.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 321)     

    

 

(325 Sıra Numaralı Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırıldı)

 

 7 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete

 Sayı: 27103

 

 Maliye Bakanlığından:

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 321)

 

             2946  sayılı  Kamu  Konutları  Kanunu kapsamındaki  konutların  aylık  kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

 

             1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

                                                                                                                 15/01/2009'dan itibaren

             a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda,                               0,85 TL/m2

             b) Kalorifersiz konutlarda,                                                                1,32 TL/m2

             c) Kaloriferli konutlarda,                                                                   1,74 TL/m2

Kira bedeli alınır.

             2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

             Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.

             A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

             ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                          0,17 TL/m2

             B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek

             giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından tahsil edilmesi esas

             olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik,

             su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden

             karşılandığı konutlardan;

             a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,            0,38 TL/m2

             b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                   0,38 TL/m2

             c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün

             olmaması halinde,                                                                         0,77 TL/m2

             d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında

             su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

             karşılanıyor olması halinde,                                                             0,19 TL/m2

İlave kira bedeli tahsil edilir.

 

             3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

             Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15.01.2009 tarihinden itibaren 0,77 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

 

             Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15.01.2009 tarihinden itibaren 0,07 TL/m2 tahsil edilir.

 

             4) Kira bedellerinin hesaplanması;

             Bu Genel Tebliğin l'inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

 

             5) Kaldırılan Hükümler;

             31.12.2007 tarih ve 26743 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 317 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Tebliğ olunur.

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.