...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ    

    

14 Temmuz 2008

 

Süleyman Turan

 

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama Müdürü

YMM

sturan08@mynet.com

 

KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ 

 

I-GİRİŞ

 

Bilindiği gibi, 4760 sayılı ÖTV Kanunun (1) 1/a.maddesine göre, Kanuna ekli (II) listedeki mallardan kayıt ve tescile (2) tabi olanların ilk iktisabı, (3) bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olup, aynı Kanunun 4/1.b maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için, motorlu araç ticareti yapanlar, (4) kullanılmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını (5) gerçekleştirenlerin verginin mükellefi oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı Kanunun 11/3. fıkrasına göre de, (II) sayılı listedeki mallar için özel tüketim vergisinin matrahı; ilk iktisabında hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunun (6) 20. maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunun “Oran ve Tutar” başlıklı 12/1. fıkrasının sonuna, 5766 sayılı Kanunla (7) 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

 

(Eklenen hüküm) (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından fazla olamaz. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından %10’ a kadar yapılan indirimler alış bedelinden indirilir.

 

Bu yazımızda, 14 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği (8) ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kayıt ve tescile tabi olan taşıtların özel tüketim vergisi matrahının tespiti açıklanacaktır.

 

II-KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHININ TESPİTİ

 

1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıt Araçları

 

1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9) (1.2.1) bölümünün (i) paragrafında, ÖTV Kanununun 1. maddesinde geçen "kayıt ve tescile tabi olanlar" ifadesinin; kara taşıtları için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (10) ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine (11) göre trafik tescil kuruluşlarınca, askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçlar için ise Türk Silahlı Kuvvetlerince tescil edilmesi zorunlu olan araçları kapsadığı belirtilmiştir.

 

Ancak, 14 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinin “2.Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlar” başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile, söz konusu bölümün (i) paragrafı, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonuna giren araçlardan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilenlerin özel tüketim vergisinin konusuna girmediği ileri sürülerek açılan davalar, ÖTV Kanununun 2. maddesinin 1/c bendinde yer alan "kayıt ve tescil" tanımına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan kayıt ve tescilin dahil olmadığı gerekçesiyle idare aleyhine sonuçlandığından ve Danıştay tarafından verilen kararların düzeltilmesine ilişkin taleplerin de reddedilmesi suretiyle bu kararların müstakar hale gelmesi nedeniyle;

 

i. Kara taşıtları için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik tescil kuruluşlarınca, şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yapılan bu değişikliğe göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçlar, ÖTV Kanunu uygulamasında "kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar" olarak değerlendirilecektir. Bu durumda vergiyi doğuran olay, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithali veya bunları imal edenler tarafından tesliminde gerçekleşecektir. Dolayısıyla Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilecek olanların, ithalinde özel tüketim vergisi ithal edenler tarafından gümrük idaresine ödenecek, imalatçıları tarafından tesliminde ise imalatçıları tarafından hesaplanacak özel tüketim vergisi, teslim tarihini takip eden ayın 15. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi (12) verilmek suretiyle beyan edilip ödenecektir.

 

Öte yandan ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonundaki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar, özel tüketim vergisi kapsamı dışında tutulduğundan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt tescil edilecek olan 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonu kapsamındaki araçlar özel tüketim vergisinin konusuna girmemektedir.

 

Kayıt ve tescile tabi taşıt araçları ile tabi oldukları özel tüketim vergisi oranları, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. No: Aracın İsmi: _________________________________________________ Vergi Oranı (%)

 

8701.20 Yarı römorkler için çekiciler .......................................................................................... 4

 

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:

  - Otobüs ..................................................................................................................... 1

  - Midibüs ..................................................................................................................... 4

  - Minibüs ..................................................................................................................... 9

87.03   Binek otomobilleri ve insan taşımaya mahsusu diğer taşıtlar:

  - Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma

   kapasitesi, istiap haddinin %50 ‘sinin altında olan motorlu araçlardan; (13)

   

  - İstiap haddi 850 kg’ i geçmeyip silindir hacmi 2000 cm3’ ün altında olanlar...................... 10

  - İstiap haddi 850 kg’ i geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ ün altında olanlar....................10

   

  - Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri

   bulunanlar, (Çok amaçlı araç olarak tanımlanan, Dublo,Connet, Kango, Expres,

   Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi) .................................................................10

   

  - Diğerleri (Normal binek otomobilleri):

   

  - Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler................................................................37

  - Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler..............................60

  - Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler.......................................................................84

87.04   Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar: (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

  - Azami yüklü kütlesi 4700 kg’ i geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri

   veya sürücü dışında yanda pencereleri olanlar: (panelvan)

   

  - Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler.................................................................10

  - Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler........................................52

  - Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler...................................................................... 75

  - Kapalı kasalı olup istiap 620 kg’in altında olanlar (kapalı kasalı kamyonet).......................... 10

  - Diğerleri (Kamyon ve kamyonetler).................................................................................. 4

87.05  Özel amaçlı motorlu taşıtlar, (vinç, mikser, tanker, çöp arabası gibi)........................................ 4

 

87.11  Motosikletler, (mopetler dahil) ve yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar:

  - Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler...................................................................22

  - Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler........................................................................ 37

87.02  Helikopter ve uçaklar (Askeri,zirai ve yangınla mücadele amaçlı hariç)..................................... 0.5

 

89.01 18 Gros tonilatoyu geçmeyen yolcu ve gezinti gemileri...................................................... 6.7

 

89.03 Yatlar ve kotralar ile diğer eğlence ve spor tekneleri............................................................8

 

2. Kayıt ve tescile Tabi taşıt Araçlarında ÖTV Matrahının Tespiti

 

Bilindiği gibi, ÖTV Kanununun 11/3. fıkrasına göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; bunların ilk iktisabında hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir. KDV Kanunun 20. maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

 

Aynı Kanunun 25/a bendine göre ise, mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar matrahtan indirilebilmektedir. Bu hükümler uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak özel tüketim vergisi matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefçe düzenlenen faturada ayrıca gösterilen ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak ÖTV Kanununun 12/1. fıkrasının sonuna, 5766 sayılı Kanunun 19/d bendiyle eklenen hükümlerle, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak özel tüketim vergisinin, mükellefin bu malları alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı hükme bağlanmıştır. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınacaktır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden indirilecektir.

 

Bu hükme göre, mükelleflerin teslim ettikleri (II) sayılı listedeki mallara ilişkin hesapladıkları (varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucu oluşan) özel tüketim vergisinin matrahı alış bedelinden daha düşük ise, özel tüketim vergisi bu alış bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu malların mükellef tarafından teslimi tarihine kadar, malları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin %10’unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının düşülmesi sonucu kalan tutar, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Mükellefin satış bedelinin, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak olan bu tutardan düşük olması halinde, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınan bu tutar üzerinden özel tüketim vergisi hesaplanacaktır.

 

Örnek-1: Otomobil bayisi (A), distribütör (B)’den KDV hariç 20.000 YTL’ye motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan bir otomobil satın almıştır. Otomobil bayisi (A) bu otomobili satmadan önce, distribütör (B) otomobil için 3.000 YTL’lik indirim yapmıştır. Daha sonra (A) bu otomobili müşterisi (C)’ye özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 17.000 YTL’ye satmıştır. Bu durumda otomobil bayisi (A), müşteri (C) adına düzenleyeceği satış faturasında, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisini aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.

 

- Otomobilin vergisiz satış bedeli

17.000,00 YTL  

- (B)’nin (A)’ya yaptığı indirim tutarı

3.000,00 YTL  

- Alış bedelinden indirilebilecek tutar (20.000 x %10)

2.000,00 YTL  

- ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak tutar (20.000 – 2.000)

18.000,00 YTL  

- Hesaplanan ÖTV (18.000 x % 37)

6.660,00 YTL  

- KDV matrahı (17.000 + 6.660)

23.660,00 YTL  

- KDV (23.660 x %18)

4.258,80 YTL  

- Toplam satış bedeli

27.918,80 YTL  

 

Örnek-2: Otomobil bayii (A), dağıtıcı (B)’ den KDV hariç 30.000 YTL’ ye motor silindir hacmi 1800 cm3 olan bir otomobil satın almıştır. Bayii (A) bu otomobili satmadan önce, dağıtıcı (B) bu otomobil için 4.000 YTL’ lık indirim yapmıştır. Daha sonra bayii (A) bu otomobili müşterisi C)’ ye 1.000 YTL de kendisi iskonto yaparak, 25.000 YTL’ ye satmıştır. Bu durumda, otomobil bayisi (A) ‘ nın müşterisi (C) adına düzenleyeceği satış faturası ve hesaplayacağı vergiler aşağıdaki gibi olacaktır.

 

- Otomobilin vergisiz satış bedeli

25.000,00 YTL  

- (B)’nin (A)’ya yaptığı indirim tutarı

4.000,00 YTL  

- (A)’ nin müşterisi (C)’ ye yaptığı indirim tutarı

1.000, 00 YTL  

- Alış bedelinden indirilebilecek tutar (30.000 x %10)

3.000,00 YTL  

- ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak tutar (30.000 – 3.000)

27.000,00 YTL  

- Hesaplanan ÖTV (27.000 x % 37)

16.200,00 YTL  

- KDV matrahı (25.000 + 16.200)

41.200,00 YTL  

- KDV (41.200 x %18)

7.416,00 YTL  

- Toplam satış bedeli

48.616,00 YTL  

 

Örnekteki otomobilin nihai tüketiciye vergisiz satış bedeli 25.000 YTL olmasına rağmen, özel tüketim vergisi bu tutar üzerinden değil, dağıtıcı ve bayiinin yapmış olduğu 5.000 YTL ’lik indirimi yerine satış bedelinin yüzde 10’u olan 3.000 YTL kadar indirim uygulanarak 27.000 YTL üzerinden hesaplanmış, ancak katma değer vergisinin hesaplamasında yapılan indirimlerin tamamı dikkate alınarak otomobilin vergili satış bedeli 48.616 YTL’ ye ulaşmıştır.

 

5766 sayılı Kanunla getirilen indirim sınırlaması olmasaydı, vergisiz satış bedeli olan 25.000 YTL üzerinden 15.000 YTL özel tüketim vergisi ve 7.200 YTL katma değer vergisi hesaplanacak ve otomobilin vergili satış bedeli 47.200 YTL olacaktı. 

 

Otomobil satışı ile ilgili olarak, otomobilin bayii tarafından nihai tüketiciye teslimi tarihine kadar dağıtıcı ve kendisi tarafından indirim yapılmamış olsaydı, özel tüketim vergisi matrahı bayiinin alış bedelinden az olamayacağı için 30.000 YTL üzerinden 18.000 YTL özel tüketim vergisi ve 8.640 YTL katma değer vergisi olmak üzere otomobilin vergili satış bedeli 56.640 YTL olacaktı.

 

Görüldüğü üzere, otomobilin müşteriye satış bedeli ve hesaplanması gereken vergiler, yapılan iskonto ve indirim miktarına göre değişmektedir.

 

Öte yandan mükellefin alış bedeli olarak, bu malları mükellefe satanların düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilen tutarlar esas alınacaktır. Alış bedeli üzerinden yapılan indirimlerin de Vergi Usul Kanunu (14) hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerekmektedir. ÖTV mükellefinin ithal ettiği malları tesliminde vergi hesaplaması halinde, ithal edilen malların alımına ilişkin yurt dışındaki satıcı tarafından yapılan indirimlerin de 253 seri no.lu VUK Genel Tebliğinin (15) aşağıda açıklanan hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Buna göre,

 

Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin 215. maddesinde, bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburi olup, 227. maddesinde de "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik ettirdikten sonra defterlerine gider olarak kaydedebilmekte idi,

 

Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bu işlemlerin yurt dışı temsilciliklerimizdeki iş yığılmalarına neden olduğu, mükellefler bakımından da ağır külfetler getirdiği anlaşıldığından, anılan

 

Kanunun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Genel Tebliğ ile yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.

 

III-SONUÇ

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/1. fıkrasının sonuna, 5766 sayılı Kanunun 19/d bendiyle eklenen hükümlerle, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak özel tüketim vergisi, bu malların alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı hükme bağlanmıştır. İthalatçıların alış bedeli olarak ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınacaktır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden indirilecektir.

 

Yapılan değişikliğe göre, mükelleflerin teslim ettikleri (II) sayılı listedeki mallara ilişkin hesapladıkları (varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucu oluşan) özel tüketim vergisinin matrahı alış bedelinden daha düşük ise, özel tüketim vergisi bu alış bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu malların mükellef tarafından teslimi tarihine kadar, malları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin %10’unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının düşülmesi sonucu kalan tutar, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Mükellefin satış bedelinin, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak olan bu tutardan düşük olması halinde, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde dikkate alınan bu tutar üzerinden özel tüketim vergisi hesaplanacaktır.

 

DİP NOTLAR

 

(1) 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(2) Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma bakanlığı Sivil havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade etmektedir.

(3) İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’ de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil edilmesidir.

(4) Motorlu araç ticareti yapanlar, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayi, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile maliye bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerdir.

(5) Müzayede yoluyla satış, bir malın birden fazla istekli arasından en yüksek fiyatı teklif edene satımını sağlayan bir satış yöntemidir

(6) 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(7) 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

(8) 08.07.2008 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(9) 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(10) 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(11) 18.07.1997 tarih ve mükerrer 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(12) 2B Nolu ÖTV beyannamesi, kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlara ait özel tüketim vergisinin beyan edilmesine ilişkin beyanname olup, vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir.

(13) Yolcu taşıma kapasitesi, sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kg’ la çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır. İstiap haddi, bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığını ifade etmektedir.

(14) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

(15) 22.01.1997 tarih ve 22885 sayılı resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

KAYNAKÇA

 

- ÖTV Kanun Metni ve Genel Tebliğleri,

- KDV Kanunu

- 5766 sayılı Kanun Değişiklikleri

- 14 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği

 

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

 

HTML Hit Counter
HTML Hit Counter

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.