.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM ÜCRET TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK    

    

11 Şubat 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27138

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Burs: Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız verilecek bursu,

             c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,

             ç) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

             d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

             e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

             f) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler

             Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı

             MADDE 5 – (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Aynı kuruma başvurunun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Şehit ve malûl gazi çocuklarından kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

             (2) Kurumların ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyer oranı, kurumların türü, eğitim programları gibi hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci ve kursiyer sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilir.

             Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı

             MADDE 6 – (1) Kurumlar, ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyerlerin sayısını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre bünyelerindeki sınıf veya gruplara dağılımını dengeli olacak şekilde planlar.

             (2) Bir bölüme başvurunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

             (3) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

             Başvuru şartları

             MADDE 7 – (1) Kurumlarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde;

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız ya da akraba topluluğundan olması,

             b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması,

             c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin davranış notu indirilmemiş olması

             şartları aranır. Ancak, kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere öncelik tanınır.

             (2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir.

             Başvuru

             MADDE 8 – (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-1) doldurarak başvurur.

             (2) Özel Okullarda;

             a) İlköğretim okulunun, okul öncesi eğitim ile birinci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık veya 9 uncu sınıf öğrencileri, okulda ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde yirmisinden yararlandırılır.

             b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıfındaki öğrenciler, ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde sekseninden yararlandırılır.

             c) Yeni açılan okullarda, o öğretim yılında ücretsiz okutulacak öğrenci oranının tamamı kullanılır.

             Değerlendirme kurulu

             MADDE 9 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

             (2) Değerlendirme kurulu;

             a) Okullarda kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür veya kurum müdürü ve öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ile okul aile birliğince seçilen bir veliden oluşur.

             b) Diğer özel öğretim kurumlarında ise kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür, kurum müdürü ve bir öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile veli, kursiyerlerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

             (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-2) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

             Değerlendirmeye tabi tutulmayacak başvurular

             MADDE 10 – (1) Görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malûl olan öğretmenlerin çocuklarının özel öğretim kurumlarına başvuruları, değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul edilir.

             Ücretsiz okumak isteyenlerin kontenjandan az olması

             MADDE 11 – (1) Başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 9 uncu maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

             Ücretlerin iadesi

             MADDE 12 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir.

             (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

             Ücretsiz okuma süresi

             MADDE 13 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.

             (2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Uygulaması

             Burs verilme şartları

             MADDE 14 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerler için sınav yapamaz.

             (2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

             (3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında başka belge istenmez.

             Burs verilecek öğrenci oranı

             MADDE 15 – (1) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

             Burs verilme şekli

             MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim veya ortaöğretimdeki öğrencilere;

             a) Bir yıllık öğrenim ücretinin karşılanması,

             b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,

             c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

             ç) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

             ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

             (2) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarınca;

             a) Öğrenim ücretinin karşılanması,

             b) Kırtasiye masrafının karşılanması,

             c) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

             ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

             Burslu okuma süresi

             MADDE 17 – (1) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okumaya hak kazananlar, başarıları ve olumlu davranışları devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

             Dosya ve defter tutma

             MADDE 18 – (1) Kurum; burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl; diğer kurumlar en az üç yıl muhafaza etmek üzere gerekli dosya ve defterleri tutmak zorundadır.

             (2) Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

             Gerçek dışı bildirimde bulunmak

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan özel öğretim kurumlarının yöneticileri hakkında kanuni işlem yapılır.

             (2) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 20 – (1) 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK

ÖĞRENCİ VE KURSİYERLERE AİT BAŞVURU FORMU

 

 

1- Adı ve Soyadı

 

2- Okul ve dershanelerde sınıfı

Diğer kurumlarda Öğretim Programı

 

 

 

Takdir edilen puan

 

 

Takdir edilen puan

3-Bir yıl önceki başarı durumu (Okul ve dershanelerde)

1- Pekiyi

 

 

8-Ailenin oturduğu evin durumu

Lojmanda

 

 

 

Kiralık

 

2- İyi

 

 

(**) x MMK ve az ise

 

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

3- Orta

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

4-Anne ve baba hayatta mı?

Hayır

 

 

 

(**) x MMK ve fazla ise

 

 

Anne veya baba ölü

 

 

Mülktür (Kiraya verilmesi halinde getireceği aylık kira miktarı)

 

 

İkisi de ölü

 

 

(**) x XMMK ve az ise

 

 

Anne veya baba görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malul oldu

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

2828 sayılı Kanuna göre Devletin himayesi altında

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

5-Rapora bağlı engel durumu var mı?

Hayır

 

 

 

(**) x MMK ve fazla ise

 

 

Evet

 

9-Ailedeki fertlerin sayısı

İki veya üç

 

 

1. Derece engeli

 

 

Dört

 

 

2. Derece engelli

 

 

Beş veya daha çok

 

 

3. Derece engelli

 

10-Öğrenci/ Kursiyerden başka ailede öğrenim gören var mı?

Yok

 

 

6-Baba veya annenin mesleği nedir?

Öğretmen

 

 

 

İlköğretim okulunda

 

 

Millî eğitim mensubu

 

 

Ortaöğretim oklunda

 

 

Resmî veya özel öğretim kurumunda çalışıyor

 

 

Üniversitede

 

 

Yukarıdaki mesleklerin dışında bir işte çalışıyor

 

11-Ailede öğrenim görürken yatılı okuyan veya burs/kredi alanların sayısı

Yok

 

 

7-Ailenin aylık toplam geliri

26.000xMMK ve daha az ise

 

 

 

Bir kişi

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

 

İki kişi

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

 

Üç veya daha çok

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

12-Öğrenci daha önce ücretsiz okudu mu?

Hayır

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

 

Bir yıl

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

 

İki yıl

 

 

(*) x MMK ile

(*) x MMK arasında ise

 

 

Üç yıl

 

 

(*) x MMK ve fazla ise

 

 

Üç yıldan çok

 

 

 

 

PUANLARIN TOPLAMI

 

 

AİLEDE ÇALIŞANLARIN

Adı Soyadı

Görevi

İş Adresi ve Telefonu

 

Görevi

İş Adresi ve Telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Bakanlıkça her yıl belirlenecek aylık gelir kat sayıları

**  Bakanlıkça her yıl belirlenecek aylık kira kat sayıları

MMK: Memur maaş kat sayısı

 

                                                                                                                                 EK-1/a

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

                Velisi bulunduğum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum.

 

                Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu Formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olmaması hâlinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.

 

 

 

. . /. . /. . . .

İMZA

 

VELİNİN

Adı ve Soyadı

 

İkamet Adresi

 

 

 

İş Adresi

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

EK-2

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYER BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

ÖĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU (OKULLAR İÇİN)?

PUAN

Pekiyi

+ 17

İyi

+ 11

Orta

+ 5

ANNE – BABA HAYATTA MI?

Hayatta

+ 5

Anne veya baba ölü

+ 5

İkisi de ölü

+ 10

2828 sayılı kanuna göre Devletin himayesi altındadır

+ 45

2828 sayılı kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altındadır

+ 10

ÖĞRENCİNİN RAPORA BAĞLI SAKATLIK DURUMU VARMI?

 

Hayır

 

Evet

 

1.Derece sakat

+ 5

2.Derece sakat

+ 3

3.Derece sakat

+ 1

BABA VEYA ANNENİN MESLEĞİ NEDİR?

 

Öğretmendir

+ 10

Milli Eğitim Mensubudur

+ 5

Resmi veya özel öğretim kurumunda ücretli çalışıyor

+ 3

Yukarıdaki meslekler dışında bir işte çalışmıyor

+ 1

AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ

 

(*) x Memur Maaş Katsayısı ve daha az ise             

+ 33

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise        

+ 28

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+ 23

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+ 18

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+ 13

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+ 8

(*) x Memur Maaş Katsayısı ile (*) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+ 3

(*) x Memur Maaş Katsayısı ve daha fazla

+ 2

AİLENİN OTURDUĞU EVİN DURUMU

 

Lojmandır

 

…………………..

 

KİRALIKTIR

 

Ödenen kira Miktarları

 

(**) x Memur Maaş Katsayısı ve daha az ise 

+ 12

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+  9

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+  6

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

+  3

(**) x Memur Maaş Katsayısı ve daha fazla     

+  1

MÜLKTÜR

 

(Kiraya verilmesi halinde getireceği aylık Miktar)

 

(**) x Memur Maaş Katsayısı ve daha az ise 

- 1

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

- 4

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

- 7

(**) x Memur Maaş Katsayısı ile (**) x Memur Maaş Katsayısı arasında ise

- 10

(**) x Memur Maaş Katsayısı ve daha fazla

- 12

AİLEDEKİ FERTLERİN SAYISI

 

İki veya üç

+ 1

Dört

+ 2

Beş veya daha çok

+ 3

ÖĞRENCİDEN BAŞKA AİLEDE ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?

 

Yok

 

İlköğretim okulunda

+ 3

Ortaöğretimde

+ 6

Üniversitede

+ 10

AİLEDE ÖĞRENİM GÖRENLERDEN YATILI OKUYAN VEYA BURS- KREDİ ALANLARIN SAYISI

 

Yok

 

Bir kişi

+ 3

İki kişi

+ 2

Üç veya daha çok

+ 1

ÖĞRENCİ DAHA ÖNCE ÜCRETSİZ OKUDUMU

 

Hayır

+ 6

Bir yıl

+ 4

İki yıl

+ 2

Üç yıl

+ 1

Üç yıldan daha çok

 

 

*    Bakanlıkça her yıl belirlenecek aylık gelir kat sayıları

**  Bakanlıkça her yıl belirlenecek aylık kira kat sayıları

 

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.