.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

   RAPOR ALAN İŞÇİSİNİ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRMEYEN İŞVERENE CEZA UYGULANACAK   

                        

  

 

17 Mayıs 2010

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Baş İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

RAPOR ALAN İŞÇİSİNİ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRMEYEN İŞVERENE CEZA UYGULANACAK 

 

12.05.2010 tarih, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile yeni bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 40.maddesi 9.fıkrası gereği geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında sigortalının;

 

- İstirahatlı olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığı,

 

- Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler,

 

- Viziteye çıktığı/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediği, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Tebliğ ile uygulamaya açıklık getirilmiştir.

 

Bildirimin Kapsamı

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/a ve 5.maddesi kapsamındaki işçilerin istirahatli olmaları durumunda elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

 

5510 / 4-a ve 5.Madde Kanun Hükmü

 

5510/Madde 4 (Sigortalı Sayılanlar):

 

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (eski SSK)

 

5510/Madde 5 (Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar):

 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:

 

a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

b) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

c) Harp malûlleri ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, 4.maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

d) 5754 sayılı Kanunun 3. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

e) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

 

f) 5754 sayılı Kanunun 3.maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

g) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50.maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

Bildirimin Gönderilmesi 

 

Bildirim, www.sgk.gov.tr internet adresinde “İşveren” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

 

Bildirime Tabi İstirahat Süresi

 

10 günden az istirahatlarda istirahatın bittiği gün, 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda ise 10’ar günlük sürelerin bittiği ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği gündür.

 

Bildirim Süresinin Hesabı

 

Örneğin; 17.05.2010 tarihinde işçi istirahate ayrıldı ve 7 gün rapor aldı. 23.05.2010 günü istirahat süresi doldu ve 24.05.2010 günü işbaşı yaptı. Bu durumda bildirime esas 5 iş günlük süre 24.05.2010 (Pazartesi) günü başlayacak ve bildirimin son günü (5. iş günü) 28.05.2010 (Cuma) günü sona erecektir.

 

Bildirim Yapılmaması Halinde Ceza

 

Bildirimi göndermeyen veya belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. Diğer bir ifadeyle bildirimde bulunmayan işverenler hakkında aylık asgari ücretin beş katı tutarında, bildirimin geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Sonuç

 

12.05.2010 tarihinden itibaren sigortalıların istirahatli (raporlu) oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair düzenlenecek bildirim, istirahat (rapor) süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

 

5 iş günü olan bildirim süresi rapor süresi 10 günden az ise bittiği günden, 10 günden uzun ise 10’ar günlük sürenin bittiği tarihten itibaren başlayacaktır.

 

Bildirimde bulunulmaması halinde 3.645 TL (asgari ücretin 5 katı 729 x 5 ), bildirimin geç verilmesi halinde ise 1.458 TL (asgari ücretin 2 katı 729 x 2 ) idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

 

HTML Counter
HTML Counter

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.