveren Payı % 19,5 % 20, Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Tıklayınız

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 Tıklayınız

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

  Tıklayınız

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler

Tıklayınız

ÇIRAKLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin

Tıklayınız 

  ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASINDA ESAS ALINAN TARİFE (2006 YILI HARCAMALARINA UYGULANACAK)

3600 Yeni Türk Lirasına Kadar

% 8

7200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası İçin % 8 Aşan kısmı için

% 6

7200 Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL'si İçin % 7 Aşan kısmı için

% 4'ü

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2007 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

15.000 

 SSK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız!

Tıklayınız

 AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

01.01.2007 -30.06.2007 (562,50)

1 çocuk için yardım 11,25 YTL (SSK Açısından)

2 çocuk için 22,50 YTL (SSK Açısından)

Aile yardımı 56,25 YTL olarak uygulanacak. (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

 

01.07.2007 -31.12.2007 (585)

 

1 çocuk için yardım 11,70 YTL (SSK Açısından)

2 çocuk için yardım 23,40 YTL (SSK Açısından)

 

1 çocuk için yardım 12,09 (Vergi Açısından)

2 çocuk için yardım 24,18 (Vergi Açısından)

 

Aile yardımı 58,50 YTL olarak uygulanacak.  (SSK Açısından) (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

Aile yardımı 72,53 YTL olarak uygulanacak.  (Vergi Açısından) (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız!

 

Yemek Muafiyeti = Çalışılan Gün Sayısı x 1,17

(585/30=19,50x%6=1,17)

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

01.01.2007 Tarihinden İtibaren

 

01.01.2006 Tarihinden İtibaren

% 9  

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

01.01.2007 Tarihinden İtibaren

Tıklayınız

01.01.2006 Tarihinden İtibaren

Tıklayınız

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

16.08.1999 Tarihinden İtibaren

%06  

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2007 Yılı

Tıklayınız

2006 Yılı

Tıklayınız

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

89.623,00  

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

179.352,00  

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde (2007)

 2.068,00  

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde (2007)

2.068,00  

FORM Ba, Bs

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 362) (2007)

Tıklayınız

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 362) (2006)

Tıklayınız

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

3.700,00  

Diğer Yerlerde

2.600,00

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  YTL

53.000  ve 77.000  

2 Numaralı Bent İçin  YTL

26.000  

3 Numaralı Bent İçin  YTL

53.000  

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2007 Takvim Yılı İçin

6.400  

 

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

 

29.01.2007 Tarihinden İtibaren

410  

SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

SSK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

Tıklayınız

506 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI

506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları (01.01.2007'den itibaren)

Tıklayınız