.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

   KDV İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN LİSTELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ     

                         

 

                        

  

 

13 Aralık 2010

 

Süleyman TURAN

YMM

suleymanturan41@hotmail.com

 

KDV İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN LİSTELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ:

 

I- GİRİŞ:

 

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler, KDV Kanunun;

 

8/2. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı fazla veya yersiz ödenen vergiler,

 

9. maddesi hükmüne göre vergi sorumluluğu kapsamında yapılan tevkifat,

 

19/2. maddesine göre yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkan tanıyan uluslar arası anlaşmalar,

 

29/2. maddesinde düzenlenen indirimli orana tabi teslim ve hizmetler ve

 

32. maddesinde sayılan vergiden istisna edilmiş işlemlerdir. Bu işlemlerden doğan KDV iadeleri ise, Aynı Kanunun  8/2. maddesinde, “ .........fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.”

 

9/1. “............gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”

 

11/2. “Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.”

 

29/2. “.........Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

 

32. “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ile 17/4-s bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.”

 

“Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51 veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir.” hükümlerine istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunun 120. maddesine, 5035 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen, ”Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir” 3. fıkrası hükmü ile, katma değer vergisi ve diğer vergilerin iadeleri ile ilgili düzenleme yapma yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

 

Buna göre, KDV iade talepleri, Kanunun açıklanan yetki maddelerine istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, İç Genelge, Genel Yazı ve Sirkülerle yapılan düzenlemelere göre yerine getirilmektedir. Katma değer vergisi nakden ve mahsuben iadelerin temel esasları, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiş, zaman içinde değişen ekonomik ve sosyal şartlara göre bazı değişiklik ilave düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu yazımızda, son yapılan düzenlemeler çerçevesinde, KDV iade taleplerinde aranan bir kısım listelerin internet ortamında gönderilmesi konusu açıklanmaya çalışılacaktır.

 

II- KDV İADE TALEPLERİNDE BAZI LİSTELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ:

 

1. Konu İle İlgili Yapılan Düzenleme:

 

Bilindiği gibi, KDV iadelerinde iade hakkı doğuran işlemin türüne göre, istisna işlemini tevsik eden ve iade için aranan bazı belge, form, yazı ve listelerin, iade talebini yerine getirecek olan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belge ve listeler, iade talep dilekçesi veya YMM KDV iadesi tasdik raporu ekinde iade yapacak olan vergi dairesine verilmektedir..

 

Ayrıca, KDV beyannameleri Eylül-2004 döneminden itibaren internet ortamında verilmektedir. Ancak, 31.12.2009 tarihine kadar iade taleplerinde aranan belge, form, yazı ve listeler kağıt ortamında verilmekte idi. İndirilecek KDV Listesi ve diğer listeler dönem KDV beyannamesinin ekinde de verilebilmesine rağmen, listelerin hazırlanmasının uzun zaman alması ve beyanname verme zamanına yetiştirilmesinin zor olması nedeniyle, bunların beyanname ekinde verilmesi yerine, KDV beyannamesi verildikten sonra iade talep dilekçesi ekinde verilmesi tercih edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, SMİYB düzenleyen veya kullanan mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından inceleme raporlarına dayanılarak VEDOP sistemine alınmaktadır. Ayrıca, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda olumsuzluğu bulunan mükellefler de KOD listelerine kaydedilmekte ve bu listeler, vergi dairelerince KDV iadelerinin yerine getirilmesinde sorgulanmaktadır. Bu sorgulamalar ve kâğıt ortamında verilen belge ve listelerin incelenmesi belli bir süreyi gerektirdiğinden, iade taleplerinin sonuçlandırılması gecikmekte ve mükelleflerin haklı şikayetlerine neden olmaktadır.

 

27.01.2010 tarihinde yayımlanan 53 No.lu KDV Sirküleri ile, daha önceki uygulamalarda kâğıt ortamında vergi dairesine teslim edilen KDV iadelerine ilişkin bilgi ve belgelerden;

 

- İndirilecek KDV Listesi,

- Yüklenilen KDV Listesi,

- Satış Faturaları Listesi ve

- Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesinin,

 

Ocak-2010 döneminden itibaren elektronik ortamda verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece daha önce kontrolü uzun incelemeler sonucunda tamamlanan, listelerin ve KDV iade işleminin, vergi dairesindeki kontrol sürecinin çok daha kısa bir sürede tamamlanması hedeflenmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak söz konusu Sirkülerde yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

KDV iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince VEDOP üzerinden manüel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi sayesinde elektronik ortamda yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.

 

Bu itibarla, KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir. Bu kapsamda; KDV Kanunun;

 

(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden,

 

(9/1) maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından,

 

(29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden,

 

32.maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "İndirilecek KDV Listesi", "Yüklenilen KDV Listesi" ve "Satış Faturaları Listesi" ile iade için ibrazı istenilen durumlarda "Gümrük (çıkış) Beyannamesi Listesi" nin elektronik ortamda alınması uygun görülmüştür.

 

KDV mükelleflerinin tamamı, iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklardır. Elektronik ortamda bildirilecek listelerde;

 

- Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.

 

- Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.

 

- İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

- Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

- Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.

 

- Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu” çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

 

- Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.

 

Risk Analiz Merkezince yapılan analiz ve kontroller neticesinde oluşturulan KDV İadesi Kontrol Raporunda,  Raporun tarihi, sayısı, türü ve kaçıncı olduğu, mükellefe ilişkin bilgiler, iade talep edilen dönem, iade hakkı doğuran işlem türü, iade türü, teminatlı/teminatsız olduğu, iade tutarı, iade şekli, iadenin YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile alınması halinde, Yeminli Mali Müşavirin adı-soyadı ve vergi no.su ve iadenin ihraç kaydıyla teslimlere ait olması halinde KDV beyannamesinde tecil edilebilir KDV tutarı bilgilerinin bulunduğu “GENEL BİLGİLER” bölümü ile, iade talep eden mükellefin kendisi veya alt mükelleflerin beyanları, kullanılan belgeler ve diğer olumsuzluklar ile YMM tasdik sözleşmesine ilişkin tespit edilen eksiklik, hata ve olumsuzlukların gösterildiği ve “GEKO” adı altında gösterilen bölümler yer almaktadır.

 

Söz konusu raporun bir çıktısının, eksiklikler ve noksanlıkların görülmesi ve düzeltilmesi açısından iade talep mükellefe veya iade talep eden mükellefin SMMM/YMM’ sine verilmesi gerekir.

 

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik ortamda gönderilecek KDV İade Listeleri ile ilgili internet sitesindeki duyurusu aşağıdaki gibidir.

 

Bilindiği üzere, 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden mükelleflere, iadeye ilişkin belirlenen listelerini elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Sirkülerde belirtilen indirim ve yüklenim KDV listelerinin doldurulmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 219. maddesinde; muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde belgelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesinin, defterlere kaydedilmesi hükmünde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan belgelerin esas defterlere kanunî süresinde işlenmesi gerekmektedir.

 

Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazar kasa ve perakende satış fişinin ayrı ayrı indirilecek KDV listesine girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin girilmesi yeterlidir.

 

Buna göre, muhasebe fişinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesi sırasında “Satıcının Vergi Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa “3333333333” şeklinde giriş yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu imkândan sadece muhasebe fişine kayıtlı yazar kasa veya perakende satış fişleri için yararlanılması gerekmekte olup bu şekilde listeye girişi yapılabilecek muhasebe fişlerine kayıtlı belgelerin toplam katma değer vergisi, indirilecek KDV listesinin toplam KDV tutarının %5’ini aşamaz. Diğer taraftan, muhasebe fişine kayıtlı olmayan yazar kasa veya perakende satış fişleri ile muhasebe fişine kayıtlı olsa dahi her bir faturanın had sınırı gözetilmeksizin ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, KDV Kanunun 29/1-a maddesinde, KDV mükelleflerinin faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, bu Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirebilecekleri; 34/1 maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği, aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında ise, fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesine gerek bulunmayan işlemlerde vergi indirimin nasıl belirleneceği konusunda Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

VUK’ nun 232. maddesinde ise 1. ve 2. sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin;

 

·  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

·   Serbest meslek erbabına;

·   Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;

·   Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

·   Vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükmüne yer verilmiştir.

 

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 204 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görüldüğü, ancak işletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Ayrıca, 206 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (G) bölümünde, 204 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

 

Yapılan bu açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin yazar kasa veya perakende satış fişlerine istinaden indirim hakkından yararlanmaları konusunda yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmekte olup, yazar kasa veya perakende satış fişlerinin indirilecek ve yüklenilen KDV listelerine bu çerçevede kaydedileceği tabiidir.

 

Diğer taraftan, dileyen mükellefler, 2010 Ocak ve Şubat dönemlerinde gerçekleştirdikleri iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak verecekleri yüklenilen KDV listelerinde “Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si” sütununu boş bırakarak İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderebileceklerdir.

 

2. İade Talebinde Bulunacak Mükelleflerce Yapılacak İşlemler:

 

- KDV Beyannameleri e-beyanname sistemi üzerinden verilecektir.

 

- KDV İade talebi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresindeki “İnternet Vergi Dairesi\ Bilgi Girişi\KDV İadesi Talebi Girişi” adımları takip edilerek yapılacaktır.

 

- Gelen Ekrandan Dönem kısmına iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak, iade türü kısmına ise iadenin mahsuben, nakden veya kısmen mahsup kısmen nakden bilgiler ile iade talep bilgileri girilecektir.

 

- Bilgilerin KDV Beyannamesinden alınması seçeneği seçildiğinde, iadeye konu işlemin türüne göre verilmesi gereken listeler otomatik olarak gelmektedir.

 

- Listeler ekrandan manüel olarak da doldurulabilmektedir.

 

- Ancak uzun listelerin manüel olarak doldurulması zahmetli olacağından Excel dosyası olarak hazırlanarak göndermek daha pratik olmaktadır.

 

- Bütün listeler elektronik ortamda doldurulduktan sonra dökümleri alınarak kontrol edilmelidir.

 

- Yapılan kontrollerden sonra, varsa hatalar da düzeltilmeli ve “ONAYLA” butonu seçilerek gönderilen listeler onaylanmalıdır. KDV İade dosyasına eklenen listelerin gönderilmesi tamamlanmış olacaktır. Onay işleminden sonra elektronik ortamdan düzeltme yapılaması mümkün değildir. Düzeltilmesi gereken her hangi bir konunun olması durumunda bu düzeltme işlemi, vergi dairesinin bilgisi dahilinde listeler pasife alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

- Onaylama işleminden sonra sitemden alınan “KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” çıktısı alınacaktır.

 

KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı, ekinde formatları hazırlanmış ve

 

- İndirilecek KDV Listesi,

- Yüklenilen KDV Listesi,

- Satış Faturaları Listesi ve

- Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi bulunan ve iade talebinde bulunan mükellefin adı-soyadı (unvanı) vergi/TC kimlik numarası, iadenin dönemi, iade türü, başka firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi olup olmadığı, KDV beyannamesinde beyan edilen iade hakkı doğuran işlem türü ve iade talep şekli bilgileri içeren bir formdur. Girişi yapılan listeler bu formun eki olarak düzenlenmektedir.

 

- Bu liste alındısı, bir üst yazı ile bağlı vergi dairesine verilerek, listelerin İnternet üzerinden verildiği ve KDV İade işlemlerinin tamamlanması konusunda vergi dairesi bilgilendirilmiş olacaktır.

 

- Bundan sonraki süreçte KDV İadesi işleminin tamamlanması önceden olduğu gibi Vergi Dairesinden takip edilerek sonuçlandırılacaktır.

 

a) Listelerin Hazırlanması ve İnternet Ortamında Gönderilmesi:

 

İnternet Vergi Dairesi üzerinden listelerin oluşturulup gönderilmesi esnasında; sistem, iade hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak elektronik ortamda gönderilebilecek listelere ilişkin linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir. İşlemleri daha da kolaylaştırmak için, listeler düzenlenirken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında örneği bulunan ve yazı ekinde yer alan listeler kullanılabilir.

 

Listelerin doldurulmasının manüel olarak yapılması durumunda herhangi bir ilave işleme gerek bulunmamaktadır. Ancak listelerin Excel programından gönderilmesi esnasında belirli bir format, program ve internet ayarlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Elektronik ortamda gönderilemeyen bütün belge/liste/tablolar eskiden olduğu gibi kâğıt ortamında veya CD içerisinde iade talep dilekçesi ekinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir.

 

Listelerin elektronik ortamda verilip verilmeyeceği, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönem dikkate alınarak belirlenecektir.  Buna göre, Ocak/2010 vergilendirme döneminden önce gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır. Örneğin, Aralık/2009 dönemine ilişkin mal ihracına yönelik iade talebinde bütün belge/liste/tabloların önceden olduğu gibi kâğıt ortamında ya da CD içerisinde vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yine 2009 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla 2010 yılında nakden iade talebinde bulunacak mükellef (iade hakkı doğuran işlem Ocak/2010 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleştiği için) söz konusu iade talebine ilişkin belgeleri/listeleri/tabloları düzenleme öncesindeki uygulamaya göre vergi dairesine ibraz edecektir.

 

2009 yılı içinde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsuben iade talebinde bulunan ancak mahsup işlemi gerçekleşmediği için 2010 yılında nakden veya mahsuben iade talep eden mükellefler de düzenleme öncesindeki uygulamaya göre hareket edecektir.

 

Internet Vergi Dairesi İşlemleri uygulamasından yararlanmak için bağlı bulunulan vergi dairesine başvurup “Kullanıcı Kodu”, “Kullanıcı Şifresi” ve “Kişisel Şifre” alınması gerekmektedir.

 

İnternet Vergi Dairesi işlemleri uygulamasından yararlanmakta olan mükelleflerin; KDV iade talebi listelerini, elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir.

 

1. AŞAMA: İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki“GİRİŞ” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. Aşağıda gösterildiği üzere “GİRİŞ” butonu ekranın sağ üst köşesinde yer almaktadır.

 

s_turan_1.jpg

 

2. AŞAMA: Daha sonra ekrana gelen Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre alanları doldurularak (vergi dairesinden kapalı zarf içinden bu bilgiler teslim alınacaktır.) “GİRİŞ” butonuna tıklanır.

 

s_turan_2.jpg

 

3. AŞAMA: Açılan ekrandan “BİLGİ GİRİŞİ” butonundan “KDV İadesi Talebi Girişi” tıklanır.

 

s_turan_3.jpg

4. AŞAMA: Açılan ekrandan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır. Eğer henüz oluşturmakta olan ve onaylanmamış bir iade talebi varsa “Daha Önce Girilen KDV İade Talepleri” linki ile bu iade talebine ulaşmak mümkündür.

 

KDV İadesi Talebi Girişi formu, aşağıda görüldüğü üzere, mükellefin adı-soyadı (ünvanı) vergi/TC kimlik numarası, iadenin dönemi, iade türü, başka firmaların ihracatına aracılık eden DTSŞ ve SDTŞ olup olmadığı, KDV beyannamesinde beyan edilen iade hakkı doğuran işlem türü, ihraç kayıtlı teslimler dolayısıyla KDV beyannamesinde beyan edilen tecil edilebilir KDV ve iadenin talep şekli bilgilerini içeren bir formdur.

s_turan_4.jpg

NOT: Eğer henüz oluşturmuş ve onaylanmamış bir iade talebiniz varsa “Daha Önce Girilen KDV İade Talepleri” linki ile bu iade talebine ulaşabilir.

 

5. Aşama: Açılan ekrandan iade talebine ilişkin olarak sorulan sorular cevaplandırılır ve KDV İadesi talebi girişi yapılır. Bu forma, iadenin dönemi, iadenin nasıl alınacağı (mahsuben, nakden, kısmen mahsup, kısmen nakden) iade talep şekli (YMM KDV İadesi tasdik raporu ile veya olmaksızın) belirtildikten sonra TAMAM butonu ile iade talebi kaydedilmiş olur.

s_turan_5.jpg

s_turan_6.jpg

Dönemi, kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçilir.

İadenin Türü, kısmında iadenizin mahsuben, nakden veya kısmen mahsup kısmen nakden talep edilip edilmediği işaretlenir. Başka Firmaların İhracatına Aracılık Eden DTSŞ veya SDTŞ olup olmadığı belirtilir.

 

KDV BEYANNAMESİNDEN GETİR: Bu link tıklanınca iade talep edilen döneme ilişkin olarak verilen KDV beyannamesinde yer alan iade hakkı doğuran işlem türleri otomatik ekrana gelecektir. Eğer iade talep edilen döneme ilişkin olarak sonradan düzeltme KDV beyannamesi verilmişse, en son verilen düzeltme beyannamesindeki bilgiler getirilmektedir. (Gelen bilgiler iade talebi ile uyumsuz ise bu durumda bu bilgileri düzeltmek için düzeltme KDV beyannamesi verilesi gerekecektir.)

 

İade Talep Şekli, kısmında YMM KDV İadesi tasdik raporu olup olmadığı hususu cevaplanmalıdır. Eğer “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade” seçeneği tercih edilmişse YMM’nin TC Kimlik No’ sunun alttaki kutucuğa yazılarak kutucuğun yanındaki “GETİR” linki tıklanmalıdır. Bu durumda YMM’nin Adı Soyadı ekrana otomatik gelecektir.

 

Bütün bu sorulara cevap verilerek “TAMAM” butonu tıklanınca iade talebi kaydedilmiş olur ve listelerin oluşturulması safhasına geçilebilir. Gönderilmesi gereken ve linkler halinde ekranda yer alan listeler formata ve yapılan açıklamalara göre doldurularak onaylama işlemi gerçekleştirilir.

 

Daha sonra açılan KDV İadesi Bilgi Girişine, mükellefin kimlik bilgileri, iade dönemi, iadenin nasıl alınacağı iade hakkı doğuran işlemin e-beyannamedeki kodu, Kanun maddesi, işlemin adı ve yüklenilen vergi tutarı yazılır. İhraç kayıtlı teslimler dolayısıyla KDV beyannamesinde beyan edilen tecil edilebilir KDV tutarı yazılır ve iade talep şekli belirtilir. İndirilecek KDV Listesi, Yüklenilen KDV Listesi, GÇB listesi, satış Faturaları listesi yapılarak onaylanır.

 

Listelerin oluşturulmasına ilişkin olarak iki yol bulunmaktadır. Verisi az olan mükellefler her bir belgenin sisteme girişini yaparak listesini İnternet Vergi Dairesindeki hesabında oluşturabilirler. Verisi fazla olup Excel formatında hazır olan ve/veya kullandığı muhasebe programı otomatik olarak belirlenen formatta Excel dosyası oluşturabilen ya da bunu sağlamak için muhasebe programında gerekli revizeleri yaptıran mükellefler; düzenledikleri Excel dosyalarını sisteme yükleyerek listelerini oluşturabilirler.

 

KDV İade Listeleri, İnternet vergi dairesi sitesinde KDV iade talebi listelerin gönderilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalar dikkate alınarak doldurulması gerekir. İnternet vergi dairesinden elektronik ortamda gönderilecek olan bu listelerin doldurulmasına ilişkin örnek tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi sitesinde bulunmaktadır.

 

b) Listelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

 

İndirilecek ve Yüklenilen KDV listeleri genel olarak aynı bilgileri içermektedir. Sadece Yüklenilen KDV Listesinde, fazladan bünyeye giren mal ve hizmet KDV ve iade hakkı doğuran işlem türü, İndirilecek KDV listesinde ise, fazladan belgenin indirim hakkının kullanıldığı dönem ile ihracata aracılık eden firma bilgileri bulunmaktadır. Bu itibarla aşağıda yapılan açıklamalar her iki liste için geçerlidir.

 

- Listelerde fatura tarihlerinin 06.12.2010 formatına uygun olarak kaydedilmelidir. Faturalarda seri numarası olarak hem rakam hem de harf bulunması halinde, araya hiçbir işaret konmadan bitişik olarak (A5 gibi) gösterilmelidir. Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde seri numarası bulunmadığından, alış faturasının seri numarası yazılmayacaktır.

 

- Alış faturasının, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle birden fazla fatura izleyen faturalara kullanılması ve tutarın nakledilmesi halinde, toplam tutarın bulunduğu en son faturanın sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

 

- Alışların ithalat yoluyla temin edilmiş olması halinde, yurt dışındaki veya serbest bölgedeki satıcı firma tarafından düzenlenen ithalat faturası bilgilerine göre, satıcının adı-soyadı/unvanı ve seri numarası girilecektir. Seri numarası bulunmaması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

 

- Alıcı veya satıcının tüzel kişi/ortaklık olması halinde vergi kimlin numarası, gerçek kişi olması halinde T.C.kimlik numarası girilmelidir. Malın ithal edilmiş olması ve satıcının yurt dışında veya serbest bölgede bulunması halinde vergi kimlik numarası olarak 1111111111 yazılmalıdır. Mal/hizmetin mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek alınması ve hesaplanan vergisinin, alım yapan mükellef tarafından sorumlu beyan edilip ödenmiş olması halinde, satıcının vergi/T.C kimlik numarası olarak 11111111111 yazılmalıdır.

 

- Alınan mal ve hizmetin cinsi mutlaka yazılacaktır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/ hizmet alınmış ise, ana başlıklar halinde virgülle ayırarak mal/hizmet cinsleri belirtilir. Ayrıca, alınan mal ve hizmet miktarının kullanılan ölçü birimine göre girilmesi gerekir.

 

- Alış faturasının tutarı, KDV hariç olarak ve TL cinsinden girilmelidir. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar/hizmetler alınmış ise, farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı girilmelidir. Ayrıca, farklı oranlara tabi hesaplanan katma değer vergileri toplanarak belgedeki toplam KDV tutarı girilmelidir. Malın ithal edilmiş olması ve satıcının yurt dışında veya serbest bölgede bulunması halinde faturada KDV bulunmayacağı için alışa ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir. Gümrük beyannamesi ve dolayısıyla gümrük makbuzunun bulunmadığı bir hizmet ithalinin söz konusu olması halinde, 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve aynı dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir.

 

- Yüklenilen KDV listesinin belge bazında girilmesi esastır. Belgelerin dökümü yapıldıktan sonra ihraç edilen malın bünyesine giren amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK) katma değer vergisinin bulunması halinde, bu tutarın da devam eden satıra “ATİK” açıklaması ile girilmesi gerekir. Ayrıca, ihraç edilen malın bünyesine giren genel yönetim, pazarlama satış dağıtım gideri vb. gibi gider katma değer vergilerinin bulunması halinde de bu tutarın devam eden satıra “GİDER” açıklaması ile yazılması gerekir.

 

- İndirilecek KDV listesinde yer alan, indirim hakkının kullanıldığı KDV dönemi bölümü, sadece 406- İndirimli Orana Tabi İşlemler dolayısıyla KDV iadesi talep mükelleflerce doldurulacaktır. Girişi yapılan faturanın, indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl,ay olarak arada boşluk bırakmadan yazılmalıdır. (20101,20102 gibi) Eğer mükellefin 406- indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa, bu sütun boş bırakılacaktır.

 

- Başka firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) kendi indirilecek KDV listeleri yanında, ihracatına aracılık ettikleri firmaların da indirilecek KDV listelerini de vermek zorundadırlar.

 

Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde ve ÖKC ve PSF nin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde, her ÖKC ve PSF’ nin ayrı ayrı indirilecek ve yüklenilen KDV listelerine girilmesi yerine, bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin girilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda muhasebe fişinin tarihi, numarası, muhasebe fişi (veya yevmiye mahsup fişi), TC. kimlik numarası olarak 3333333333, ÖKC ve PSF’ nin KDV hariç toplam tutarı ile ÖKC ve PSF’ nin katma değer vergilerinin toplam tutarının yazılması yeterlidir.

 

- Gümrük çıkış beyannamesi listesinde, 16 haneli GÇB tescil numarası (########EX######), döviz cinsi ve döviz cinsinden fatura tutarı yazılmalıdır.

 

- Satış faturaları listesi de belirtilen bilgilere göre doldurulmalıdır.

 

Listeler oluşturduktan sonra “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe gönderilmez. Mükelleflerin, listelerin son kontrollerini yaptıktan sonra  “ONAYLA” linkine tıklanınca “KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” ekranı açılır. Liste alındısı yazdırılarak iade talep dilekçesine ek yapılır.

 

3. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler:

 

Mükelleflerce İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda gönderilen KDV iade listelerinin analizi sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı Risk Analiz Merkezince hazırlanacak olan KDV İadesi Kontrol Raporunun gereğinin yerine getirilmesinde vergi dairelerince uyulacak usul ve esaslar, 24.02.2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.53/5373-163 sayı ile yayımlanan 2010/1 Sıra No.lu KDV İç Genelgesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden mükelleflere, iadeye ilişkin listelerini elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; belirlenen iade listelerini elektronik ortamda gönderen mükellefler aynı listeleri tekrar kâğıt ortamında vergi dairesine vermeyeceklerdir. Ancak, mükellefler elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden gönderdikleri listelere ilişkin olarak İnternet Vergi Dairesince oluşturulan "KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı"nı ve ilgili KDV genel tebliğlerinde belirlenen KDV iadesi işlemlerine esas teşkil edecek diğer belgeleri iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine vermek zorundadırlar. Mükelleflerce elektronik ortamda gönderilen listelerdeki bilgiler, e-beyannameler ve diğer veriler kullanılarak Risk Analiz Merkezince KDV İadesi Kontrol Raporu oluşturulacaktır. Oluşturulan KDV İadesi Kontrol Raporu, mükelleflerin listelerini İnternet Vergi Dairesinden gönderdiği günü izleyen gün E-VDO üzerinden iadeyi değerlendirecek vergi dairesine gönderilecektir.

 

KDV İadesi Kontrol Raporu vergi dairesine elektronik ortamda gönderildikten sonra vergi dairesince raporun gereği yerine getirilecektir. Bahse konu raporda "Tablolar" ve "Segment" adı verilen kontrol noktaları bulunmaktadır. Kontrol raporunda yer alan her bir tablo ve segmente ilişkin olarak vergi dairesince yapılması gereken işlemlere ilişkin detaylı açıklamalar E-VDO üzerinde Kılavuzlar/Rehberler/ Yönergeler menüsü içinde yer almaktadır.

 

Risk Analiz Merkezince yapılan analiz ve kontroller neticesinde oluşturulan KDV İadesi Kontrol Raporu vergi iadesine ilişkin işlemlerin tamamını kapsamamaktadır. Dolayısıyla söz konusu raporda kontrol edilmeyen ve ilgili mevzuat uyarınca halen vergi dairelerince gerçekleştirilen diğer işlemlerin yapılmaya devam edileceği tabiidir.

 

Söz konusu rapor, bir yazı ekinde iade talebinde bulunan mükellefe bildirilerek varsa hata ve eksikliklerin tamamlanması sağlanmalıdır.

 

KAYNAKÇA:

 

KDV Kanunu, Genel Tebliğleri ve Sirküleri,

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sitesi

 

 

Ek- İnternet vergi dairesinden Gönderilecek Listeler:

s_turan_7.jpg

 

 

s_turan_8.jpg

 

 

  İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyannamedeki Kodu

Adı

Tutarı

Yüklenilen Vergisi

301

Mal ihracı

250.000

21.000

308

Teşvikli yatırım mallarının teslimi

200.000

15.500

TOPLAM

36.500

 

Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si

301 TOPLAM

21.000,00

308 TOPLAM

15.500,00

s_turan_9.jpg

s_turan_10.jpg

 

© www.alomaliye.com

 

 

   

 

 

  stats counter
HTML Counter

© Alomaliye.com 2000-2010   Tüm Hakları Saklıdır.