.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK    

    

12 Kasım 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27052

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin  (c)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

c) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak fonksiyonunu yerine getiren, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan Kreş ve Gündüz Bakımevlerini, 7-14 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan Çocuk Kulüplerini,”

            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 5 – Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

            

a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

            

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

            

c) Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,

            

ç) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu”

            

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin, madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kurucularda aranacak şartlar”


“Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.”


MADDE 4 –
Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 8 – Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeler ikişer nüsha olarak istenir.

            

a) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularının Türk vatandaşı olması halinde, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte istenecek belgeler;

 

1) Öğrenim durumunu gösterir belge,

            

2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

            

3) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

            

b) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;

            

1) Pasaport Örneği,

            

2) Çalışma İzin Belgesi,


3) Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

            

4) Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,

            

5) Görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,

            

6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği,

            

7) Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,

            

8) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

            

c)  Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;

            

1) Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor,

            

2) Binanın tapu senedi veya kira kontratosu,

            

3)  Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

            

4) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,


5) Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il/ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,


6) Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu,


ç) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde Ek’teki forma göre hazırlanacak Kuruluş İç Hizmet Yönergesi”

            

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“c) Açılış İzin Belgesi verilen her kuruluşu işveren ve işyerinin ismi  ve yaptığı işin çeşidi ile devir ve nakil edilen her kuruluşun durumu bir ay içinde İl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğü’ne ve Defterdarlığı’na  bildirilir.”


MADDE 6 –
Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (E) bendinde yer alan “Kurucu ve kuruluşlarda” ibaresi, “Kuruluşlarda” olarak değiştirilmiştir.

            

“A) Sorumlu Müdür


Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasından, birinci derecede sorumlu olan kuruluş müdürü, aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır;


a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,


1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,


2) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans veya
Önlisans, Çocuk Gelişimi Önlisans programlarından birinden mezun olmak,


3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde,
  sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak,”

            

“b) Çocuk Kulüplerinde,


1) Sosyal Hizmet,
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,  Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,


2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,”


“c) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde,

              

1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,


2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde, sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak.

            

Yukarıdaki şartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.


Bir kişi, birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.”

            

“B) Grup Sorumlusu

              

Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları a-l-o-m-a-l-i-y-e.c-o-m kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusu aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır;

            

a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,


1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

            

2) Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak,

            

3) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları ile söz konusu okullardan mezun olup, alanları ile ilgili lisans diploması almış olmak,

            

4) 0-2 yaş grubundaki çocuklar için Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşire olmak

            

b) Çocuk Kulüplerinde,

            

1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

            

2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak”

            

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıda şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendi eklenmiştir.


“d) 7-11 yaşındaki çocuklar”


“e) 12-
14  yaşındaki çocuklar”

            

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı örneği” ibaresi “T.C. Kimlik Numarası” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 9 –
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

            

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Raporu almadan açılış izni almış bulunan ve faaliyetini sürdüren kuruluşların, hizmet verdiği binanın yetkili kurumdan alacağı depreme dayanıklılık raporunu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde teslim etmeleri şartıyla, faaliyetlerine devam ettikleri sürece kazanılmış hakları saklıdır.”

            

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

EK

İÇ HİZMET YÖNERGESİ

 

KURULUŞUN ADI

Açılış Onayında yer alacak isim yazılacaktır.

KURULUŞUN AMACI

Kuruluşta verilecek hizmete yönelik amaçlar yazılacaktır.

HİZMET TÜRÜ ve YAŞ GRUBU

Kuruluşta verilecek hizmet türü ve yaş grubu yazılacaktır. (Kreş/ Çocuk Kulübü)

EĞİTİM PROGRAMI

Genel Müdürlüğümüzce kuruluşlarda uygulanması istenilen eğitim programının kullanıldığına dair bilgi yazılacaktır.

BESLENME PROGRAMI

Gıda Rasyolarına göre hazırlanacak beslenme programına ilişkin bilgi yazılacaktır.

PERSONEL

Kuruluşta çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları yazılacaktır.

FİZİKSEL DÜZENLEME VE DONANIM

Hizmet türüne uygun kuruluşta bulunması gereken bölümlerin adı, sayısı ve ne amaçla kullanılacağı yazılacaktır.

KURULUŞUN İŞLEYİŞİ

Çocuğun kuruluşa kabulü, kuruluştan ayrılma şartları,  kuruluşun işleyişine ilişkin kurallar yazılacaktır.

ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Kuruluşun hangi gün ve saatlerde hizmet vereceği yazılacaktır.

KURULUŞUN TATİLİ

Kuruluşta tatilin nasıl olacağına ilişkin bilgi yazılacaktır.

 

KURUCU                                                                                                                                       SORUMLU MÜDÜR

ADI  SOYADI:                                                                                                   ADI  SOYADI:

İMZA                                                                                                                 İMZA

TARİH:                                                                                                              TARİH:

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.