.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM ÜCRET TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     

    

21 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27207

 

Türk Patent Enstitüsünden:

 

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – Başvuru sırasında Enstitüye verilecek belgelerin suret sayısı aşağıda belirtilmiştir:

             a) Başvuru dilekçesi, bir nüsha.

             b) Tarifname, iki nüsha.

             c) İstem veya istemler, iki nüsha.

             ç) Resimler, iki nüsha.

             d) Özet, iki nüsha.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 35 – Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

             Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

             a) Dilekçe,

             b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

             c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             ç) Gerekli hallerde vekaletname

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 37 – Patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir.

             Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

             a) Dilekçe,

             b) Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzaları onaylanmış devir belgesi,

             c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             ç) Gerekli hallerde vekaletname

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 38 – Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir ya da rehnedilebilir.

             Miras yoluyla intikal veya rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

             a) Miras yoluyla intikal işlemi için;

             1) Dilekçe,

             2) Veraset ilamı,

             3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             4) Gerekli hallerde vekaletname.

             b) Rehin işlemi için;

             1) Dilekçe,

             2) Rehin sözleşmesi,

             3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 44 – Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanı ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise, bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için, Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

             a) Unvan değişikliği için;

             1) Dilekçe,

             2) Unvan değişikliğini gösterir belge,

             3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             4) Gerekli hallerde vekaletname.

             b) Adres değişikliği için;

             1) Dilekçe,

             2) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             3) Gerekli hallerde vekaletname

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.