...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   2007/13033 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE İNDİRİMLİ KDV ORANINA TABİ TESLİM VE HİZMETLER     

Türk Gümrük Tarife Cetveli     

KDV Oranları %8'e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi     

    

23 Ocak 2008

 

Süleyman Turan

 

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama Müdürü

YMM

sturan08@mynet.com

 

2007/13033 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE

İNDİRİMLİ KDV ORANINA TABİ TESLİM VE HİZMETLER

 

I.GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, katma değer vergisi, mal teslimi ve hizmet ifalarının her aşamasında yaratılan katma değer üzerinden, belli oranlarda alınan bir işlem vergisidir. 01.01.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3065 sayılı KDV Kanunun (1) 1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan;

 

-Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

-Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

-Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler,katma değer vergisine tabidir. Söz konusu Kanunun 3505 sayılı kanunla değişik 28. maddesinde, katma değer vergisi oranının, vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı dört katına kadar arttırmaya ve % 1’e indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile, bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Bakanlar Kurulu kanunen kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak bu güne kadar değişik tarihlerde farklı vergi oranları tespit etmiştir. Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleyen, Bakanlar Kurulunun 2007/13033 sayılı Kararın (2) 1/1. maddesi ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları;

 

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için, %18

b) I- sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) II- sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 olarak belirlenmiş olup, 2002/4480 sayılı Karar (3) ile, 01.08.2002 tarihinden itibaren uygulanan oranların aynen devam edilmesine karar verilmiştir. Bu oranlar, mal ve hizmetlerin ithalinde de geçerli bulunmaktadır.

 

Buna göre, %1 ve % 8, indirimli vergi oranları, %18 ise, genel vergi oranı sayılmaktadır. Anılan karar uyarınca, indirimli vergi oranına tabi mal ve hizmetler, KDV Kanunun 28. maddesine ekli I ve II/A-B sayılı listelerde sayılmış olup, değişen ekonomik ve sosyal şartlara göre, bir çok teslim ve hizmet ifaları, indirimli vergi oranı kapsamına alınmıştır.

 

Bakanlar Kurulunun, turizm ve bazı gıda maddelerindeki katma değer vergisi oranlarını yeniden belirleyen, 25.05.2007 tarih ve 2007/12143 sayılı“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararı” (4) ile, indirimli vergi oranı uygulanan temel gıda maddelerine diğer gıda maddeleri de eklenerek kapsamı genişletilmiş, fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri, kır kahvesi, çay bahçesi, lokanta, pastane vb. otel, motel vb. ve huzurevi, yetimhane gibi yerlerde verilen hizmetlerin katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. Ayrıca, %18 genel vergi oranında vergiye tabi olan süpürge telinden mamul süpürgenin toptan teslimi, %1, perakende teslimi ise %8 oranında vergiye tabi tutulması öngörülmüştür.

 

Bu yazımızda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılan değişikliklere değinildikten sonra, son durum itibariyle indirimli vergi oranına (%1 ve %8) tabi olan teslim ve hizmetler güncellenerek açıklanmaya çalışılacaktır.

 

II.2007/13033 SAYILI KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

 

30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları ile ilgili olarak yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

1. Finansal Kiralama İşlemlerinde İndirimli Oran Uygulamamsına Son Verilmiştir:

 

2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1/2. maddesi ile, finansal kiralama (leasing) işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu oranda katma değer vergisi uygulanması öngörülmüştür. Böylece, 30.12. 2007 tarihinden sonra düzenlenecek yeni finansal kiralama sözleşmelerine konu olan kiralanmış mallara, tabi olduğu vergi oranı uygulanacaktır. Ancak, 30.12.2007 tarihinden önce yapılmış finansal kiralama sözleşmelerine konu olan mallar, ne zaman teslim edilirse edilsin, sözleşme hükümleri sona erinceye kadar tabi olduğu indirimli oranda vergiye tabi tutulacaktır.

 

Bilindiği gibi, FKK kapsamında yapılan sözleşmelere konu olan malların, gerek lesanig şirketlerine teslimi, gerekse bunların müşterilerine kiralanması veya tesliminde; binek otomobilleri ile ÖTV Kanununa ekli (IV) listedeki lüks tüketim mallarına %18, binek otomobilleri dışındaki kara nakil vasıtalarına %8, diğer mallarda %1 katma değer vergisi uygulanmaktaydı.

 

2.KDV İndirim Konusu Yapılan Binek Otomobillerin Satışında %1 Yerine, %18 Vergi Oranı Uygulanacaktır:

 

Bilindiği gibi, 2002/4480 ve 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına göre, (I) sayılı listenin 8. sırasında, 2007/13033 sayılı Kararın 9. sırasında yer alan hükmüne göre, işletmelerin aktifine kayıtlı kullanılmış binek otomobillerinin satışında, katma değer vergisi oranı %1 olarak uygulanmaktadır.

 

Öte yandan, KDV Kanunun 30/b. maddesine göre, binek otomobillerini kiralayan veya işleten firmalar hariç olmak üzere, işletmelerin ilk defa veya 2. el binek otomobillerinin alımında ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılmamaktadır. Buna göre, oto kiralama şirketleri (rent-a-car), gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kursları,, binek otomobili alımında ödedikleri katma değer vergisini indirim konusu yapabilmekte, bunların dışındaki mükellefler ise, indirim konusu yapamadıkları katma değer vergisini, gelir veya katma değer vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet olarak kaydetmektedirler.

 

2007/13033 sayılı Kararname ile, (I) sayılı listenin 9. sırasının sonuna eklenen,“(Katma Değer Vergisi Kanunun 30/b. maddesine göre, binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın I/a bendinde öngörülen (%18) vergi oranı uygulanır.)” hükmü uyarınca, KDV Kanunun 30/b maddesine göre, binek otomobillerinin alımında yüklendiği katma değer vergisini indirim yapma hakkı bulunan mükelleflerin, (Oto kiralama şirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kurslar),ilgili kararın yayım tarihi olan 30.12.2007 tarihini izleyen 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, kullanılmış binek otomobil satışlarında %18 oranında katma değer vergisini hesaplamaları öngörülmüştür. Otomobil alımında yüklendiği vergiyi indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin ise, aktifinde kayıtlı binek otomobillerin satışında önceden olduğu gibi, %1 vergi oranı uygulamasına devam edeceklerdir.

 

3. Pamuk ve Yünün Toptan Teslimlerinde KDV Oranı %1’ den %8’ e Çıkartılmıştır.

 

(I) sayılı listenin 3.sırasında bulunan ve toptan satışları %1, perakende satışları %18 vergi oranına tabi olan, kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile bu kapsamda değerlendirilen kasarlı pamuk, makyaj pamuğu, pamuktan makyaj pedleri ve vatkaların, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, (II) sayılı listenin B/1 sırasına alınarak, toptan ve perakende teslimlerinde, %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüştür.

 

Ayrıca, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, 05.01.2008 tarihinden itibaren (1/2) oranında KDV Tevkifatı yapılması uygun görülmüştür.

 

4. Ham Post ve Derilerin Toptan Teslimlerinde KDV Oranı %1’ den %8’ e Çıkartılmıştır.

 

(I) sayılı listenin 6. sırasında bulunan ve toptan satışları %1, perakende satışları %18 vergi oranına tabi olan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) (5) 41.01 pozisyonunda yer alan sığır ve atların, 41.02 pozisyonunda yer alan koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonunda yer alan keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerin, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, (II) sayılı listenin B/2 sırasına alınarak, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, toptan ve perakende teslimlerinde, %8 vergi oranı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ayrıca, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, 05.01.2008 tarihinden itibaren (1/2) oranında KDV Tevkifatı yapılması uygun görülmüştür.

 

5. Küçük ve Büyükbaş Hayvanların Etleri ve Bağırsakların Toptan Teslimlerinde KDV Oranı %1’ den %8’ e Çıkartılmıştır:

 

(I) sayılı listenin 4. sırasında yer alan ve toptan satışları %1, perakende satışları %8 vergi oranına tabi olan, küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsakları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, (I) sayılı listeden çıkartılmıştır.

 

Bu ürünler, (II) sayılı listenin A/2. sırasında yer aldığından, toptan ve perakende satışlarında %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Böylece, küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsakların toptan tesliminde uygulanan %1 vergi oranı, 31.12.2007 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanması öngörülmüştür. Ancak, büyük ve küçük baş hayvanların canlı olarak toptan satışlarında, önceden olduğu gibi, (I) sayılı listenin 3. sırasında, %1 oranın uygulanmasına devam edilecektir

 

6. Özürlülere Ait Araç Teslimleri (I) Sayılı Listeden Çıkartılmıştır.

 

(I) sayılı listenin 10 sırası kapsamında %1 vergi oranı uygulanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 8712.00 pozisyonunda yer alan motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın), 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere (I) sayılı listeden çıkartılmıştır.

 

Ancak, KDV Kanunun 17/4-s maddesi ile, özürlülerin eğitimi, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, katma değer vergisinden istisna edildiğinden, söz konusu malların tesliminde %1 vergi oranı uygulamasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından, listede kalmasının bir anlamı kalmamıştır.

 

7. İşletme hakkı Devrinde İndirimli Oran Uygulaması Kaldırılmıştır:

 

(I) sayılı listenin 15. sırasında yer alan ve %1 vergi oranı uygulanan 04.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretim, İletişim, Dağıtım ve Ticaret ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere bu listeden çıkartılarak, genel vergi oranı (%18) uygulanması sağlanmıştır. Böylece, enerji santralleri, baraj gibi işletme haklarının devrinde indirimli (%1) oran uygulamasına son verilmiştir.

 

8. Kan ve Kan Konpenetlerine Uygulanan %1 Vergi Oranı %8’ e Çıkartılmıştır:

 

(I) sayılı listenin 16. sırası kapsamında %1 katma değer vergisi oranı uygulanan İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan kan ve kan kompenentleri (kan fonksiyonları), 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere (II) sayılı listenin B/17 sırasına alınarak %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüş ve böylece bunların benzeri olan kan ürünleri ve aşılar ile eşitlik sağlanmıştır.

 

9. Müzelere Giriş Ücretlerine Uygulanan %18 KDV Oranı %8’ e İndirilmiştir:

 

İndirimli vergi oranına tabi listelerde yer almayan ve %18 genel vergi oranına tabi olan müze giriş ücretleri, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (II) sayılı listenin B/16 sırasına eklenerek 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere %8 vergi oranı uygulanması sağlanmıştır. Böylece, sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri ile paralel bir uygulama öngörülmüştür.

 

10. 01.01.2008 Tarihinden İtibaren % 8 Oranı Uygulanacak Diğer Teslim ve Hizmetler:

 

30.05.2007 tarihinde yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.01.2008 tarihinden itibaren vergi oranı %18’ den %8’ e indirilen işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

a. Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler, (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

b. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti, (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinde yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen yada geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz).

 

c. Kakao, kakao yağı ve kakaodan mamul çikolata, gofret, şeker gibi ürünler ile beyaz çikolata ve sıcak çikolata,

 

d. Sade gazoz, meyveli ve kolalı gazozlar,

 

30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile de, yukarıda sayılan teslim ve hizmetlere, 01.01.2008 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanmasının devamı sağlanmıştır.. Ayrıca, vergi oranı 18’ den %8’ e indirilen yiyecek ve içecek sunulan yerler ile geceleme hizmetlerinde, indirimli KDV oran uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

 

VI. İNDİRİMLİ VERGİ ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER:

 

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler, KDV Kanunun 28. maddesine ekli I ve II/A-B sayılı listeler halinde belirlenmiş olup, son olarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklikler çerçevesinde indirimli vergi oranına tabi mal ve hizmetler, listeler itibariyle aşağıda açıklanmıştır. Bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetlere genel vergi oranı (%18) uygulanması gerekir. Ayrıca, KDV beyannamesinde, vergiye tabi işlemlerin ait oldukları vergi oranları itibariyle gösterilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

 

I SAYILI LİSTE:

 

Bu listede, 30.12.2007 tarih ve 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, % 1 Vergi Oranına Tabi Mal ve Hizmetler sayılmış olup, listede yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinin, bir kısmı %8, bir kısmı ise %18 vergi oranına tabi bulunmaktadır. Aynı Kararın 1/3. maddesi gereğince, (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde, Kararın (a) bendinde öngörülen (%18) vergi oranı, 1, 2/b ve 3. sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise, (c) bendinde öngörülen (%8) vergi oranı uygulanır.

 

Anılan kararın 1/4.maddesi ve 91 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde yer alan düzenlemeye göre, perakende safhadaki teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olarak tanımlanmış ve ürünleri aynen yada işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayıldığı kabul edilmiştir. Buna göre, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından aynen veya işlendikten sonra teslim edilen mallar ile bunların işletmelerinde kullanmak üzere satın aldıkları ürünler toptan teslim sayılmaktadır.

 

Perakende safha, mal teslimleri için tanımlanmış olup, hizmet ifaları için tanımı yapılmamıştır. Mal tesliminin hizmet ifasını da kapsaması halinde, hizmet malın teslim bedeline dahil edilerek teslime ilişkin vergi oranı uygulanır. Ancak, mal teslimine ilave olarak sunulan ek hizmetler, genel oranda vergiye tabi olacaktır. Ayrıca, hizmetin malzeme kullanımını gerektiriyor olması, işlemin hizmet olma niteliğini değiştirmemektedir. Bu hizmetlerin ifası için zorunlu olan malzemelerin kullanılması halinde, bu malların teslimi değil, bir hizmet ifası söz konusu olduğundan, kullanılan malzemelere ait bedelin de hizmet bedeline dahil edilerek hizmete ait oranın uygulanması gerekir.

 

Son durum itibariyle I sayılı liste kapsamında bulunan teslim ve hizmetler aşağıdaki gibidir.

 

1. Kuru Üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antepfıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane,

 

Bu sırada yer alan ürünlerin perakende teslimi %8 vergi oranına tabidir.

 

Sayılan kuruyemişlerin şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde, %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Çeşitli kuruyemişlerin karıştırılarak satışa sunulması halinde ise, bu karışım içinde yer alan en yüksek orana tabi olan kuruyemişe ait vergi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

2. a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola, (kolza), kitre,

 

Bu sırada yer alan ürünlerin perakende teslimi %18 vergi oranına tabidir.

 

b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçi boynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

 

Bu sırada yer alan ürünlerin perakende teslimi %8 vergi oranına tabidir.

 

3. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytin yağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) Bu sırada yer alan ürünlerin perakende teslimi %8 vergi oranına tabidir.

 

18.022.2005 tarih ve KDV-28/2005-7 sayılı KDV Sirkülerinde, siyah zeytin, yeşil zeytin ve herhangi bir katkı maddesi ihtiva etmeyen salamura çizik yeşil zeytinin toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde %8, içi biberle, bademle, sarımsakla veya herhangi bir katkı maddesi ile doldurulmuş yeşil zeytin, soslu yeşil veya siyah zeytin, çekirdeği çıkarılmış, dilimlenmiş yeşil veya siyah zeytin ile zeytin ezmesi, taze sebze ve meyvelerin konserve ve salamuraların, toptan ve perakende teslimleri %8 oranında katma değer vergisine tabi olduğu belirlenmiştir.

 

4. Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler, (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

 

Buna göre, buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandoviç ekmeği gibi ekmekler ile ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimlerinde de %1 vergi oranı uygulanacaktır.

 

5. Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

 

6.24.06.1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (6) hükümlerine göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

 

Buna göre, toptancı hallerin dışında yapılan satışlar ile toptancı hallerinden gerçek usulde vergilendirilmeyenlere, (örneğin, basit usulde vergilendirilen mükelleflere veya vergiden muaf esnafa) yapılan taze sebze ve meyve satışlarında, II liste kapsamında %8 vergi oranı uygulanacaktır. Ayrıca, toptancı hallerinde faaliyet gösteren mükelleflerin taze sebze ve meyve ithal etmeleri halinde de %1 oranında katma değer vergisi hesaplanacaktır.

 

Öte yandan, toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait malları ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedirler. Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, hallerden temim ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de kararname hükümlerine göre işlem yapılacak ve bu ünitelerden gerçek usulde katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1, diğer teslimlerde ise %8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. [91 seri No.lu KDV Genel Tebliğin (7) (B) bölümü,]

 

7. Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

 

8. Gazete ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun (8) hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde Karar’ın 1.maddesinin (a) bendinde öngörülen oran uygulanır)

 

Bilindiği gibi, gazete ve dergilerin tesliminde özel matrah şekli (9) uygulanmaktadır. Perakendeci bayilerin bunları okuyucuya tesliminde vergi hesaplanmamakta ve vergi fiyatın içinde yer almaktadır. Buna göre, gazete ve dergilerin, perakendeci bayie kadarki her safhasında %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

 

9. Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” (10) olanlar,

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 Diğerleri”.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] 2007/13033 sayılı Kararla eklenen, (Katma Değer Vergisi Kanunun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)

 

KDV Kanunun 30/b maddesine göre, binek otomobillerinin alımında yüklendiği katma değer vergisini indirim yapma hakkı bulunan mükelleflerin, (Oto kiralama şirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kurslar), 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, ellerindeki kullanılmış binek otomobil satışlarında %18 oranında katma değer vergisini hesaplamaları öngörülmüştür. Otomobil alımında yüklendiği vergiyi indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin ise, aktifinde kayıtlı binek otomobillerin satışında önceden olduğu gibi, %1 vergi oranı uygulamasına devam edeceklerdir.

 

10. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonundaki penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

 

11. Net alanı (13) 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine yada yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

 

Belediyeden konut yapmak üzere satın alınan projelendirilmiş arsanın net alanı 150 m2 nin altındaki konutlara isabet eden kısmı da %1 vergi oranına tabidir.

 

12. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

 

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde, yapılan konutların 150 m2’ den büyük olup olmamasına bakılmaksızın %1 vergi oranı uygulanmaktadır.

 

21.11.2003 tarihli ve KDV-5/2003-5 sayılı KDV Sirkülerinde, indirimli oran kapsamına giren inşaat taahhüt işleri sayılmış ve indirimli vergi oranı uygulanabilmesi için, inşaat yapı ruhsatının münhasıran yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca, 106 seri no.lu KDV Genel Tebliği (14) ile, 28.07. 2007 tarihinden itibaren sözleşmesi imzalanacak inşaat taahhüt işlerinde, indirimli oranda (%1) katma değer vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için, inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması gerektiği belirlenmiştir.

 

13. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2.ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

 

14. Cenaze hizmetleri,

 

Cenazenin hazırlanması, nakli ve defin hizmetleri, %1 vergi oranına tabidir.

 

II SAYILI LİSTE:

 

Bu listede yer alan mal ve hizmetlerin toptan ve perakende teslimleri %8 vergi oranına tabi olup, bunların (I) sayılı listede de yer alması halinde, %1 vergi oranı uygulanacaktır. Ayrıca, liste kapsamındaki mal ve hizmetler, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere “Gıda maddeleri” ve “Diğer Mal ve Hizmetler” olmak üzere, iki bölüm halinde düzenlenmiş,”Temel Gıda Maddeleri” başlığı “Gıda Maddeleri” olarak değiştirilmiştir.Bu düzenleme, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de aynen devam ettirilmiştir.

 

A) GIDA MADDELERİ:

 

Bu listede sayılan mallar, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiş, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) ilgili fasıl ve pozisyonuna atıfta bulunularak, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundaki (GTİP) tanımları esas alınarak belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de, aynı uygulamanın devam ettirilmesi sağlanmıştır.

 

Buna göre, 22.12.2006 tarih ve 2006/11437 sayılı Kararname (15) eki istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilgili fasıl ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında tanımlanan ve %8 vergi oranına tabi tutulması öngörülen ürünler aşağıdaki gibidir.

 

1-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1 No.lu Fasılı: Canlı Hayvanlar:

 

Bu fasılda, canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar, canlı sığırlar, canlı koyun ve keçiler, canlı kümes hayvanları, canlı domuzlar, sadece tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, deve kuşu, bıldırcın, çulluk, sülün ile yabanı ördek, kaz ve beç tavuğu yer almaktadır.

 

Faslın 01.01 pozisyonunda yer alan canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar, 01.02 pozisyonunda yer alan canlı sığırlar, 01.04 pozisyonunda yer alan canlı koyun ve keçiler ve 01.06 pozisyonunda yer alan deve ve arıların, önceden olduğu gibi toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8, 01.05 pozisyonunda yer alan canlı kümes hayvanların, (horoz, tavuk, hindi, ördek, kaz, evcil beç tavuğu) tesliminde %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilecektir. Ayrıca, bu faslın 01.03 pozisyonunda yer alan canlı domuzlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan canlı diğer hayvanların (tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabanı ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) tesliminde uygulanan vergi oranı %18 vergi oranı, % 8’ indirilmiştir.

 

Sayılan hayvanların yavrularının teslimi de %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

 

2-2 No.lu fasılı: Etler ve Yenilen Sakatat:

 

Bu fasılda, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş sığır eti, domuz eti, koyun ve keçi etleri ile at, eşek, katır ve bardo etleri, sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, diğer etler ve yenilen sakatatı, (tavşanlar, maymunlar, balinalar, yunus balıkları ve domuz balıkları, manati-deniz güzeli ve deniz inekleri, sürüngenler, evcil güvercinler, av hayvanları, bıldırcın, fok eti, ren geyiği eti, kurbağa bacağı, deve eti),taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş domuz yağı ve kümes hayvanların yağları, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş et ve yenilen sakatatı, et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri yer almaktadır.

 

Fasıl kapsamında bulunan büyük ve küçük baş hayvanların et, yağ ve yenilen sakatatının (baş, paça, işkembe, kulak, kuyruk, kalp, böbrek, ciğer, beyin, dalak, dil, uykuluk vb.) taze, soğutulmuş ve dondurulmuşları ile kümes hayvanlarının et, yağ ve yenilen sakatatının (karaciğer, yürek, taşlık vb.) taze soğutulmuş ve dondurulmuşların toptan ve perakende teslimlerinde %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilecek, bunların daha önce genel vergi oranına tabi olan tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş olanları ile un ve ezmelerinin toptan ve perakende tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oran uygulanacaktır. Öte yandan, küçük ve büyükbaş dışındaki hayvanların daha önce genel vergi oranına tabi olan et, yağ ve yenilen sakatatı ve bunların taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş olanları ile un ve ezmelerinin toptan ve perakende tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oran uygulanacaktır.

 

Büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve bağırsağının toptan tesliminde, %1 vergi oranı uygulaması, 2007/13033 sayılı BKK ile kaldırılmış ve böylece, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu ürünlerin toptan ve perakende teslimlerinde %8 vergi oranı uygulanır hale gelmiştir.

 

3- 3 No.lu Fasılı: Balıklar ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar:

 

Bu fasılda, canlı balıklar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar, balık filetoları ve diğer balık etleri, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş ve tütsülenmiş balıklar, insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri, kabuklu hayvanlar (ıstakoz, karides, yengeç, kerevit vb.) ile bunların taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, pişirilmiş olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (istiridye, tarak, midye, mürekkep balığı,

 

kalamar, ahtapot, salyangoz, eniz kestaneleri, deniz hıyarı, deniz anası vb.) ile bunların kabukları ile birlikte olanları da dahil olmak üzere taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri yer almaktadır.

 

Bu fasılın, 03.01 (03.01.10 (süs balıkları hariç), 03.02, 03.03, 03.04, pozisyonlarında yer alan balıklar ile bunların taze, soğutulmuş ve dondurulmuş et ve parçaları (baş, kuyruk vb.), kılçıkları ve sakatatının (hala yumurtalık membranı içinde bulunan balık yumurtaları dahil) tesliminde önceden uygulanan %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilecektir.

 

Yapılan düzenleme ile, 03.05 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş ve tütsülenmiş balıklar, insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri, pelletler, 03.06 pozisyonunda sayılan kabuklu hayvanlar (istakoz, karides, yengeç, kerevit vb.) ile bunların taze, soğutulmuş,dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, pişirilmiş olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeler, pelletler, 03.07 pozisyonunda sayılan yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (istridye, tarak, midye, mürekkep balığı, kalamar, ahtapot, salyangoz vb.) ile bunların kabukları ile birlikte olanları da dahil olmak üzere bunların taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletlerin tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüş, 31.12.2007 tarihinden itibaren de aynı uygulama devam ettirilmiştir.

 

4- 4 No.lu Fasılı: Süt Ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları, Tabi Bal, Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünler:

 

Bu fasılda, süt, süt tozu ve krema, yayık altı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, ayran, kefir, ve diğer fermente edilmiş veya asitliği arttırılmış süt ve krema, peynir altı suyu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler, sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar sürülerek yenilen süt ürünleri (kaymak), he cins peynir, lor ve pıhtılaştırılmış ürünler, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabi bal ve hayvansal menşeli yenilen ürünler yer almaktadır.

 

Sayılan ürünlerden süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu ile bunların ilave şeker ve diğer tatlandırıcı madde ve kakao içerenleri ve aromalıları,likit ve pastorize olanları da dahil olmak üzere yumurta, önceden olduğu gibi indirimli oran uygulamasına devam edilecektir.

 

Yapılan düzenleme ile, krema, kaymak, süt yağı, butter fat, butter oil, üzeri hamur ve benzeri ürünlerle kaplanmış veya pişirilmiş peynirler, kuş ve kümes hayvanlarından sülün, keklik, devekuşu yumurtası, kaplumbağa yumurtası, kabuklu yumurtalar, işlenmiş yumurta sarıları ve arı sütü teslimleri 01.06.2007 ve 31.12.2007 tarihinden itibaren de %8 katma değer vergisi oranına tabi tutulacaktır.

 

Ancak, faslın 0408.11.20.00.00, 0408.19.20. 00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında sayılan ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan işlenmiş yumurtalar, %18 katma değer vergisi oranına tabi olacaktır.

 

5- 5 No.lu Fasılı: Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Hayvansal Menşeli Ürünler:

 

Bu fasılda, küçük ve büyükbaş hayvanların tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş, tütsülenmiş işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane vb, sakatatı yer almaktadır.

 

Faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların bağırsakları ile taze, soğutulmuş ve dondurulmuş işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane vb. sakatatı, önceden olduğu gibi, %8 vergi oranına tabidir. Küçük ve büyükbaş hayvanların bağırsakları, 2007/13033 sayılı Kararla, 31.12.2007 tarihinden itibaren (I) sayılı liste kapsamından çıkarıldığından, bunların toptan ve perakende tesliminde %8 vergi oranı uygulanacaktır.

 

Yapılan düzenleme ile, küçük ve büyükbaş hayvanların tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş, tütsülenmiş işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane vb. sakatatı ile diğer hayvanların bağırsakları ile her türlü işkembe, şirden, börkenek-petek mesane vb. sakatatının toptan ve perakende tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüş, 2007/13033 sayılı kararla da aynen kabul edilmiştir.

 

6-6 No.lu Fasılı: Canlı Ağaçlar ve Diğer Bitkiler, Yumrular, Kökler ve Benzerleri, Kesme Çiçekler ve Süs Yaprakları:

 

Bu faslın 0602.10 pozisyonunda yer alan köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar, 0602.90.10.00.00 mantar miselleri, 0602.90.20.00.00 ananas fidanı ve 0602.90.30.00.00 sebze ve çilek fidelerinin tesliminde önceden uygulanan %8 vergi oranın devam ettirilmesi sağlanmış, 01.06.2007 tarihinden itibaren de 0601.20.10.00.11 hindiba bitkisi, 0601.20.10.00.12 hindiba kökleri, 0602.20 meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalıların (aşılı ve aşısız), tesliminde, %8 vergi oranının uygulanması öngörülmüş ve 31.12.2007 tarihinden itibaren de aynı oranın uygulanması sağlanmıştır.

 

7- 7 No.lu Fasılı: Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular:

 

Bu fasılda, patates, domates, soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar, ve diğer soğanımsı sebzeler, lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar, marul ve hindiba, havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı, kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler, hıyarlar ve kornişonlar, baklagiller ve diğer sebzeler (enginarlar, kuşkonmazlar, patlıcanlar, kereviz yaprakları, mantarlar ve domalanlar, biberler, ıspanak, tatlı mısır, kabaklar, zeytinler, ravent, yenilen yaban enginarı, rezene, kebere ve kuzu kulağı, pazı ve bamya, maydanoz, tarhun, tere, kekik otu, kişniş, dere otu, mercan köşkü otu, güvey otu, bambu sürgünleri ve soya fasulyesi sürgünleri), pişirilmemiş, buharda veya suda kaynaıtlarak pişirilmiş ve dondurulmuş sebzeler (patates, baklagil sebzeler, bezelye, fasulye, ıspanak, tatlı mısır, mantar, domalan, zeytin, kebere, sakız kabağı, bal kabağı, patlıcan, rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun, tere, mercan köşkü ve sebze karışımları), kullanılmadan önce depolama ve nakliyat sırasında geçici olarak korunmalarını sağlamak üzere işleme tabi tutulmuş sebzeler, kurutulmuş bütün sebzeler, kuru baklagiller, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular yer almaktadır.

 

Fasılda sayılan taze sebzeler ile bunların soğutulmuş, kurutulmuş, konserve, turşu ve salamura edilmiş olanların tesliminde uygulanan %8 indirimli vergi oranının devam edilmesi sağlanırken, nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular ile bunların ve taze sebzelerin dondurulmuşları, pişirilmişleri ve pelletleri ile tek meyve ihtiva eden poşet çaylarına uygulanan %18 vergi oranı 01.06.2007 tarihinden itibaren % 8 olarak belirlenmiştir. Zeytin, 2007/12143 sayılı BKK ile (I) sayılı listenin 4. sırasında, 2007/13033 sayılı BKK ile 3. sırasına aldığından, toptan tesliminde, %1, perakende tesliminde, %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilecektir.

 

8- 8 No.lu Fasılı: Yenilen Meyveler ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler, Turunçgillerin ve Kavunların ve Karpuzların Kabukları:

 

Bu fasılda, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi, ve kaju cevizi, diğer kabuklu meyveleri (badem, fındık, ceviz, kestane, Antep fıstığı, pekan ve çam fıstığı), muz, hurma, incir, ananas, turunçgiller, üzümler, (yemeklik veya şaraplık olsun ve açıktaveya serada yetiştirilen üzümler ile kurutulmuş üzümler bu kapsamdadır.), kavun-karpuz, ve papaya, elma, armut ve ayva, kayısı, kiraz, şeftali, erik ve diğer taze meyveler, (çilek, ahududu, böğürtlen, dut,yaban mersini, nar,kaktüs meyvesi, kuşburnu, Trabzon hurması, muşmula,kivi), pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş meyveler ve sert çekirdekli meyveler, kurutulmuş meyveler, sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle olan karışımları ve meyve ihtiva eden poşet çayları, turunçgillerin veya kavun-karpuzların kabukları yer almaktadır.

 

Fasıl kapsamında bulunan taze meyveler ile bunların kurutulmuş olanların tesliminde, önceden olduğu gibi %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile, tatlı badem, brezilya, kaju, makadamya, arek, kola, pekan cevizi, meyveler ve sert çekirdekli meyvelerin pişirilmiş, dondurulmuş, ilave katkı maddesi ihtiva edenleri, tek meyve ihtiva eden poşet çayların tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüş ve 2007/13033. sayılı BKK ile de aynen kabul edilmiştir. Bu fasıl kapsamında bulunan kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı ve kestane, (I) sayılı listenin 1.sırasında, kabuklu ve kabuksuz acı badem, (I) sayılı listenin 2/b sırasında sayıldığından, bunların toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8, vergi oranı uygulanacaktır.

 

9- 9 No.Lu Fasıl: Kahve, Çay, Paraguay Çayı ve Baharat:

 

Bu fasılda, kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde kahve bulunan ve kahve yerine geçen maddeler, çay, paraguay çayı, piper cinsi biber, capsium ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş ve öğütülmüş), vanilya, tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri, karanfil, küçük Hindistan cevizi ve kabuğu, anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları, ardıç meyveleri, zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat, dere otu tohumu ve çemen otu tohumu yer almaktadır.

 

Fasıl kapsamında bulunan defne yaprakları, sumak yumağı, kekik, mahlep, kimyon, anason, rezene tohumu, kişniş, (I) sayılı listenin 2/b sırasında sayıldığından, 01.06.2007 tarihinden itibaren toptan tesliminde, %1, perakende tesliminde %8 oranında verginin uygulanması sağlanmış ve 2007/13033 sayılı Kararla aynen devam ettirilmesi kabul edilmiştir. Yapılan düzenleme ile, kahve ve kahve yerine kullanılan ürünler, karabiber, kırmızı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, küçük Hindistan cevizi, kakule, zencefil, safran, zerdecal, çemen (boy oto tohumları),köri, biberiye, çörekotu ve diğer baharatların tesliminde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüştür. Daha önce indirimli vergi oranına tabi olan paketlenmiş kuru siyah ve yeşil çaydaki uygulamanın devamı sağlanmış, ayrıca, kuru siyah ve yeşil çayın dökmeleri de dahil olmak üzere kuru ve yaş, dökme ve ambalajlı her nevi çay da (Paraguay çayı dahil) 01.06.2007 tarihinden itibaren % 8 katma değer vergisi oranı kapsamına alınmış, 2007/13033 sayılı BKK ile de bu uygulamanın 31.12.2007 tarihinden itibaren devam edilmesine karar verilmiştir.

 

10-10 No.lu Fasılı: Hububat:

 

Bu fasılda, buğday ve mahlut, çavdar, arpa, yulaf, mısır, pirinç, tane darı, kara buğday, darı, kuş yemi, diğer hububat yer almaktadır.

 

Fasılda sayılan buğday, çavdar, arpa, mısır, yulaf, darı ve çeltik teslimlerinde daha önce olduğu gibi indirimli vergi oranı uygulamasına devam edilecektir. Belirtilen bu ürünler, (I) sayılı listenin 3.. sırasında da yer aldığından, toptan teslimi %1, perakende teslimi %8 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Ayrıca, pirinç tesliminde uygulanan %8 vergi oranının devamı sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile, kuş yemi, buğday ve çavdar melezi gibi diğer hububat teslimlerinde de 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranın uygulanması öngörülmüş, 2007/13033 sayılı BKK ile de, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu uygulamaya devamı sağlanmıştır.

 

11-11 No.lu Fasılı: Değirmencilik Ürünleri, Malt, Nişasta, İnülin, Buğday Gluteni:

 

Bu fasılda, buğday unu veya mahlut unu, diğer hububat unları, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri, diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri, hububat embriyonları, patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri, kuru baklagillerin, sagunun ve köklerin veya yumruların un, ezme ve tozları, meyve ve sert kabuklu meyvelerin unu, ezmesi ve tozu malt, nişastalar ve inülin yer almaktadır.

 

Fasılda bulunan buğday unu, I sayılı listenin 4. sırası kapsamında toptan ve perakende teslimi %1 katma değer vergisi oranına tabi bulunmaktadır. Fasıl başlığı altında tanımlanan hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un (nişasta dahil) ve irmikler (küçük parçalar) ise, (II) sayılı liste kapsamında önceden olduğu gibi %8 vergi oranı uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca, fasılda bulunan hububatın pelletleri, flokanları, işlenmişleri, patatesi unu, ezmesi, tozu, flokanları, granülleri ve pelletleri, kuru baklagillerin ezmeleri, meyve ve sert kabuklu meyvelerin un ve ezmesi, (muz, incir, fındık vb.) kök ve yumruların unu, tozu, ezmesi, malt (kavrulmuşları dahil), hububatın kavrulmuşları, inülin, buğday glüteni teslimlerinde uygulanacak KDV oranı, 01.06.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK ile de, bu uygulamanın 31.12.2007 tarihinden itibaren aynen devam ettirilmesi sağlanmıştır.

 

12-12 No.lu Fasılı: Yağlı Tohum ve Meyveler, Muhtelif Tane Tohum ve Meyveler, Sanayide ve Tıpta Kullanılan Bitkiler, Saman ve Kaba Yem:

 

Bu fasılda, sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları yer almaktadır.

 

Fasıl kapsamında tanımlanan ve indirimli vergi oranına tabi olan kendir (kenevir) tohumu ve kanola (koza) tohumu (I) sayılı listenin 2/a bendinde de sayıldığından, toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %18, meyan kökü, ıhlamur, adaçayı, susam, haşhaş tohumu, şeker pancarı, harnup ve harnup çekirdeği (keçi boynuzu ve çekirdeği), kayısı çekirdeği, (I) sayılı listenin 2/b bendinde sayıldığından, teslimleri toptan %1, perakende %18 oranında katma değer vergisi oranına tabidir. Böylece, (I) sayılı listenin 2/b bendinde yer alan ve yenilebilir mahiyette olan söz konusu ürünlerin perakende teslimlerindeki vergi oranı, %18’ den %8’ e indirilmiş ve 2007/13033 sayılı kararla da aynen devamı sağlanmıştır.

 

Aynı fasılda bulunan palm meyvesi ve çekirdeği, meyve ağaçları tohumları, meyve ve sebze tohumları ile sporları, nane, şeker pancarı tohumu, soya fasulyesi unu, pamuk çiğiti ve pamuk tohumunun teslimi ile hayvan yemi mahiyetindeki ürünlerin teslimi düzenlemeden önce olduğu gibi 01.06.2007 tarihinden itibaren de %8 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Ayrıca bu fasıldaki sebze, meyve, sorgum, yonca, fiğ, korunga, pamuk tohumlarının sertifikalı olanlarının tesliminde, 2007/12143 sayılı Kararla, (I) sayılı listenin 20. sırasında, 2007/13030 sayılı kararın ise 5. sırasında yer aldığından, toptan ve perakende teslimlerinde %1 oranda vergi uygulamasına devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile de, 01.06.2007 tarihinden itibaren yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları, şeker kamışı, insanların yemesine elverişli cinsten meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri, çay yapımında kullanılan bitkilerin tesliminde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması öngörülmüş ve 2007/13033 sayılı Kararla aynı uygulamanın 31.12.2007 tarihinden itibaren de devam ettirilmesi sağlanmıştır.

 

13-15 No.lu Fasılı: Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri, Hazır Yemeklik Katı Yağlar, Hayvansal ve Bitkisel Mumlar:

 

Bu fasılda yer alan ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan, yani yenilebilir mahiyetteki yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar ve tereyağı tesliminde, %8 indirimli oran uygulanmasına devam edilecektir.Aynı fasılda bulunan zeytinyağı, (I) sayılı listenin I/3 sırasında da yer aldığından, toptan teslimi %1, perakende teslimi %8 vergi oranına tabidir.

 

14-16 No.lu Fasılı: Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları (kullanıma hazır hale getirilmiş ürünler):

 

Bu fasılda, etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, esası bu ürünler olan gıda müstahzarları, hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan, et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları, hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, balık yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar (yengeç, karides, kerevit, ıstakoz, midye, ahtapot, kalamar, salyangoz vb.) yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları (deniz kirpisi, deniz hıyarları, deniz anası) yer almaktadır.

 

Fasılda sayılan ürünlerin homojenize edilmiş müstahzarlar kapsamında insan gıdası olarak kullanılan etten, sakatattan veya kandan yapılmış ve konserve edilmiş ürünlerin tesliminde uygulanan %8 vergi oranına devam edilmesi sağlanmış ve yapılan düzenleme ile, balıklar, sucuk, sosis, salam, pastırma, jambom, kavurma, jöle et ve işkembe ile etten, sakatattan kandan benzeri ürünler, çiğ köfte, pişirilerek hazırlanmış olanlar da dahil olmak üzere et, sakatat ve kandan konserveler, pişmiş döner, köfte, hamburger vb. ürünler, et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar ve su omurgasızlarının hülasa ve suları, çorbaları, hazırlanmış ve konserve edilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve su omurgasızları ile havyar ve benzerlerinin teslimleri, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranına tabi tutulması öngörülmüş, 2007/13033 sayılı Kararla da, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu uygulamanın devamı sağlanmıştır. Böylece, yapılan düzenleme ile, daha önce %18 vergi oranına tabi olan et ürünlerinin tesliminde katma değer vergisi oranı, %8’ indirilmiş olmaktadır.

 

15- 17 No.lu Fasılı: Şeker ve Şeker Mamulleri:

 

Bu fasılda, kamış ve pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz, diğer şekerler, ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal, karamel, şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar, kakao içermeyen şeker mamulleri yer almaktadır. Sayılan bu ürünlerin,

 

a) Şeker ve şeker mamulleri, (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan beyaz çikolata hariç), 01.06.2007 tarihinden itibaren,

 

b) Beyaz çikolata ise, 01.01.2008 tarihinden itibaren %8 vergi oranına tabidir.

 

Aynı fasılda yer alan şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, helva ve diyet mamalarının tesliminde, %8 oranı uygulanmasına devam edilecektir. Ayrıca, ham kamış ve pancar şekeri, akça ağaç şekeri, ilave aroma ve renk verici madde içeren şekerler, saf katı sakaroz, laktoz, glikoz, früktoz, izoglikoz ve bunlar ile inülin şurupları, suni bal, pudra şekeri, karamel, ciklet, pancar ve kamış melasları, kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata, akide şekeri, kestane şekeri, mevlüt şekeri, nuga, fondon, pastil şekerler, drajeler, sakızlı ve joleli şekerler, badem şekeri, badem ve fıstık ezmesi, şekerli meyve ezmeleri, cezerye, pişmaniye, saray helvası, lokum vb.) teslimlerinde 01.06.2007 tarihinden itibaren (beyaz çikolata hariç) %8 katma değer vergisi oranı uygulanacak ve 2007/13033 sayılı BKK ile de, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu uygulamaya devam edilecektir. Bu faslın, 1704.90.30.00.00 GTİP numarasında yer alan beyaz çikolata teslimlerinde ise, %8 vergi oranı uygulaması, 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

16-18 No.lu fasılı: Kakao ve Kakao Müstahzarları:

 

Bu fasıl kapsamına giren kakao dane, kırık, kabuk, zar ve döküntüleri, kakao yağı, tozu, hamuru, çikolata, sıcak çikolata, kakaolu içecekler ve benzerleri, 01.01.2008 tarihinden itibaren %8 vergi oranına tabi olacaktır.

 

17-19 No.lu Fasılı: Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları, Pastacılık Ürünleri:

 

Bu fasılda, malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden müstahzarları, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve esasını 04.01 ile 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları, makarnalar, tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri, boza, hububat ve hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler, ekmek, pasta, kek, pankek, kurabiye, beze, krep, pizza, hazır sandviç, baharatlı gıda maddeleri, bisküvi (sade, tatlı, baharatlı ve tuzlu), gofret, waffle, wafer ve diğer ekmekçi mamulleri, ilave tatlandırıcı madde içeren ve içermeyen baklava, şöbiyet, tulumba, halka tatlısı, şekerpare, kadayıf, güllaç, şambaba, kemalpaşa-peynir tatlısı vb. pastacılık ürünleri için hazırlanmış karışımlar ve hamurlar, pişirilmiş makarna, gevrekler, müsli, hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllaçı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler yer almaktadır.

 

Fasılda sayılan buğday unundan ekmekler (kepekli olanlar dahil) ve yufkanın teslimi, (I) sayılı listenin 4. sırasında yer aldığından, önceden olduğu gibi, toptan ve perakende teslimi %1 oranında katma değer vergisine tabidir. Her nevi katkılı ekmekler, (bunların hamuru ve un karışımları dahil) makarna, mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf tesliminde, daha önce uygulanan %8 vergi oranı uygulamasına devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile, daha önce indirimli oran kapsamında bulunmayan sade, tatlı, baharatlı ve tuzlu bisküviler, gofret, wafle, wafer, ilave tatlandırıcı madde içeren ve içermeyen baklava, şöbiyet, tulumba, halka tatlısı, şekerpare, kadayıf, güllaç, şambaba, Kemalpaşa-peynir tatlısı vb, malt hülasası, tapyoka benzerleri, boza, pastacılık ürünleri için hazırlanmış karışımlar ve hamurlar, pişirilmiş makarana, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri ve bunlardan hazırlanmış ürünler, (mısır flokanları-corn flakes vb.) gevrekler, müsli, hosti, ilaç kapsülleri, mühür güllaçı, pirinç kağıdı, pasta, kek, pankek, kurabiye, beze, krep, pizza, hazır sandviç, baharatlı gıda maddelerinin tesliminde, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisi uygulanması öngörülmüş, 2007/13033 sayılı BKK ile de, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu uygulamanın devam ettirilmesi sağlanmıştır.

 

18-20 No.lu fasılı: Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Bitkilerin Diğer Kısımlarından Elde Edilen Müstahzarlar:

 

Bu fasılda, sirke veya asetik asitle hazırlanmış konserve edilmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları, sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş domatesler, mantarlar ve domalan, diğer sebzeler, şekerle konserve edilmiş, suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastları, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları, meyve suları ve sebze suları yer almaktadır.

 

Fasılda yer alan leblebi, (I) sayılı listenin 1. sırasında, zeytin 3. sırasında yer aldığından, bunların toptan tesliminde, %1, perakende tesliminde, %8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

 

Yine fasıl kapsamında bulunan reçel, pekmez, arı balı, pestil, tahin, sebze ve meyvelerin konserve (pişirilerek hazırlanmış olanlar hariç), turşu ve salamuraların tesliminde, önceden olduğu gibi, %8 katma değer vergisi oranı uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca, meyve ve sebze suları ile bunların konsantre ve nektarları, sebze ve meyvelerin konservelerinin dondurulmuşları, bakliyat konserveleri, patatesten mamul hazır ürünler (cips, kızartma vb.), esası hububat ve bakliyat olan ürünler, sebze, meyve, sert kabuklu meyvelerin ve meyve kabuklarının şekerle konserve edilmiş, şekerle kaplanmış kristalleştirilmiş olanları (elma şekeri vb.), meyve püresi, pulpları ve pastlarının teslimlerinde, 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanması öngörülmüş, 31.12.2007 tarihinden itibaren de aynı uygulamaya devam edilmesi sağlanmıştır..

 

19-21 No.lu fasılı: Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları:

 

Bu fasılda, kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri, mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar, hazırlanmış kabartma tozları, soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu ve irmiği ve hazır hardal, çorbalar, et suları ve müstahzarları, karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları, dondurma ve yenilen diğer buzlar ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları doğrudan veya işlendikten sonra insan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar, içeceklerin veya insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli müstahzarların yapımında kullanılan kısmen veya tamamen gıda maddelerinden oluşan müstahzarlar, sofralık krema,dondurma, jöle veya benzeri müstahzarların imaline mahsus tozlar, içecek imalinde kullanılan ve esası sodyum bikarbonat ve glisirizin veya meyan kökü hülasası olan tatlandırılmış olsun veya olmasın aroma verici tozlar, esası tereyağı veya sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar olan ve örneğin fırıncılık kaplarında kullanılan müstahzarlar, esası şeker olan, nispeten fazla oranda ilave yağ ve bazen de süt veya fındık içeren, doğrudan doğruya şekerlemeye dönüştürülmeye uygun olmayan fakat çikolatalarda, süslü bisküvilerde, pastalarda, keklerde, vb. dolgu maddesi olarak kullanılan hamurla, arı sütü ile zenginleştirilmiş tabii bal, gıda müstahzarları yapımında kullanılan, esas itibariyle amino asit ve sodyum klorür karışımından oluşan protein hidrolizatları, gıda müstahzarlarının protein yönünden zenginleştirilmesi için kullanılan ve yağı alınmış soya fasulyesi ununun bileşenlerinin elimine edilmesi ile elde edilen protein konsantratları, soya fasulyesi unu ve diğer tekstüre edilmiş protein maddeleri,çeşitli alkollü veya alkolsüz içeceklerin üretiminde kullanılan türden olan alkol içeren veya içermeyen müstahzarlar, esasını tabi veya suni kokular teşkil eden yenilebilir tabletler, şeker yerine suni tatlandırıcıları içeren tatlılar, sakızlar ve benzerleri, tat verici olarak kullanılan, sakarın ile laktoz gibi bir gıda maddesinden oluşan müstahzarlar, otolize olmuş maya ve diğer maya hülasaları, mayanın hidrolizi ile elde edilen ürünler, limonata ve diğer içeceklerin imalatında kullanılan müstahzarlar, esası bitkilerden elde edilen hülasalar, meyve konsantreleri, bal, froktuz vb. olan ve ilave vitaminler ve bazen çok miktarda demir bileşikleri içeren gıda tamamlayıcıları olarak nitelendirilen müstahzarlar yer almaktadır.

 

Fasılda sayılan hamur mayası ve insan gıdası olarak kullanılan mamaların tesliminde uygulanmakta olan %8 katma değer vergisi oranının devam edilmesi sağlanmış ve yapılan düzenleme ile, daha önce indirimli orana tabi olmayan karışık bitki çayları, toz veya sıvı halde hazır çorbalar (tarhana, mantar, domates vb), et suları (likit ve katı halde), bunların ürünleri ve homojenize gıda ürünleri, bitkisel protein ürünleri, kabartma tozları, kahve, çay hülasası, esans ve konsantreleri, çözünebilir kahve, mayalar (cansız veya canlı), maya hülasaları, soslar ve ürünleri, çeşni ve lezzet verici karışımlar (soya sosu, ketçap, mayonez, diğer soslar, hardal, mango çetnisi, acı biber sosu, çemen vb), sütlü tatlılar (puding), kazandibi, muhallebi, keşkul, sup vb), dondurma ve yenilen diğer buzlar, su ile hazırlanan toz içecekler, koku komprimeleri, arı sütü ile zenginleştirilmiş tabi bal, şeker yerine suni tatlandırıcıları içeren tatlılar vb.(şeker hastaları için olanlar dahil) teslimlerine 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisi uygulanması öngörülmüş ve 31.12.2007 tarihinden itibaren de bu uygulamanın devamına karar verilmiştir.

 

20-22 No.lu fasılı: Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke:

 

Bu fasılda, sular, tabi ve suni mineral ve gazlı sular, buz ve kar, deniz suyu hariç her çeşit alelade tabi sular, mineral sular, gazlı sular, tabi kar ve buzla suni olarak dondurulmuş su, sade, meyveli ve kolalı gazozlar dışındaki sular, diğer üzüm şiraları, şarap sirkeleri dışındaki sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler, bira veya malt sirkesi, elma ve armut şarabı sirkesi veya diğer sirkeler,alkol sirkesi, hububat tanelerinden, melastan, hidrolize edilmiş patatesten, laktoserumdan ve benzerlerinden elde edilen sirke ve sirke yerine geçen maddeler yer almaktadır.

 

Bu fasılda sayılan mallardan sadece;

 

a) 22.01 pozisyonunda yer alan sular, 2202.10.00.00.19 diğer gazozlar, 2202.90 alkolsüz bira ve diğerleri, 2204.30 üzüm şıraları ve sirke, (şarap sirkeleri hariç) 2209.00.91.00.00 diğer sular, maden suyu (muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 22.09.00.99.00.00 diğer sular, (muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) teslimlerinde 01.06.2007 tarihinden itibaren;

 

b) 2202.10.00.00.11 pozisyonunda yer alan sade gazozlar, 2202.10.00.00.12 meyveli gazozlar, 2202.10.00.00.13 kolalı gazozlara 01.01.2008 tarihinden itibaren %8 vergi oranı uygulanacaktır. Aynı fasılda yer alan su ve maden suyunun tesliminde, daha önce uygulanan %8 vergi oranı uygulanmasına devam edilmesi sağlanmıştır. Bu fasıl kapsamındaki alkollü içeceklerin tesliminde indirim yapılmadığından, genel vergi oranı uygulamasına devam edilecektir.

 

Kullanım amacına bakılmaksızın (sanayide kullanılanlar dahil) su teslimleri, %8 katma değer vergisi oranına tabi olup, bu uygulamaya 31.12.2007 tarihinden itibaren de devam edilecektir.

 

Ancak, KDV Kanunun 17/4-h maddesi hükmüne göre, zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

21- 23 No.lu fasılı: Bitkisel veya Sıvı Yağların Üretiminden Artakalan Küspe ve Diğer Katı Artıklar:

 

Bu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.19.00.11, GTİP numarasında yer alan ve daha önce (II) sayılı liste kapsamında %8 vergi oranına tabi bulunan zeytin küspesi (Pirina) ile 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.19 GTİP numarasında yer alan zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve katı artıkların tesliminde, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.06.2007 tarihinden itibaren, 2007/13030 sayılı BKK ile de, 31.12.2007 tarihinden itibaren %8 katma değer vergisi oranı uygulanmasına devam edilmesi sağlanmıştır.

 

22- 25 No.lu fasılı: Tuzlar:

 

Bu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12 ve 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan ve %18 vergi oranına tabi olan normal sofra, rafine sofra ve diğer sofra tuzların tesliminde, 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 katma değer vergisi oranı uygulanması öngörülmüş ve 31.12.2007 tarihinden itibaren aynı uygulamaya devam edilmesi sağlanmıştır.

 

Bu bölümde sayılan malların I sayılı listede de yer alması halinde, I sayılı listede belirlenen vergi oranı (%1) uygulanır. Bir malın katma değer vergisi oranının belirlenmesinde, Gümrük Tarife Cetvelinin ilgili fasıl ve pozisyonunda yer alan GTİP numarasındaki eşya tanımının incelenmesi ve İlgili Gümrük İdaresine başvurulması gerekir.

 

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER:

 

1. Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

 

Bu ürünler, daha önce, (I) sayılı listenin 3. sırasında, toptan tesliminde %1, perakende tesliminde ise %18 katma değer vergisi uygulanmaktaydı. 2007/13033 sayılı BKK ile, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu listeye alınarak, toptan ve perakende tesliminde %8 vergi uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, 05.01.2008 tarihinden itibaren (1/2) oranında KDV tevkifatı yapılması uygun görülmüştür.

 

2. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01. pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların /astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç) 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet Keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

 

Bu ürünler, daha önce, (I) sayılı listenin 6. sırasında, toptan tesliminde %1, perakende tesliminde ise %18 katma değer vergisi uygulanmaktaydı. 2007/13033 sayılı BKK ile, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu listeye alınarak, toptan ve perakende tesliminde %8 vergi uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, 05.01.2008 tarihinden itibaren (1/2) oranında KDV tevkifatı yapılması uygun görülmüştür.

 

3. İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb.(Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/a bölümünde;

 

-İpek ipliği, ipek döküntülerinden elde edilen iplikler,

-Yün iplikleri, hayvan kıllarından iplikler,

-Pamuk, keten, jüt ve dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler (iplik imali için hazırlanmış lifler dahil)

-Sentetik ve suni filament iplikleri, sentetik ve suni monofilamentler,

-Sentetik ve suni filament demetleri, sentetik ve suni devamsız lifler ile bunların iplikleri,

-İpek ipliğinden katgüt taklitleri, ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler,

-Gipe iplikler, vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler,

-Yukarıda sayılan iplik ve liflerin kırpıntı,döküntü ve tarazları bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

4. Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/b bölümünde;

 

-İpek veya ipek döküntülerinden mensucat,

-Yün ve hayvan kılından veya bunların birlikte dokunmasından elde edilen mensucat,

-Pamuklu mensucat, dokumaya elverişli bitki liflerinden dokunmuş mensucat,

-Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

-Sentetik ve suni devamsız liflerinden dokunmuş mensucat,vatka, keçe, dokunmamış mensucat,

-Dokunmuş kadife, tırtıl ve pelüş mensucat, havlu cinsi bukleli ve lufte edilmiş mensucat, gaz mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat, el ve makine işi dantelalar, kordelalar, dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya, parça halinde kordonlar, işleme yapılmamış şeritçi ve benzeri süs eşyası, ponponlar ve benzeri eşya, işlemeler,

-Kapitoneli mensucat, kauçuklu mensucat,

-Dokunmaya elverişli mensucattan dokunmuş ve örülmüş mensucat,

-Şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat,

 

-15. sırada yer alan iplik ve liflerden örme mensucat,

 

-Yukarıda sayılan mensucatın döküntü ve kırpıntıları bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

5. Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/c bölümünde;

 

-Pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka, keçe, dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul, örme veya örülmemiş giyim eşyası [paltolar, kabanlar, ceketler, palerinler, anoraklar, elbiseler, gelinlikler, tulumlar, pantolonlar, gölekler, bluzlar, iç çamaşırları, pijama ve gecelikler, bornozlar, tişörtler, kazaklar, spor kıyafetleri, çoraplar, koruyucu olanlar dahil her türlü eldivenler, eşarp, fular, kaşkol ve atkılar, yağmurluklar, mesleki kıyafetler, mendiller, koruyucu olanlar dahil her türlü şapka ve başlıklar (bunların taslakları, astarları, kılıfları, siperlikleri dahil) dizlikler, getrler, tozluklar, bacak koruyucular, bellikler, kemerler, cüppe, rahip ve rahibe kıyafetleri ve benzerleri, kullanılmış giyim eşyası]

 

-Pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka, keçe, dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul, battaniyeler (elektrikli olanlar dahil), uyku tulumu, yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler, yatak örtü ve koruyucuları, temizlik bezleri, yastıklar, yorganlar, minderler, puflar, paspaslar, (çuval, torba ve benzerleri ile yataklar hariç) bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

6. İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/d bölümünde;

 

-Kürkler hariç olmak üzere, koyun, kuzu, keçi, oğlak, sığır, dana, at, domuz, sürüngen ve benzerlerinin işlenmiş post, deri ve köseleleri (ham olanlar hariç) güderi, rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler, metalize deri ve köseleler, kromlu deri ve benzerleri, bunların taklitleri, post, deri, kösele ve taklitlerinin kırpıntı, döküntü, talaş, toz ve unları,

 

-İşlenmiş post, deri, kösele ve taklitlerinden (kürkten olanlar hariç) mamul iç ve dış giyim eşyası (manto, palto, pardösü, ceket, mont, pantolon, etek vb.), şapka, kemer, kravat, eldiven (koruyucu olanlar dahil) mendil bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

7. Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/e bölümünde;

 

Her nevi maddeden ayakkabılar, (Spor, kayak vb. dahil) terlikler, botlar, çizmeler (bu listenin 15, 16 ve 18. sıralarında yer alan iplikler, mensucat ve işlenmiş post, deri ve kösele maddelerinden mamul ayakkabı aksamları dahil, bunların dışındaki ayakkabı aksamları hariç) bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

8. Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/f bölümünde;

 

Her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler, (cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç) bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

9. Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

 

17.03.2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı KDV Sirkülerinin 2/g bölümünde; dokumaya elverişli maddelerden el ve makine halıları (duvar halıları dahil) yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman ve benzeri yer döşemeleri, karolar, Linoleum, bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları, bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 

10.Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

 

51 seri no.lu KDV Genel Tebliğin (16) (A/2) bölümünde, fason işin en önemli şartının, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason işi yaptıranlarca temin edilmesi olarak genel bir belirleme yapılmıştır. 105 seri no.lu KDV Genel Tebliğin (17) (A/2.1) ”Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İndirimli oran Uygulaması” başlıklı bölümünde;

 

-Boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin,

-Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacağı, ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde, belirtilen işlere genel vergi oranı uygulanacağı, bunlar dışında kalan ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün fason işlerde %8 vergi oranı uygulanacağı, bu işlerin boya ve kimyevi maddelerin işi yapan tarafından temin edilerek kullanıldığı boya, apre, kasarlama, baskı ve yıkama işleri ile birlikte yapılması halinde, %8 ve %18 oranına tabi işler için ayrı fatura düzenlenmesi veya aynı faturada bu işlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir işin bedeli üzerinden tabi oldukları oranda katma değer vergisinin hesaplanması gerektiği, fason işlerde, dikiş ipliği, fermuar, düğme gibi yardımcı madde ve malzemelerin fason işi yapanlar tarafından temin

 

edilip kullanılmasının indirimli oran uygulamasına engel olmadığı, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde indirimli oran uygulamasının sadece giyim eşyalarına verilen fason işlerle sınırlı bulunmadığı, perde, mobilya kumaşı, havlu, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetlerin de yapılan açıklamalar çerçevesinde %8 vergi oranına tabi olacağı açıklanmıştır.

 

06.07.2007 tarihli “Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak KDV oran” hakkında KDV-49/2007/5 sayılı, KDV Sirkülerinde,

 

Boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işleri ile birlikte bir bütün olarak verilen ve bu işlerden, işlem sürecinin bir parçası olarak ayrıştırılmayan ütüleme, zımparalama, şardon ve ram gibi hizmetlere de boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işlerinin tabi olduğu katma değer vergisi oranın uygulanması öngörülmüştür. Örneğin, boya ve kimyevi maddeleri işi yapanlar tarafından temin edildiği boyama işi ile birlikte bir bütün olarak verilen hizmetin parçası olan ram işi de boyama kapsamında değerlendirilecek ve fatura ”Boyama Hizmeti” olarak düzenlenip, hizmetin tamamına %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.Ancak, örnekte belirtilen boyama işinin, boya ve kimyevi maddelerin hizmeti yaptıranlar tarafından temin edilerek yapılması halinde, boyama işi bir fason hizmet olarak %8 oranında katma değer vergisine tabi olacağından, ram işi de hizmetin bir bütünü içerisinde %8 oranında KDV’ ne tabi olacaktır.

 

Öte yandan, yukarıda açıklanan 105 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile belirlendiği üzere, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yıkama, ram, nakış ve benzeri işlerden bir veya bir kaçının, boyama, apre, kasarlama, baskı ve yıkama işlerinin bir parçası olmaksızın verilmesi halinde fason hizmet olarak %8 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki hizmetlerle ilgili olarak %8 ve %18 oranına tabi olan işlerin aynı faturada gösterilmesi halinde, uygulanacak katma değer vergisi oranları itibariyle işler, oran bazında iki ayrı grupta gösterilebilecek, ancak %8 ve %18 oranı uygulanan işlerin mahiyetine ilişkin açıklamaya faturada ayrıca yer verilecektir.

 

Ayrıca, 105 seri nolu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde yapılan düzenleme ile, 01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde, KDV Kanunun 9.maddesi hükmüne göre, sorumluluk kapsamında uygulanan tevkifat uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre, 01.07.2007 tarihinden sonra ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde katma değer vergisi tevkifatı uygulanmaması öngörülmüştür.

 

Ancak, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliği (18) ile, 05.01.2008 tarihinden itibaren, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2) oranında katma değer vergisi tevkifat uygulaması getirilmiştir.

 

11.3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (19) kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

 

12.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (20) ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,

 

13. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

 

14. Kitap ve benzeri yayınlar, (3266 sayılı Kanunla değişik 21.6.1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen %18 vergi oranı uygulanır), (2004/8301 sayılı Karar ile, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki.gibi öğrenciler tarafından kullanılan bu ürünlere uygulanan katma değer vergisi oranı %8’ e çekilmiştir.

 

Buna göre, yazı, resim, müsvedde, müzik defteri ve bloknot şeklindeki defterlerin tesliminde %8 vergi oranı uygulanacaktır. Bunların kağıt ve kartondan, çizgili, çizgisiz ve kareli, spiralli olması, kapaklarının kağıt, plastik veya diğer malzemelerden yapılmış olması indirimli oran uygulanmasına engel değildir.Ancak, hatıra defteri, adres defteri, kayıt defteri, hesap defteri, sipariş defteri, makbuz defteri, not defteri, randevu defteri ile ticari defterler, fihrist, ajanda, günlükler ve benzerleri okul defteri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların tesliminde genel vergi oranı (%18) uygulanmaktadır. Kurşun kalemler, kalemtıraşla açılmaya elverişli ağaç çıdarlı kalemlerdir. Bunların numaralı olup olmaması durumu değiştirmez. Ancak, mekanik versatil çelik uçlu kalemler ve bunların uçları %8 oranında katma değer vergisine tabidir.Boya kalemleri kapsamına, kuru boyalar girmekte olup, keçeli olan boya kalemleri bunun dışındadır. Sulu boyalar ise, preslenmiş veya tüp halinde satılan ve suda çözülebilen boyalardır. Cetvel kapsamına geometrik şekilli olanlar, inç cetveli ve T cetveli dahil olup, plastik harf, yazı ve şekil şablonları ise genel oranda vergiye tabidir.

 

15. Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (21) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (22) ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (23) kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

 

Daha önce, yalnızca üniversiteler ve yüksekokullar ile 625 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim öğretim hizmetleri %8 oranında vergilendirilirken, değişiklik sonrası öğrenci hazırlık kursları, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim öğretim hizmetlerinde de vergi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ve “Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı, %18’ den %8’ e indirilmiştir. Ayrıca, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenleyeceği faturalarda,”öğrenci taşıma servis hizmeti” ibaresinin yer alması halinde, alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmetlere de %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

 

16. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücretleri,

 

Müze giriş ücretleri, 2007/13033 sayılı BKK ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere bu listeye alınmış ve indirimli, %8 vergi oranı uygulanması sağlanmıştır.

 

17. İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler,(insan kanından elde edilen ve sağlıkta kullanılan madde) kan ve kan konpenentleri ile kan ürünleri ve aşılar,

 

Kan ve kan konpenentleri, daha önce (I) sayılı listenin 16. sırasında, %1 vergi oranına tabi iken, 2007/13033 sayılı BKK ile, 31.12.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, bu listeye alınarak %8 vergi oranı uygulanması uygun bulunmuştur. Böylece, bunların benzeri olan mamalar ve diğer kan ürünleri ile aynı uygulamaya tabi tutularak eşitlik sağlanmıştır.

 

18. Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, (24) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen bütün ilaçlar için uygulanacak katma değer vergisi oranı, bunların reçete ile satılıp satılmadığına bakılmaksızın %8 olarak belirlenmiştir.

 

19. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

 

20. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar, (veteriner kozmetikleri hariç)

 

21. İlgili Bakanlıklar tarafından yada kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

 

Bu düzenlemenin kapsamına, insan ve hayvan sağlığına yönelik olarak verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak suni tohumlama hizmetleri ve ambulans hizmetleri girmektedir. Diş hekimleri ve kurumlar aracılığı ile verilen diş protez, kron köprü ve protez kapsamında olan porselen dış teslimleri %8 orana tabidir.

 

22. Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

 

Sağlık hizmetlerine yönelik yapılan bu oran indirimine paralel olarak listeye eklenen bu sıra ile, insanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şeyin konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevin yerine getirilebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler için, veterinerlikte kullanılanlar dahil olmak üzere, uygulanacak katma değer vergisi oranı %18’ den %8’ e çekilmiştir. Tıbbi cihaz kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”,”Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği”nde tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetlerinde kullanılanlar ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları girmektedir. Ayıca bu cihazların kiralanması hizmetlerine de %8 katma değer vergisi oranı uygulanmaktadır. Güneş gözlüğü ve kozmetik amaçlı lensler bu kapsama olmayıp, %18 genel vergi oranına tabidir.

 

İndirimli oranda katma değer vergisi oranına tabi tıbbi cihazlar ve tıbbi malzemeler, 17.01.2005 tarih ve KDV-25/2005-3 sayılı KDV Sirkülerinde aşağıdaki gibi sayılmıştır.

 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti,sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil) cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsusu diğer cihazlar, protez organlar, sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X-ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanılanlar için) X-ışınlı tüpler veya diğer X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları,ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar) muayene masaları ve tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri,şırıngalar, cerrahı dikiş iğneleri, kataterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar, idrar ve aspetik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan rayoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak, lens ve suni gaz losyonları, Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise bu kapsama girmemektedir.

 

Yukarıda belirtilenlerin dışında yer alan tıbbi cihaz ve aletlerin söz konusu yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hususunda Sağlık bakanlığından, bu cihaz ve aletlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda ise Maliye Bakanlığından görüş alınması mümkün bulunmaktadır.

 

23. Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok) sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimlik ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil)

 

24. Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

Görüldüğü üzere, 2007/12143 sayılı Kararname ile, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan katma değer vergisi oranı, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere %18’ den %8’ indirilmiş, 2007/13033 sayılı BKK ile de bu uygulamanın devamı sağlanmıştır. Ancak, bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin bu içeceklere ilişkin kısmına %18 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin kolalı gazozlar hariç olmak üzere (A) cetvelinde yer alan içecekleri ifade etmektedir.

 

Öte yandan, gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından, buralarda verilen hizmetlere %18 katma değer vergisi oranı uygulanmasına devam edilecektir.

 

Listede sayılan hizmetlerde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1) bölümünde, yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulaması başlığı altında belirlenmiştir.

 

25. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti, (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinde yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen yada geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz).

 

Geceleme hizmeti, sayılan işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen tesiste günlük yatma-barınma kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Bu tür hizmetler, 2007/13033 sayılı Kararname ile, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti kapsamı dışında tutulmuştur. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir. Bunun yanı sıra, geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması yada geceleme hizmetine ilişkin faturada, geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de indirimli oran uygulanmayacaktır.

 

Ancak, geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlerin, geceleme hizmet bedeli içinde belirlenmesi ve bu şekilde geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel olarak sunulması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

 

Alkollü içecekler, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin kolalı gazozlar hariç olmak üzere (A) cetvelinde yer alan içecekleri ifade etmektedir.

 

Geceleme hizmetlerinde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 04.01.2008 tarihinde yayımlanan 107 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (C/2) bölümünde açıklanmıştır

 

26. Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevleri, düşkün evleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler,

 

Bu hükme göre, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından işletilen yaşlı, sakat ve huzurevleri, düşkün evleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler %8 oranda katma değer vergisine tabi olup, söz konusu yerleri işletenlerin her türlü mal ve hizmet alımlarına, %18 genel oranda katma değer vergisi uygulanacağı tabidir.

 

27.Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri,

 

Yapılan bu düzenleme ile, su teslimlerine uygulanan %8 katma değer vergisi oranına paralel olarak atık su hizmetlerinin de katma değer vergisi oranı da %18’ den %8’ e indirilmiştir.

 

 ______________________________________________

 

(1) 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(2) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(3) 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

(4) 30.05 2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(5) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins, nevi, ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, on iki rakamdan oluşan pozisyondur. Cetvelde yer alan ilk iki rakam fasıla, sonra gelen iki rakam pozisyon numarası olup, fasıla numarası ile birlikte dörtlü rakamdan oluşan tarife pozisyonu grubunu oluşturur ve eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile birlikte bir bütün olarak pozisyon olarak adlandırılır. Pozisyon numarasını izleyen iki rakam ise alt pozisyon numarası olup, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı alt pozisyon numarasını, daha sonra gelen numaralar eşyanın tanım ve çeşidini gösterir.

(6) 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

(7) 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(8) 21.06.1927 tarih ve 627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(9) Özel matrah şekli, vergisi önceki safhalarda beyan edilip ödenmesine ilişkin vergilendirme şeklidir

(10) KDV Kanunun 28. maddesine ekli I sayılı listenin son paragrafında, kullanılmış deyiminin, 4760 sayılı ÖTV Kanununa göre, özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade ettiği, ÖTV Kanunun 1/b. maddesine göre (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV’ ne tabi olup, ilk iktisaptan sonraki teslimleri vergiye tabi değildir. Kayıt ve tescil edilmemiş araçlar, özel tüketim vergisine tabi olduğundan, trafiğe kayıt ve tescil edilmiş araçlar kullanılmış araç olarak addedilmektedir. İthal edilen araçlar, özel tüketim vergisine tabi olduğundan, kullanılmış olsa dahi, %18 vergi oranı uygulanmaktadır.

(11) 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(12) İstiap haddi, bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığıdır.

(13) Net alan, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan olup, faydalı alanı ifade etmektedir.

(14) 28.07.2007 tarih ve 26596 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(15) 30.12.2006 tarih ve 26392 1.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(16) 20.01.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(17) 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(18) 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

(19) 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

(20) 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(21) 14.02.2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(22) 27.05.1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(23) 06.06.1997 tarih ve 23011 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(24) Beşeri tıbbi ürün, hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış/izin verilmiş her türlü madde veya maddeler kombinasyonudur.

 

Yararlanılan Kaynaklar____________:

 

KDV Kanun Metni ve Genel Tebliğler,

KDV Oranının Tespiti ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararnameleri,

KDV Sirküleri,

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

 

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

Website Hit Counters
Web Counter

 

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.