...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR (BKK 2008/13694)    

    

 

11 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26903

 

Karar Sayısı : 2008/13694

            

Ekli “Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR

 

             Görev tazminatı göstergeleri

             MADDE 1 – (1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

             6.000 olanlara 9.000,

             5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

             4.000 ve daha az olanlara 6.000,

             gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

             Hak kazanma ve ödenme şekli

             MADDE 2 – (1) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

             Uygulama

             MADDE 3 – (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.

             Asgari görev tazminatı

             MADDE 4 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

             Emeklilere ödenecek görev tazminatı

             MADDE 5 – (1) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan aynı Kanunun ek 68 inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

             (2) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamına girenlerden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, söz konusu geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girmesinden önceki hükümler gereğince bu görevlerinden dolayı görev tazminatından yararlanmalarının mümkün olması ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmaları kaydıyla, makam tazminatı gösterge rakamları yerine durumlarına uygun olan yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları esas alınmak suretiyle bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak tutardaki görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 6 – (1) 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar 9/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.