.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

  MUHTARLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ ve SİGORTA PRİMLERİ    

                        

  

 

27 Nisan 2010

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Baş İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

MUHTARLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ ve SİGORTA PRİMLERİ

 

Okuyucular gönderdikleri e-maillerde Muhtarların sosyal güvenliğine ve sigorta primlerine ilişkin çok sayıda soru yöneltmişlerdir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm hükümleri ile birlikte 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir[1].

 

Mahalle Muhtarı

 

5393 sayılı Belediye Kanununa[2] göre;

 

Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birime mahalle denir.

 

Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.

 

Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.

 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

Köy Muhtarı

 

442 sayılı Köy Kanununa[3] göre;

 

Nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerine köy denir.

 

Her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeğe hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği denilir. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır.

 

Mahalle ve Köy Muhtarının Sosyal Güvenliği

 

Mahalle ve köy muhtarları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

 

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu[4] değiştirilen[5] 4.maddesi gereğide; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4.maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları   4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

 

Mahalle ve Köy Muhtarlarının sigortası seçildikleri tarihten itibaren başlatılır. Bu tarih il veya ilçe mülki amirliklerince onbeş gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir[6].

 

Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarihin il ve ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca Sosyal Güvenlik Kurumuna 10 gün içinde bildirilmesi gerekir[7]. Ancak 2108 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu yeniden muhtar seçilemeyen veya ayrılanlar sigorta primi ödedikleri sürece 5510/4-b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalılıklarını devam ettirebileceklerdir.

 

Sigortalının, 5510 sayılı Kanun 4/a (eski SSK), 4/b (eski BAĞ-KUR) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) maddesinde yer alan sigortalılık hâllerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması hâlinde; öncelikle 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılacak, bu kapsamda çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacaktır. Bu sigortalılık hâli kesintiye uğrayıncaya kadar sigortalılık devam ettirilecek, kesintiye uğraması hâlinde, sonra başlayan sigortalılık hâli devreye girecektir[8]. Sosyal güvenlik mevzuatında tek sigorta zorunluluğu vardır. Diğer bir ifadeyle aynı kişi aynı anda iki sigortaya birden tabi olamaz.

 

5510 sayılı Kanunun 9.maddesi gereği Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten itibaren 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalılığı sona erecek, 4/a (eski SSK) kapsamında sigortalıkları söz konusu olacaktır. Kanun hükmünde belirtildiği üzere kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunan köy ve mahalle muhtarları hizmet akdi ile çalışsalar bile 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olmaya devem edeceklerdir.

 

Mahalle ve Köy Muhtarının Sigorta Primi

 

01.10.2008 tarihinde tarihinden önce muhtar seçilenler her ay için 15 gün üzerinden prim ödemekteydi. 5510 sayılı Kanun ile birlikte 01.10.2008–31.03.2009 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat eden muhtarlar, 30 gün üzerinden prim ödeme hakkına sahip oldular.

 

01.10.2008 tarihinde tarihinden sonra muhtar seçilenler ise 5510 sayılı Kanunun geçici 16.maddesi “…belirtilen “otuz” ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için “onbeş” olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır” hükmü gereği 2008 yılı için 15 gün,2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı 17 gün üzerinden, takip eden yıllarda da 1’er gün artırılarak prim ödeyeceklerdir. Her ne kadar 2008 yılı için 15 gün, 2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı için 17 gün ve takip eden yıllar için birer gün artırılarak prim ödenmiş olsa bile muhtarlar her ay için 30 gün üzerinden sigortalı sayılacaklardır. Muhtarlık yaptığı süre içerisinde kendi nam ve hesabına ticari faaliyette bulunmaya başlayan kişiler ise 2010 yılı için 17 gün üzerinden değil de zorunlu olarak 30 gün üzerinden prim ödemek zorundadır.

 

5510 sayılı Kanunun 82.maddesi gereği alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

 

Muhtarların ödemesi gereken prim miktarlarıda günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 katı arasında belirleyecekleri miktar üzerinden hesaplanacaktır.

 

Örneğin;

 

Asgari ücret 01.01.2010–30.06.2010 tarihleri arasında günlük 24,30 TL’dir.

 

- Muhtarlar en az 24,30 TL, en çok (24,30 x 6,5) 157,95 TL üzerinden %33,5 oranında sigorta primi ödeyeceklerdir.

 

- Alt sınırdan ve 17 gün üzerinden 24,30 : % 33,5 = 8,14 x 17= 138,38 TL en az prim,

  üst sınırdan ve 17 gün üzerinden 157,95 : % 33,5 = 52,91 x 17 = 899,54 TL en çok prim ödenecektir.

 

- Alt sınırdan ve 30 gün üzerinden ise 24,30 : % 33,5 = 8,14 x 30= 244,20 TL en az prim,

  üst sınırdan ve 30 gün üzerinden 157,95 : % 33,5 = 52,91 x 30 = 1.587,30 TL en çok prim ödenecektir.

 

Sonuç:

 

Mahalle ve köy muhtarları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

 

Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez.

 

Mahalle ve köy muhtarlarına 2108 sayılı Kanun gereği 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.


 

[1] Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Cumhur Sinan ÖZDEMİR-Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulama Rehberi 2008 Haziran-Adalet Yayınevi)

[2] 13.07.2005 tarih, 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3] 07.04.1924 tarih, 68 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[4] 10.09.1977 tarih, 16053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5] 5754 sayılı Kanunun 89.maddesiyle 17.04.2008 tarihinde yapılan değişiklik.

[6] 5510/7.madde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 11.madde (28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır).

[7] 5510 /9.madde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 14.madde

[8] Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 27.madde

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

Free Web Counters
HTML Hit Counter

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.