.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI AÇISINDAN İNCELENMESİ     

    

 

07 Ocak 2009

 

H.HAKAN KIVANÇ

SMMM

Mali Hukuk Uzmanı

Öğretim Görevlisi

h.hakankivanc@gmail.com

 

EMRE POYRAZ

SMMM

emrepoyrazz@gmail.com

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 

I.  GİRİŞ

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, işgücü hizmetlerinden yapılacak tevkifat ile ilgili olarak 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerini yayımlamıştır.

 

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği [1] uyarınca 01.12.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür. Ancak, işgücü hizmetine ilişkin kavram, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tam olarak açıklanmadığından, uygulayıcılar tarafından tereddütlere neden olmuştur. “İşgücü hizmeti” kavramının net bir şekilde açıklanması, hizmetin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmaması açısından önemlidir. Zira işgücü temin hizmetleri tevkifata tabi tutulurken, işgücüne dayalı hizmetlerin bir kısmı (Örneğin; özel güvenlik, temizlik, yapım işleri) tevkifata tabi tutulmuştur. Bunun yanı sıra, işgücüne dayalı hizmetin nevine göre yapılacak katma değer vergisi tevkifat oranı da değişmektedir.

 

“İşgücü hizmeti” kavramının 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tam olarak açıklanmaması, mükelleflerce çok sayıda özelge talebinde bulunulmasına neden olmuştur. Bu nedenle Maliye Bakanlığı 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle işgücü hizmet tevkifatına ilişkin açıklamalar yapmıştır.

 

Bu yazımızda, işgücü temin hizmetini katma değer vergisi tevkifatı açısından incelemeye çalışacağız.

 

II. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİ KAVRAMI

 

İşgücü temin hizmeti tevkifatı konusuna girmeden önce kısaca işgücü ve hizmet tanımlarını yapmak yerinde olacaktır;

 

İşgücü, bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eden bir kavramdır. Başka bir tanımlama ile bir ülkedeki nüfusun ekonomik faaliyete katılan kısmıdır. [2]

 

Diğer yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre hizmetin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;

 

 “Hizmet

 

1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

 

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.”

 

“İşgücü temin hizmeti” kavramı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, “işletmelerin mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaları” olarak tanımlanmaktadır.

 

III.      İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 

İşgücü hizmeti tevkifatı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Tevkifat Uygulaması” başlıklı 5.1. No.lu bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir;

 

“5.1. İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

 

Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren[3] geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

 

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.”

 

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde “işgücü hizmeti” ne ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar tereddütlere neden olmuştur. Tebliğde işgücü hizmetine ilişkin kavram tam bir açıklığa kavuşturulmadığından, mükelleflerce hangi işgücü hizmet ifalarının tevkifata tabi olacağı konusu tereddütlere yol açmıştır. Bu dönemde idareden çok sayıda özelge talep edilmiş, ancak her olay nevi şahsına münhasır olduğundan uygulamaya ilişkin sorunlar devam etmiştir.

 

Maliye Bakanlığı, söz konusu tereddütleri gidermek açısından 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde[4] işgücü hizmeti tevkifatı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmış ve konuya ilişkin örnekler vermiştir;

 

“İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

 

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulamasının kapsamı konusunda aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

 

2.1. Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar

 

İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere[5], KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.

 

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacaktır.

 

2.2. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

 

Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir.

 

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklayıcı örnekler aşağıdadır.

 

Örnek 1:

 

İmalatçı (A) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B) firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan tevkifata tabi olacaktır.

 

Örnek 2:

 

(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müşteri ile birebir temas kuran elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu işi;

 

- kendisiyle ücret akdi bulunan,

- kişisel başvuruları üzerine anlaşmaya varılan,

- (B) firmasından temin edilen,

elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.

 

Aİlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. (B) firmasından yapılan eleman temini işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında işlem yapılacaktır.

 

Örnek 3:

 

(A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini 6 eleman kullanarak sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmiştir.

 

Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan söz konusu elemanların (C) firmasından temini tevkifata tabi olacaktır.

 

Örnek 4:

 

(A) bankası ile mali müşavirlik hizmeti sunmak üzere anlaşması bulunan (B) mali müşavirlik işletmesinin bazı elemanları, belirli dönemlerde kayıtlarını tutmak üzere (A) bankasının mekânlarında çalışmaktadır. Eleman tahsisi şeklindeki bu hizmet, mali müşavirlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak sunuluyor ve bedeli de mali müşavirlik bedeli içinde tahsil ediliyorsa tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak muhasebe kayıtlarının tutulması işini yapan elemanlar, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî hizmetlere ilişkin anlaşma bulunmayan herhangi bir firmadan temin ediliyorsa tevkifat uygulanacaktır. “

 

Söz konusu tebliğin “2.2 Tevkifat Uygulamasının Kapsamı” bölümünde, düzenlemenin işgücü temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, işgücü temin hizmetleri dışındaki hizmet ifalarının tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

 

97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde verilen örneklerde, işgücü hizmetine ilişkin olarak alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına gireceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca KDV tevkifatı yapacakların kapsamı da genişletilmiş ve işgücü hizmeti tevkifatı ile sorumlu tutulan KDV mükelleflerine ilave olarak, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin[6] (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler de dâhil edilmiştir.

 

İşgücü temin hizmeti tevkifatına ilişkin olarak idare tarafından verilen özelgelerden bazıları aşağıda sunulmuştur;

 

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.03.2007 Tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02/KDV – 556 Sayılı Özelgesi

“Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin ..........Devlet Hastanesinde çalışan işçilerinizin sevk ve idaresinin hastane tarafından yapılması nedeniyle vermiş olduğunuz hizmetin ‘işgücü hizmeti temini' kapsamında, 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca %90 oranında katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.” 

 

Maliye Bakanlığı’nın 24.01.2006 Tarih ve GİB.4.34.17.01.9/866 Sayılı Özelgesi

 

“İşgücü hizmet temini kapsamında istihdam edilen satış ve pazarlama elemanları adına, ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı müşterilere aynen yansıtılması işlemi esas itibariyle bir masraf aktarımı sayılmadığından, söz konusu bedel üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanarak, tevkifata da tabi tutulması gerektiği. Şirketinizin bordro ve personel özlük işleri konusunda faaliyette bulunduğu, müşterilerinizden bazılarına doğrudan bordro servisi verilmekte olup, bazılarına ise özellikle satış ve pazarlama elemanı istihdam ederek, toplam hizmet bedelinin müşteriye fatura edildiği, ayrıca ilgili personel adına ödenen ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı olarak müşterilere yansıtılması sırasında oluşan KDV’nin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak dilekçeniz ekindeki .... A.Ş. ile aranızda yapılan ..... sözleşmesinden firmanız bordrosunda yer alan personelin ....’ın belirleyeceği zaman ve görev yerlerinde, .....’ın gözetim ve denetiminde çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirileceği anlaşılmıştır.

 

Buna göre, firmanızın bordrosunda kayıtlı işçilerin .... A.Ş.’nin belirleyeceği zaman ve görev yerlerinde çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirilmesi işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında tevkifata tabi olup, tevkif edilen verginin ...... A.Ş. tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, firmanız bordrosunda kayıtlı, ...... A.Ş.’de çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirilen personel adına ödenen, ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı müşterilerinize aynen yansıtılması işlemi esas itibariyle bir masraf aktarımı sayılmadığından, söz konusu bedel üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanacak ve tevkifata da tabi olacaktır.”

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2008/16858 tarih ve B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.291 Sayılı  Özelgesi   

 

 “96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenen işgücü temin hizmeti, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir.

 

Diğer taraftan, dilekçeniz eki aydınlatma armatürleri montajına ait sözleşmenin incelenmesinde; sözleşmenin konusunun şirketinize ait makine ve ekipman ile armatür metal parçalarının boyanması ile armatür montaj işlerine ilişkin hizmetler olduğu, söz konusu hizmetlerin şirketinizin gözetim ve denetiminde verileceği, çalıştırılacak personel sayısı, personelin ücret ve diğer sosyal haklarının firmanız tarafından belirleneceği, personel seçimi, alınması ve çıkartılmasında da tüm yetkilerin firmanızda olduğu görülmüştür.

 

Buna göre, şirketiniz ile taşeron firma arasında yapılan sözleşme kapsamındaki söz konusu işlerin taşeron firmanın bordrosunda kayıtlı elemanların firmanızın sevk ve idaresi altında çalıştırılmak suretiyle bizzat firmanız tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı  5.1. bölümü uyarınca hizmet bedeli üzerinden % 90 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV:2006-14009-01  Sayılı Özelgesi

 

“Bu itibarla; verilen hizmetin 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerine göre işgücü hizmetlerinde tevkifat kapsamında değerlendirilebilmesi için katma değer vergisi mükelleflerinin; mal ve hizmet üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarda veya alt işverenlerde veya organizasyonlarda ücretli statüsünde çalışmakta olan hizmet erbabınca sağlanan işgücünü bir bedel ödeyerek satın alması, hizmet erbabının sevk ve idaresinin, çalışma şartlarının işgücü talep eden mükelleflerce belirlemesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla; verilen tüm hizmet işlerinin işgücü olarak değerlendirilmemesi gerekmekte olup, dilekçeniz ekinde sunulan sözleşmenin tetkikinden;

 

Güvenlik elemanı temini yoluyla, çeşitli kurum, kuruluş ve işletmelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak elemanların sevk ve idarelerinin firmanıza ait olduğu anlaşılmış olup, 96 ve 97 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri kapsamında tevkifata tabi tutulmayacaktır

 

Maliye Bakanlığı’nın 14.02.2006 / 8557 Tarih Ve Sayılı Özelgesi

 

 “İşgücü temin hizmeti alt işverenlerden temin edilen elemanların hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir. İmalat işlerinde alt taşeronlara malzeme dâhil veya hariç olarak yaptırılan işlerin, montaj, imalat, tadil, onarım, tesisat vb. belirli bir hizmet olarak ortaya çıkması halinde, çalışanların alt taşeronların elemanları olması ve hizmetin, bu elemanların sevk ve idaresi bilfiil taşeronlarda olmak üzere meydana getirilmesi halinde “işgücü temin hizmeti” kapsamında tevkifat yapılmayacaktır

 

Ancak, alt taşeronlar hizmeti alan firmaya sadece eleman temin etmiş ve elemanlar hizmeti alan firmanın bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılarak yukarıdaki işler hizmeti alan firmanın kendisi tarafından bizzat gerçekleştirilmişse 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (5.1) bölümüne göre, % 90 oranında katma değer vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

 

Öte yandan, yukarıda sayılan imalat işi ile ilgili hizmetlerin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin, (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelere verilmesi halinde, bu hizmet bedellerine ilişkin katma değer vergisi üzerinden aynı Tebliğ’de belirtilen kapsam, usul, esas ve oranlar dikkate alınarak her hal ve takdirde tevkifat uygulanacağı tabiidir. “

 

İdare tarafından verilen özelgelerde görüleceği üzere, işgücü temin hizmetine ilişkin olarak tevkifat uygulamasının yapılıp yapılmayacağı hususundaki en önemli ölçüt; “işgücünün sevk, idare ve kontrolünün” kimde olduğudur.

 

İşgücü hizmetlerinin tevkifat kapsamında değerlendirilebilmesi için, katma değer vergisi mükelleflerinin ve 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin; mal ve hizmet üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlardan, alt işverenlerden veya organizasyonlardan temin ettikleri işgücünün sevk, idare ve kontrolünü ellerinde bulundurmaları gerekmektedir.

 

IV.      SONUÇ

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, işgücü hizmetlerinden yapılacak tevkifat ile ilgili olarak 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerini yayımlamıştır.

 

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca 01.12.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması uygun görülmüştür. Ancak, tebliğde işgücü hizmetine ilişkin kavram tam bir açıklığa kavuşturulmadığından, mükelleflerce hangi işgücü hizmet ifalarının tevkifata tabi olacağı konusu tereddütlere yol açmıştır.

 

Maliye Bakanlığı 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle işgücü hizmet tevkifatına ilişkin açıklamalarla tereddütleri gidermeye çalışmıştır. Söz konusu tebliğde düzenlemenin işgücü temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı ve işgücü temin hizmetleri dışındaki hizmet ifalarının tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca KDV tevkifatı yapacakların kapsamı da genişletilmiş ve işgücü temin hizmeti tevkifatı ile sorumlu tutulan KDV mükelleflerine ilave olarak, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler de dâhil edilmiştir.

 

97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve idarenin vermiş olduğu özelgelerden anlaşılacağı üzere, işgücü hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmamasındaki en önemli ölçüt “işgücünün sevk, idare ve kontrolü”nün kimde olduğudur. İşgücünün sevk ,idare ve kontrolünün hizmetten yararlanan tarafa bırakıldığı durum  “işgücü temin hizmeti” olarak değerlendirilecek ve KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Buna karşın, işgücünün “sevk, idare ve kontrolü”nün hizmeti sunan tarafta kaldığı durumda ise işgücü temin hizmetinden bahsedilemeyecektir.

 

Netice olarak, işgücü hizmetinden yararlanan taraf, işgücünü kendisi sevk, idare ve kontrol ediyorsa KDV tevkifatı sorumluluğu olacak, buna karşın, temin edilen işgücünün “sevk, idare ve kontrolü” hizmeti sunan tarafta kaldığında ise işgücü temin hizmetine ilişkin KDV tevkifatı sorumluluğu doğmayacaktır. 

 

KAYNAKÇA

  • Gündoğan Naci, Çalışma Ekonomisi, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No:1461, Eskişehir, 2004
  • 3065 Sayılı KDV Kanunu
  • 96 ve 97 Seri No’lu KDV Genel Tebliğleri
  • İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2006 Tarih ve B.07,1.GİB.4.35.17.01/KDV.02–439/1283 03 Sayılı Özelgesi
  • Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07. 1.GİB.4.42.16.02/KDV - 556 Sayılı Özelgesi
  • Maliye Bakanlığı’nın 24.01.2006 Tarih ve GİB.4.34.17.01./866 Sayılı Özelgesi
  • Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın B.07,1.GİB.4.06.17.01/2006-KDV–2–14009–16 Sayılı Özelgesi
  • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın  B.07,1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.291 04.06.2008/16858 Sayılı Özelgesi
  • Maliye Bakanlığı’ nın 14.02.2006 Tarih ve 8557 Sayılı Özelgesi[1]  18.11.2005 Tarih ve 25997 Sayılı Resmi Gazete

[2]  Gündoğan Naci, Çalışma Ekonomisi, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No:1461, Eskişehir, Eylül – 2004, S.12

[3]  01.12.2005 tarihinden itibaren

[4]  31.12.2005 tarih 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5]  05.01.2006 tarihinden itibaren

[6]  28.02.2004 tarih 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

Website Hit Counter
Hit Counters  

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.