.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

  1 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA "İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ" VERİLMEMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK    

03 Ağustos 2009

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

1 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA "İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ" VERİLMEMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK 

 

İş sözleşmesine istinaden çalışanlardan sigortalılığı sona erenlere ilişkin işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna 10 günlük süre içinde vermeyenler hakkında 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her bir sigortalı için asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır.

 

01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 9.maddesi “Sigortalılığın Sona Ermesi” başlığı adı altında düzenlenmiştir.

 

9.madde hükmü gereği özetle;

 

a) 4/a kapsamında (eski SSK) sigortalıların iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten,

 

b) 4/b kapsamında (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalıların;

 

1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,

 

2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek odalarındaki üye kayıtlarının silinmesi gereken veya 6.maddenin (k) bendi kapsamına (Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler) girdiği tarihten,

 

3) Şirket ve donatma iştiraki ortağı olanlar için, tâbi oldukları mevzuata göre şirketle ve donatma iştiraki ile ilgilerinin kesildiği tarihten,

 

4) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflâsına veya tasfiyesine karar verildiği veya münfesih sayıldığı tarihten,

 

5) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya 6.maddenin (ı) bendi kapsamına (Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler) girdiği tarihten,

 

6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,

 

7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten,

 

8) İflâsına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların, çalışmaya başladığı tarihten,

 

9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten,

 

10) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten,

 

c) 4/c kapsamında (eski Emekli Sandığı) sigortalı sayılanların;

 

1) Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, bu tarihi takip eden ayın ilk gününden, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten,

 

2) Bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarihten,

 

3) 6.maddenin (l) bendi kapsamında olanlardan (Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten itibaren sona erer.

 

Yasa hükmü gereği sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri, kendileri, sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir.Bu kişilerin meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da bilginin verilmesine engel teşkil etmeyecektir.

 

5838 sayılı Kanunun [1] 4.maddesi ile yapılan değişiklik sonucu 01.08.2009 tarihinden itibaren “…9.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20.maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.” 4/a (eski SSK) kapsamındaki sigortalılar ile sandık iştirakçisi sigortalıların bildirilmemesi halinde süresinde bildirilmeyen her bir sigortalı için asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır.

 

Sonuç:

 

1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren 4/a (eski SSK) kapsamındaki sigortalılar ile sandık iştirakçisi sigortalıların on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında (693 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

 


 

[1]5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18.02.2009 tarihinde TBMM kabul edildi. 28.02.2009 tarih, 27155 (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

page counter
stats counter

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.