.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

    KDV İADE LİSTELERİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ    

                         

 

                        

  

25 Mayıs 2010

 

Dr. Adem Utku ÇAKIL

SMMM

aucakil@ttmail.com

 

KDV İADE LİSTELERİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ

 

27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler.[1]

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=253 adresindeki “Yeni İnternet Vergi Dairesi Açıldı” linkine giriş yaparak veya direkt olarak https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/dispatch2?cmd=IVD_LOGINPAGE linkine girilerek işlemler gerçekleştirilmektedir.[2] Açılan ekranda “BİLGİ GİRİŞİ” butonuna tıklanarak “KDV İadesi Talebi Girişi” yapılmaktadır.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_iadesi_duyuru_asama3.jpg

 

Açılan ekrandan iade talebinize ilişkin olarak sorulan soruların cevaplanması esastır. “Dönemi” kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçimin yapılmaktadır. “İade Türü” kısmında iadenizin mahsuben, nakten veya kısmen mahsup kısmen nakten talep edilip edilmediği cevaplanacaktır. “Başka Firmaların İhracatına Aracılık Eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi misiniz ?” kısmında bu soruya Evet ya da Hayır diye cevap verilebilmektedir.[3] Bilindiği üzere iade talebi için döneme ilişkin KDV Beyannamesi verilmiş olmalıdır. Eğer iade talep ettiğiniz döneme ilişkin olarak sonradan düzeltme KDV beyannamesi vermişseniz en son verilen düzeltme beyannamesindeki bilgiler sisteme otomatik olarak getirilmektedir. Ayrıca, “İade Talep Şekli” kısmında YMM KDV iadesi tasdik raporu olup olmadığı hususuna cevap verilmelidir.[4] Tüm sorulara cevap verilerek “TAMAM” butonu tıklanınca iade talebi kaydedilmiş olur ve listelerin oluşturulması safhasına geçilebilir. Doldurulup gönderilmesi gereken listeler ekranda linkler halinde yer alacaktır. Bütün bu listeler doldurulmadan onaylama işlemi gerçekleştirilememektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen iade talebinde doldurulması gereken 4 liste vardır. Bunlar “İndirilecek KDV Listesi” , “Yüklenilen KDV Listesi” , “GÇB Listesi” ve “Satış Faturaları Listesi”dir.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_iadesi_duyuru_listeler.jpg

 

Nisan 2010 dönemine ilişkin olarak mayıs ayından itibaren listelerin oluşturulmasına ilişkin olarak iki yol sisteme eklenmiş bulunmaktadır. Bunlardan ilki verisi az olan mükelleflerin tercih edebileceği yol olan her bir belgenin sisteme girişini yaparak listesini İnternet Vergi Dairesindeki hesabında oluşturabileceği yoldur. Diğer yol ise verisi fazla olup Excel formatında hazır olan ve/veya kullandığı muhasebe programı otomatik olarak belirlenen formatta Excel dosyası oluşturabilen ya da bunu sağlamak için muhasebe programında gerekli revizeleri yaptıran mükelleflerin düzenledikleri Excel dosyalarını sisteme yükleyerek listelerini oluşturabildikleri yoldur.

 

Bu yazımızda LİSTELERİN EXCEL DOSYASI ARACILIĞIYLA OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR yer verilecektir.

 

Yukarıda da izah edildiği üzere mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İndirilecek KDV Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımına ilişin uygun Excel dosyası formatı https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/internetvd_kdviadesi_indirilecekkdvListesi_FORMATI.xls adresinden indirilebilmektedir. Bu kıstaslara göre indirilmiş olan Excel dosya örneği aşağıda yer almaktadır.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_indirimi_indirilecek_kdv/excel/indirilecek_kdv_excel_1.jpg

 

Yine mükelleflerin KDV İade Talebine ilişkin Yüklenilen KDV Listeleri de Excel dosyası aracılığıyla gönderebilmektedir. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımına uygun Excel dosyası örneği https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/internetvd_kdviadesi_yuklenilenkdvListesi_FORMATI.xls linkinden indirilebilir. Buna ilişkin örnek Excel dosyası aşağıdaki gibidir.

 

 

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Gümrük Çıkış Beyannameleri (GÇB) Listesine ilişin uyumlu Excel dosyası ise https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/internetvd_kdviadesi_gumrukBeyannameListesi_FORMATI.xls adresinden indirilebilecektir. Buna ilişkin olarak örnek Excel formatı görüntüsü şu şekildedir.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_indirimi_gcb/excel/gcb_excel_1.jpg

 

Son olarak Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Satış Faturaları Listelerini de Excel dosyası aracılığıyla gönderebileceklerdir. Buna ilişkin uygun Excel formatını da https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/internetvd_kdviadesi_satisFaturalariListesi_FORMATI.xls adresinden indirebilirler. Uygun Excel formatına ilişkin örnek aşağıda gösterilmiştir.

 

Tüm bu uygulamaların sisteme doğru aktarılabilmesi için T.C. Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu formatların kullanılması doğru olacaktır. Uygulamada sıkıntı çekmemeleri için mükelleflerin kendi sistemlerinden almış oldukları verileri bu formatlara yerleştirerek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğinin altını bir daha çizmekte yarar vardır.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_indirimi_satis_fatura/excel/satis_fatura_excel_1.jpg

 

Listelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler;

 • Tüm Listelerde faturasının tarihleri örneğin 24.04.2010 formatına uygun bir şekilde girilmelidir. 24/04/2010 şeklinde veya daha farklı bir formatta yapılan girişler sistem tarafından hatalı okunmaktadır.
 • Faturalara ilişkin seriler “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde girilmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Alış Faturasının Serisi” başlıklı sütun doldurulmayıp boş bırakılacaktır.
 • Faturasının sıra no’su sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer alış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.
 • Faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/unvanı girilmelidir. Alışların bir ithalat olması halinde Tarih, Seri, No ve unvan alanlarına -yurtdışındaki veya serbest bölgedeki satıcı tarafından firmanıza düzenlenen- ithalat faturasının bilgileri girilmelidir. Bazı ithalat faturalarında "faturanın serisi" bilgisi bulunmayabilmektedir. Bu durumda ilgili sütun boş bırakılacaktır.
 • Alıcı ve/veya satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir. Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda sütuna vergi kimlik numarası olarak “1111111111” yazılmalıdır. Mal / hizmet, mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiden alınarak hesaplanan KDV’si alım yapan mükellefçe sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmişse; bu durumda “Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası” sütununa (İnternet Vergi Dairesi, mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarının girişine izin vermediğinden) “11111111111” yazılmalıdır.
 • Alınan mal/hizmetin cinsi mutlaka yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu sütunda girilen sırada “Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” sütunu virgülle ayırarak girilir.
 • Alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.
 • Alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler alındı ise farklı oranlara tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu sütuna 300,00 tutarı girilmelidir.
 • Alış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu sütuna 44,00 tutarı girilmelidir. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda faturada KDV olmayacağı için alışa ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir. Eğer gümrük giriş beyannamesinin bulunmadığı (dolayısıyla gümrük makbuzunun da olmadığı) bir hizmet ithali durumu söz konusu ise, bu takdirde 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve aynı dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir.
 • Mükelleflerin Yüklenilen KDV Listesi’ni belge bazında dökmeleri esastır. Mükellefler bütün belgelerin dökümünü yaptıktan sonra ihraç edilen malın bünyesine giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) KDV’si var ise bu tutarı da devam eden satıra “ATİK” açıklaması ile yazmalıdır. Bunun gibi ihraç edilen malın bünyesine giren genel yönetim gideri, pazarlama satış dağıtım gideri vb. gider KDV’si var ise bu tutarı da devam eden satıra “GİDER” açıklaması ile yazmalıdır.
 • Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Alış ithalat değilse (yurtdışından ya da serbest bölgeden alış değilse), yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş bırakılır. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani bir gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu sütun yine boş bırakılacaktır.
 • “406-İndirimli Orana Tabî İşlemler” dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır. Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılmalıdır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için “200901” ; 2009 Şubat dönemi için “200902” şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin “406-İndirimli Orana Tâbi İşlemler” dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan “Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi” sütunu boş bırakılır.
 • Bilindiği üzere başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kendi indirilecek KDV listeleri yanında ihracatına aracılık ettikleri firmaların da indirilecek KDV listelerini vermek zorundadırlar. Başarı Dış Ticaret A.Ş. bir dış ticaret sermaye şirketidir ve vergi kimlik numarası 3333333333’dür. Başarı Dış Ticaret A.Ş. 2010/Mayıs döneminde 7777777777 vergi kimlik numaralı Kartal Yapı Ltd.Şti.’nin ihracatına aracılık etmiştir. Bu faaliyetine ilişkin olarak iade talebinde bulunan Başarı Dış Ticaret A.Ş. kendine ait 2010/Mayıs indirilecek KDV listesi yanında, Kartal Yapı Ltd.Şti.’nin 2010/Mayıs indirilecek KDV listesini de vermelidir.
 • Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. (Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. ########EX###### ) Örneğin 09007545EX450011
 • Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesindeki döviz cinsi yazılmalıdır. Örnek Excel dosyasının çalışma sayfasında döviz kodları yer almaktadır.
 • Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde ve yazar kasa ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde;

Her yazar kasa ve perakende satış fişinin ayrı ayrı indirilecek ve yüklenilen KDV listesine girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin girilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda; Muhasebe fişinin tarihi, numarası, muhasebe fişi (veya yevmiye/mahsup fişi) vb, TC Kimlik Numarası sütununa; 3333333333, yazar kasa ve perakende satış fişlerinin KDV hariç toplam tutarı ile  yazar kasa ve perakende satış fişlerinin KDV’lerinin toplam tutarının yazılması yeterli olacaktır.

 

Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklanmadığı müddetçe gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini yapıp göndermek için "ONAYLA" linkine tıklayınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Lütfen bu liste alındısını yazdırarak iade talep dilekçenize ek yapınız. Bahse konu liste alındısına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/images/kdv_iadesi_liste_alindisi.jpg


 

Dip Notlar


[1] Elektronik ortamda gönderilemeyen bütün belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında veya CD içerisinde iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine elden verilecektir.

 

[2] Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından yararlanmak için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurup “Kullanıcı Kodu”, “Kullanıcı Şifresi” ve “Kişisel Şifre” almanız gerekmektedir.

 

[3] Bilindiği üzere 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak kendi indirilecek KDV listeleri yanında, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listelerini de vermek zorundadırlar. Bu soruya “Evet” cevabı verilmesi halinde sistem; hem Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin indirilecek KDV listesini hem de bu firmaların ihracatına aracılık ettikleri diğer mükelleflerin indirilecek KDV listelerini vermesine imkân tanımaktadır.

 

[4] Eğer burada “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade” seçeneği tercih edilmişse YMM’nin TC Kimlik No ’sunun alttaki kutucuğa yazılarak kutucuğun yanındaki “GETİR” linki tıklanmak suretiyle YMM’nin Adı Soyadı ekrana otomatik getirilebilmektedir.

 

© www.alomaliye.com

 

 

 

Website Hit Counters
HTML Hit Counters

© Alomaliye.com 2000-2010   Tüm Hakları Saklıdır.