.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

........................................... 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     

                         

 

                        

  

 

12 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27670

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

            

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) OSB’deki kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde genel kurulun oluşum süreci başlar. Katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulunun görevi sona erer.

 

(2) Bakanlık doluluk oranının zamanında tespiti için gerekli duyuruları yapar. Yönetim kurulu, işletmelerin 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde; yapı kullanma izinleri ve işyeri açma belgelerinin birer suretini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderir. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı incelemeden sonra durumu Bakanlığa bildirir.”

 

“(6) İlk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Üretime geçmiş katılımcıların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri görüşülmez. Genel kurulda müteşebbis heyete 8 asil ve 8 yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 14 üncü maddenin yedinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“ a) 21 inci maddede bulunan hükümlerden herhangi birinin yerine getirilmemesi,”

 

“(2) Yukarıda sayılı nedenlerle yapılamayan toplantıdan sonra yeniden belirlenecek gün ve gündem ile yapılacak genel kurul toplantısı ilk toplantı olarak değerlendirilir ve ilk toplantıya ilişkin hükümler uygulanır.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 24 – (1) Genel kurul tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 30 gün önce Bakanlığa bir üst yazı ile gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas alınır. 

 

(2) Bu yazıya, Bakanlık tarafından tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili genel müdürlük adına Ankara’da T.C. Ziraat Bankasında açılacak hesaba yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıya temsilci gönderilmesi talep edilir.” 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak, dört katılımcıdan az olmamak üzere OSB’nin toplam katılımcı sayısının en az 1/10’unun  Başkanlık Divanının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde;

             a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,

             b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,

             c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,

             ç) Kanun, Yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,

             d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi

             ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yönetim Kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm katılımcı veya temsilcilerinin isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir bir katılımcılar cetveli hazırlar ve imzalar.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 29 – (1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerdeki  her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişilerin ise temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri halinde genel kurula katılımcı olarak iştirak eder.

             (2) Katılımcılar, genel kurulda noter tasdikli vekaletname ile temsil edilebilir. Vekil sıfatıyla genel kurula katılanlar, ancak bir katılımcıyı temsil edebilir.

             (3) Kiracılar, genel kurula dinleyici olarak katılabilir.

             (4) Katılımcıların vekil aracılığıyla temsil edilebilmesi için; vekalet veren temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili gerçek kişiye ait ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş belgenin ibraz edilmesi gerekir. Vekaletnamede, katılımcının açık unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı soyadı vekaleti verenin adı soyadı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir. Vekaletnameler, ait olduğu toplantı ve hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

             (5) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekalet verilemez.

             (6) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB’nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamaz. Denetim kurulu üyeleri de kendi ibralarında oy kullanamaz.

             (7) Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında kalıtımcı ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

             (8) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinin içinde bulunan;

             a) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri ve İşletme Kooperatifleri,

             b) Site yönetimleri,

             c) İmar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m² büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahiplerinin her biri,

             d) 3000 m²’den küçük sanayi parsel maliklerinden en az 50 parsel malikinin bir araya gelerek kooperatif veya site yönetimi şeklinde örgütlenmesi halinde bunlar,

             bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir.

             (9) Tek bir kooperatif alanının, içinde bulunduğu OSB alanının %60’ını geçmesi halinde; bu OSB’lerdeki kooperatif ve site yönetimleri 100 üyeye kadar birer temsilci, sonraki her 100 üye için de birer ilave temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Ayrıca yukarıdaki fıkranın (c) ve (d) bendinde belirtilen şartlar bu OSB’ler için de geçerlidir.

             (10) Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerin yetkili organları tarafından seçilir.

             (11) Toplam temsilci sayısının OSB organlarını oluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek temsilci sayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil olunur.

             (12) Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgeleri, olağan genel kurul toplantılarını her yılın ilk altı ayı içerisinde yapmak zorundadır.

             (13) OSB içinde küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında katılımcı vasfına sahip ve müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişiler genel kurulda temsilci olarak yer alabilir. Bu parsellerde birden çok işletme bulunması halinde; bu işletmeler, kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Müstakil parsel büyüklüğü; ihtisas OSB’ler ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki OSB’lerde 3000 m2,  diğer OSB'lerde 5000 m2’den küçük olamaz.

             (14) Ancak, destek ve hizmet alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı genel kurulun katılımcı sayısının % 10’unu geçemez.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim maddesi ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır. İbra edilmeme sebebiyle görev süresi sona ermiş sayılan yönetim veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemez.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “z) Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili kurumlar ile işbirliği sağlanarak eğitim merkezi ve/veya eğitim kurumu oluşturmak, işletmek ve bu konu için ayrılacak finansmanın miktarını belirlemek,”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) OSB mülkiyetinde kalan ve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar için, toplam bölge büyüklüğünün en az %8’i kadar alan ayrılır. Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları bu oranın altında kalan OSB’lerde, mevcut oranlar müktesep hak kabul edilir. Bu OSB’lere, ilave alan amacıyla yer seçimi olması halinde, ortak kullanım alanları öncelikli olarak toplam OSB büyüklüğünün en az % 8’ine tamamlanır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(6) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren OSB sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı altbendi ile (b) bendinin (1) numaralı  altbendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam,  iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.”

             “1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,”

             “(2) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB’de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

             “MADDE 108 – (1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;

             a) Tahsis tarihinden  itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,

             b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2  yıl içinde üretime geçmeyen,

             c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan,

             katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.”    

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 179 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.      

             “MADDE 179 – (1) OSB; katılımcıların ödemesi gereken arsa ve alt yapı katılım payları, su, elektrik, doğalgaz, arıtma tesisi ve benzeri  tüketim bedelleri, işletme ve yönetim aidatları ve bunların gecikme cezalarını kooperatif ve/veya site yönetimlerinden, katılımcıların aczi veya organ oluşturamaması nedeniyle tahsil edemediği hallerde ise, alacağı hizmetin kullanım oranlarına göre iş yeri sahiplerinden talep ve tahsil eder.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

 

© www.alomaliye.com

 

© Alomaliye.com 2000 - ...   Tüm Hakları Saklıdır.