...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   Yurtdışı Borçlanma İşlemleri     

    

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

 

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.76.00 / LXXVI-031- 548748 04 / 08 / 2008

KONU : Yurtdışı Borçlanma İşlemleri

 

GENELGE

2008 /72

 

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunda yapılan değişikliklilerle ilgili düzenlemeler

22/05/2008 tarih ve 2008 / 44 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

 

Söz konusu Genelgenin borçlanma kapsamı dışında tutulacak sürelere ilişkin (A-2) bölümünün (f) maddesinde yer alan sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin bu çalışma sürelerinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılıp borçlandırılamayacağı hususunda tereddütler hasıl olduğu tespit edilmiştir.

 

Bilindiği üzere; sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönüyle topluluk sigortasına tabi tutulmakta iken 29/07/2003 tarihli 4958 sayılı Kanunun 39 ve 40 ıncı maddeleri ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddelerinde yapılan düzenlemeye göre söz konusu kimselerin talepleri halinde haklarında isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

 

Diğer yandan, 16/6/2006 tarih 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre bu maddenin yürürlüğe gireceği 01/10/2008 tarihinden sonra, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılacak ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde ise Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri de uygulanacaktır.

 

Bu durumda, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin, bu ülkelerde gerek 01/10/2008 tarihinden önce gerekse bu tarihten sonra geçen hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulundukları takdirde, yurtdışında çalıştıkları sürelerde ülkemizde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmemiş olması kaydıyla , borçlanma talepleri kabul edilerek haklarında 22/05/2008 tarih ve 2008 / 44 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR

Kurum Başkanı V.

DAĞITIM :

Gereği :

1- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine

2- (Devredilen) Sigorta Müdürlüklerine

3- (Devredilen) Bağ-Kur İl Müdürlüklerine

 

Bilgi :

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

- Merkez Ünitelere

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.