...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA KARAR (BKK 2010/190)     

 

 

 

11 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27518

 

Karar Sayısı : 2010/190

 

EkliTehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 21/12/2009 tarihli ve 54605 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK SORUMLULUK

SİGORTALARI HAKKINDA KARAR

 

Sigorta yaptırma zorunluluğu

 

MADDE 1- (1) Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

 

Sigorta konusu maddeler

 

MADDE 2- (1) Mali sorumluluk sigortasına konu maddeler şunlardır:

 

a) Petrol ve petrol ürünleri.

b) Mühimmat ve patlayıcı maddeler.

c) Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar.

ç) Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri).

d) Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları).

e) Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit.

f) Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı.

g) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar.

ğ) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar.

 

Tüp gaz sorumluluk sigortası

 

MADDE 3- (1) Likit petrol gazını (LPG) tüpleyen firmalar (dolum tesisleri), 1 inci maddede düzenlenen sigortalara ek olarak, kusurları olsun veya olmasın, doldurdukları tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı tüp gaz sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

 

Sigorta şirketleri

 

MADDE 4- (1) Türkiye’de genel sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri bu

Kararda belirtilen sigortaları yapmak zorundadır.

 

Kapsam dışında kalan kuruluşlar

 

MADDE 5- (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bu Karar kapsamına dahil değildir.

 

Sigortanın kontrolü ve sonuçları

 

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin veya ruhsat almaları sırasında aranılan diğer belgelerin yanında, faaliyetlerine göre bu Kararda belirtilen sigortaların da yaptırıldığının belgelenmesi şarttır.

 

(2) Adli ve idari kolluk kuvvetleri, jandarma ve mahalli idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde, bu Karar kapsamına giren sigortaları yaptırmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat veya izin veren ilgili mercilere bildirilir.

 

(3) Bu Kararda belirtilen sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, izin veya ruhsat vermeye yetkili kurumlarca uyarılır; uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş iş günü içinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturma saklı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından sigorta yaptırılıncaya kadar durdurulur. Buna rağmen söz konusu sigortaların, izin veya ruhsat vermeye yetkili kurumlarca bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu ruhsat ve izinler ilgili kurumlarca iptal edilir.

 

Sigorta veri tabanı

 

MADDE 7- (1) Hazine Müsteşarlığı, bu Karar kapsamındaki sigortaların ortak bir veri tabanında izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. İlgili kurumlar, bu Karar kapsamındaki sigortaların izlenmesine yönelik olarak Müsteşarlık tarafından kendilerinden istenecek bilgileri belirli aralıklarla ve düzenli olarak verir. Bu bilgiler, gerektiğinde elektronik ortamda da verilebilir.

 

(2) Herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde sigortacı durumu, gerekçesi ile birlikte izin veya ruhsat veren kuruma ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan Sigorta Bilgi Merkezine bildirir.

 

Asgari teminat tutarları, genel şartlar ile diğer usul ve esaslar

 

MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamındaki sigortalara ilişkin asgari teminat tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından; sigorta genel şartları ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

 

Diğer düzenlemeler

 

MADDE 9- (1) İlgili kurumlarca bu Karar kapsamındaki sigortalar için yapılacak düzenlemeler, bu Karar ve bu Karara göre belirlenen genel şartlara ve diğer esaslara uygun olarak yapılır. 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 

MADDE 10- (1) 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Akdedilmiş sözleşmeler

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akdedilmiş olan tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

 

(2) Bu Karar uyarınca hazırlanacak genel şartlar ile asgari teminat limitleri yürürlüğe girmeden önce akdedilen tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve anılan Karara istinaden kabul edilen genel şart ile tarife ve talimat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bu sözleşmeler sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerliliğini korur.

 

(3) İlk defa bu Karar kapsamındaki sigortaları yaptırmaları gereken gerçek ve tüzel kişiler sigortalarını, bu Karara göre düzenlenen genel şartların ve asgari teminat limitlerinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yaptırmak zorundadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmü saklıdır.

 

Yürürlük

 

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)