...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezinden (TESMER)    

    

 

02 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 26955

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezinden (TESMER) :

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün  25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 22-23 Kasım 2008 tarihlerinde ANKARA, İSTANBUL, İZMİR illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava;  Stajını tamamlayan  serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer),  Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6’ncı  maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.  

2008/3.Dönem; SMMM SINAV TARİHİ        : 22-23 KASIM 2008

*İlk kez katılacaklar için son başvuru tarihi       : 1 Eylül 2008

İnternet üzerinden son  başvuru tarihi                : 31 Ekim 2008

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b - Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak, kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu çalışma süreleri ile kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış süre olarak kabul edilir,

c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

1 - Finansal Muhasebe,

2 - Finansal Tablolar ve Analizi,

3 - Maliyet Muhasebesi,

4 - Muhasebe Denetimi,

5 - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6 - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

7 - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1 - Sınav dosyası

2 - Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kuruma  verilmek üzere) alınacak Adli sicil belgesi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

4 - İkametgâh İlmuhaberi,

5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 60,00- YTL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 420,00- YTL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi     487 255  veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591  masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler

Daha önce açılan SMMM sınavına katılıp başarılı olamayan sınav hakları devam etmekte olan adaylar; ikinci ve daha sonraki sınavlara katılabilmek için  sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday  sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır.  Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek  onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaraları mutlaka sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası sistemimizde kayıtlı değilse;  nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra başvurusunu yapabilecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1 - Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan sınava katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru  formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer),Yasanın 6/b maddesi gereği yapılan başvurular,  Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen tarihlerde çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı illerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  ve  http://www.tesmer.org.tr  internet adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5 - Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

7 - Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8- Sınav  Başvuru formları Odalardan sağlanabilir.

 

İlan Olunur.

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.