...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE

KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/1)     

 

 

 

27 Şubat 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27154

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ

KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON

PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE

DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE

KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE

HİZMET ALIMLARINDA PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in "Güncelleme" başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2008 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

 

Dayanak

            

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Güncellenen hususlar

 

MADDE 3 – (1) "İhalenin ilanı ve şekli" başlıklı 14 üncü maddenin;

 

(a) bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası)

            

(b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası),


(b) bendinin 2
nolu alt bendinde belirtilen 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası)


2- “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddenin;


(d) bendinde belirtilen 124.249 YTL (
Yüzyirmidörtbin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 134.326,00 TL (Yüzotuzdörtbin üçyüzyirmialtı Türk Lirası)


3- “Doğrudan temin” başlıklı 27
nci maddenin;


(d) bendinde belirtilen 30.763 YTL (
Otuzbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 33.258,00 TL (Otuzüçbin ikiyüzellisekiz Türk Lirası), 10.253 YTL (Onbin ikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası), 11.085,00 TL. (Onbirbin seksenbeş Türk Lirası)

 

olarak güncellenmiştir.


1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.


Yürürlük


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ
1/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ

RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE

DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME,

MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET

ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE GEÇEN PARASAL LİMİTLERİN

01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİNE AİT GÜNCELLENMİŞ

DEĞERLERİNE İLİŞKİN

TABLO

 

2008 YILI YÖNETMELİKTEKİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

 

MADDE 14 (a)

 

YTL

TL

310.620,00

335.811,00

1.242.482,00

1.343.247,00

 

MADDE 14 (b)-1

 

310.620,00

335.811,00

621.242,00

671.625,00

1.242.482,00

1.343.247,00

2.484.966,00

2.686.497,00

 

MADDE 14 (b)-2

 

621.242,00

671.625,00

2.484.966,00

2.686.497,00

 

MADDE 25 (d)

 

124.249,00

134.326,00

 

MADDE 27 (d)

 

30.763,00

33.258,00

10.253,00

11.085,00

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

 

 

Aloakademi.com - UFRS/TFRS ve TTK Eğitimleri

Aloakademi.com, UFRS/TFRS ve TTK eğitimlerimiz başlamıştır... Eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz...