2009 YILI PRATİK BİLGİLERİ    

 

 

ÖNEMLİ NOT :

SARI RENKLİ ALANLARIN GÜNCELLEMESİ TAMAMLANMIŞTIR,

DİĞER ALANLARIN GÜNCELLEMESİ DEVAM ETMEKTEDİR.

 

Sayfa Başı

1 Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi

1 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

1 Çıraklar İçin Asgari Ücret

1 Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulanmasında Esas Alınan Tarife (2006 Yılı Harcamaları İçin)

1 Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

1 SSK Yemek Muafiyeti

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

1 İş Kanunu İdari Para Cezaları

1 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

1 Form Ba, Bs...

1 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

1 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

1 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

1 Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

1 SSK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

1 506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

1 Çevre Temizlik Vergileri

1 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2009 - 30.06.2009)

666,00   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2009 - 31.12.2009)

693,00   

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2009 - 30.06.2009)

567,00   

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2009 - 31.12.2009)

589,50   

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 388)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2009 Tarihinden itibaren)

670,00   

AMORTİSMAN LİSTESİ (TÜM TEBLİĞLER BİRLEŞTİRİLMİŞ HALDE)

VUK, 330, 339, 365, 389 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde

Tıklayınız

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası)

666,00  

Tavan (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası)

4.329,00  

Taban (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası)

693,00  

Tavan (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası)

4.504,50  

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçi Payı

1  

İşveren Payı

2  

Devlet Payı

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2009)

670,00   

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2009)

 10,00  

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin

Tıklayınız

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 388)

Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler İçin

Tıklayınız

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01 - 30.06.2009

01.07 - 31.12.2009

Brüt ücreti

666,00  

693,00 

İşçi SSK Primi (%14)

93,24  

97,02 

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

6,66  

6,93 

Damga Vergisi (%0,6)

0,00  

0,00 

Net Ücret

566,10  

589,05  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009)

8.700  

 Türk Lirasına kadar

  %15  

22.000  

 Türk Lirasının 8.700 TL.si için 1.305 TL, fazlası

 %20  

50.000  

 Türk Lirasının 22.000 TL.si için 3.965 TL, fazlası

 %27  

50.000  

 Türk Lirasından fazlasının 50.000 TL.si için 11.525 TL, fazlası

 %35  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009) (ÜCRETLİLER)

8.700  

 Türk Lirasına kadar

  %15  

22.000  

 Türk Lirasının 8.700 TL.si için 1.305 TL, fazlası

 %20  

50.000  

 Türk Lirasının 22.000 TL.si için 3.965 TL, fazlası

 %27  

50.000  

 Türk Lirasından fazlasının 50.000 TL.si için 11.525 TL, fazlası

 %35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yeniden Değerleme Oranları

Tıklayınız

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

 670,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177)
Yıllık Alış Tutarı

 119.000  

Yıllık Satış Tutarı

 168.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

 67.000  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 119.000  

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

 7,60  

Diğer Vergilerde

 16,00  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme

 17,90  

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

Tıklayınız

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

Tıklayınız

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00  

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00  

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00  

Eski Yıllar İçin (1999-2006)

Tıklayınız  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Adapazarı (Sakarya)

Diyarbakır

G.Antep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (5510 SK)

Tıklayınız

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

 Tıklayınız

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2009)

 670  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2009)

 330  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2009)

 160  

 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

   

 

   

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

İŞÇİLİK MALİYETLERİ

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri (2009)

İşveren Payı % 19,5 % 20, Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Tıklayınız

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 Tıklayınız

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

  Tıklayınız

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler

Tıklayınız

ÇIRAKLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin

Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları

Tıklayınız 

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2009 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

17.900 

 SSK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarları Tıklayınız!

Tıklayınız

 AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

01.01.2009 -30.06.2009 (666,00)

 

1 çocuk için yardım 13,32 YTL (SSK Açısından)

 

Aile yardımı 66,60 YTL olarak uygulanacak. (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

 

1 çocuk için yardım 13,38 (Vergi Açısından)

 

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,33

(666,00/30=22,20x%6=1,33)

 

01.07.2009 -31.12.2009 (693,00)

 

1 çocuk için yardım 13,86 YTL (SSK Açısından)

 

Aile yardımı 69,30 YTL olarak uygulanacak. (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

 

1 çocuk için yardım 00,00 (Vergi Açısından)

 

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,39

(693,00/30=22,20x%6=1,39)

 

SGK Genelgesi, 2009/ 2  (05.01.2009)

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TABLOSU

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

01.01.2008 Tarihinden İtibaren

 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2003-2009 Yılları

Tıklayınız

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

16.08.1999 Tarihinden İtibaren

%06  

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2009 Yılı

Tıklayınız

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

107.604,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

215.336,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

 2.481,00  

TARİFE

 

Veraset yoluyla intikallerde  İvazsız intikallerde

 

                          Matrah                                                vergi oranı (yüzde)      vergi oranı (yüzde)

 

İlk                     160.000 YTL için                                              1                                    10

Sonra gelen       350.000 YTL için                                               3                                    15

Sonra gelen       7600.000 YTL için                                             5                                    20

Sonra gelen       1.500.000 YTL için                                            7                                    25

Matrahın          2.770.000 YTL’yi aşan bölümü için                       10                                   30

 

FORM Ba, Bs

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)

8.000,00

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

4.300,00  

Diğer Yerlerde

3.000,00  

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  YTL

60.000  ve 89.000  

2 Numaralı Bent İçin  YTL

30.000  

3 Numaralı Bent İçin  YTL

60.000  

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2009 Takvim Yılı İçin

7.600  

 

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

 

28.01.2008 Tarihinden İtibaren

470  

SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

SSK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

Tıklayınız

506 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI
506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları (01.01/31.12.2008)

Tıklayınız

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ
2009 Yılı Vergileri

Tıklayınız

TEFE ORANLARI (1994/100)
Toptan Eşya Fiyat Endeksleri

Tıklayınız