.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

   KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İADE-MAHSUP TALEPLERİNDE ARANILAN BELGELER     

                         

 

                        

  

 

12 Nisan 2010

 

Süleyman Turan

E.Vergi Denetmeni-YMM

suleymanturan41@hotmail.com

 

KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İADE-MAHSUP TALEPLERİNDE ARANILAN BELGELER

 

I-GİRİŞ:

 

Katma değer vergisinde indirim ve iadeye imkân sağlayan işlemler, KDV Kanunun 8/2. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı fazla ödenen vergiler, 9. maddesi hükmüne göre vergi sorumluluğu kapsamında yapılan tevkifat, 29/2. maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32. maddesinde sayılan vergiden istisna edilmiş işlemlerdir.

 

 Katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslar, KDV Kanununda ayrıntılı olarak belirlenmemiş, ancak mezkur Kanunun:

 

8/2. maddesindeki, “ .........fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.”

 

9/1. “............gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”

 

11/2. “Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.”

 

29/2. “.............Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

 

32. “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilir.” hükümlerine istinaden Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemelerle yürütülmektedir.

 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunun 120. maddesinde yer alan, ”Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir” 3. fıkrası ile, katma değer vergisi ve diğer vergilerin iadesine ilişkin düzenleme yapma yetkisinin tamamı, VUK kapsamında Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

 

Katma değer vergisi iadeleri, Kanunun açıklanan bu yetki maddelerine istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, İç Genelge, Genel Yazı ve Sirkülerle yapılan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. KDV iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslar, iade hakkı doğuran işlemin türüne göre farklılık göstermektedir. Nakden ve mahsuben iadelerin temel esasları, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiş, bu Tebliğden önce yayımlanmış Genel Tebliğlerin, iadelerin tabi olduğu esasları düzenleyen bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanan Genel Tebliğlerle de, uygulamaya yönelik bazı değişiklik ve ilave düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, 84 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde, sadece iade taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, iade hakkı doğuran işlemler, istisnanın uygulanması, iade miktarının hesaplanması ve tecil-terkin uygulamasına ilişkin konular, ayrı Genel Tebliğlerde düzenlenmiştir.

 

Bu yazımızda, son durum itibariyle katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler sayıldıktan sonra, iade-mahsup taleplerinde aranan belge, form ve listeler açıklanmaya çalışılacaktır.

 

II-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER:

 

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler, düzenlendiği Kanun maddeleri sırasına göre aşağıda sayıldığı gibidir.

 

1-Mal ve Hizmet İhracatı: (KDVK, md.11)

 

a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, (11/1-a)

b) Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, (11/1-a)

c) Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler, (11/1-a)

d) Karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, (11/1-a)

e) Yolcu beraberi ihracat, (11/1-b)

i) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldıkları mallar, (Yolcu beraberi eşya ihracatı)

ii) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile yapılan satışlar, (Bavul ticareti)

d) Yabancıların Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler, (11/1-b)

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi,(11/1-b)

f) İhraç kayıtlı teslimler, (Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil) (11/1-c)

g) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hammadde teslimleri, (Geçici md.17)

 

2-Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna: (KDVK, md.13)

 

a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi, tadil, bakım ve onarımı ile bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetleri, (13/a)

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler, (13/b)

c) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan Teslimler, (11/a)

d) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler, (13/c)

e) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler, (13/c)

f) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, (13/c)

g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, (13/d)

ğ) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, (13/e)

h) Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler, (13/f)

i) 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi, (13/g)

ı) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satım konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimi,

 

3-Taşımacılık İstisnası: (KDVK, md.14)

 

a) Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri, (14/1)

b) İhraç malı taşıyan araçlara yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri, (14/3)

 

4-Diplomatik İstisnalar:(KDVK, md.15)

 

a) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, (15/1-a)

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, (15/1-b)

 

5-Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları,(KDVK, md.17/4-s)

 

6-Uluslararası Anlaşma Hükümlerine Göre Uygulanan İstisnalar: (KDVK, md.19/2)

 

a) Türkiye-AB Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan işlemler, (1 ve 2 Seri No.lu Tebliğler)

b) Türkiye-AB katılım öncesi yardım aracı (IPA) çerçeve anlaşması, (1 Seri No.lu Tebliği)

 

7-İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler: (KDVK, md.29/2)

 

8-Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler: (KDVK, md.9)

 

a) Yurt dışından sağlanan hizmetler, (Verginin tamamı)

b) KDV mükellefi olmayanlardan ticari işletmeye dahil olmayan ve Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri, (Verginin tamamı)

c) Profesyonel veya amatör spor kulüpleri oyuncularının formalarında gösterilen, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılan, pano olarak yerleştirilen, dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanması ve benzeri şekilde reklam verilmesi, (Verginin tamamı)

d) Hurda metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam ve atıklarının teslimi,(Bu istisna, 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, sadece istisnadan vazgeçen mükellefler için uygulama devam etmektedir) (%90)

e) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, (1/2)

f) İthalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar, (Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanların mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) tarafından yapılan akaryakıt ürünlerinin teslimi, (%90)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bazı hizmetler, (91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

     - Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, (1/6)

     - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, (2/3,1/2)

     - Özel güvenlik hizmetleri, (4/5)

     - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,(1/3)

       - Her türlü yemek servisi, (1/2)

       - Danışmanlık ve denetim hizmetleri, (1/2)

ğ) Yapı denetim kuruluşlarının sunduğu yapı denetim hizmetleri ile uluslar arası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri, (1/2)

h) İşgücü hizmet alımları, (%90)

ı) Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimleri,

i) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,(anot,katot, her çeşit takoz-biyet,slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç, çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi) (%90)

j) Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi, (%90)

k) Hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerin teslimi, (plastik hurda ve atıklardan elde edilen ve plastik esaslı malzeme imalatında kullanılmak üzere hammadde olarak kullanılması) (%90)

l) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, (%90)

m) Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi, (1/2)

n) Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında ödenen komisyonlar, (2/3)

 

III-İADE-MAHSUP TALEPLERİNDE ARANAN BELGE VE LİSTELER:

 

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran tam istisna mahiyetindeki işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergilerinin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde, iade talep dilekçesine eklenmesi gereken belgeler KDV Kanununda yer alan yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanmış bulunan KDV Genel Tebliğleri, İç Genelgeler ve Sirkülerde açıklanmış bulunmaktadır.

 

İade hakkını indirim yoluyla kullanmak isteyen mükellefler tarafından istisna işlemin belgelendirilmesi konusunda 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin,''İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanmak İsteyen Mükellefler” başlıklı 6. bölümünde; 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde de açıklandığı üzere, iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmalarının mümkün olduğu,

 

Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedellerinin KDV Beyannamesinin 8 ve 9 numaralı tablolarında beyan edileceği, ancak Tabloların ''Yüklenilen KDV'' veya ''İadeye Konu Olan KDV'' sütunlarına '0'' (sıfır) yazılacağı,

 

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

 

Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlere ait yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan katma değer vergisinin, nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde aranan belgeler ile, iade hakkının indirim yoluyla giderilmek istenmesi durumunda ibraz edilmesi gereken belgeler, istisna işlemleri itibariyle maddeler halinde aşağıda sayılmıştır.

 

A-İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV İADE TALEBİ:

 

* Mal İhracatı;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrük Beyannamesi Listesi

4- Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu

5- İhracata Ait Satış Faturası Listesi

6- DTSŞ ve SDTŞ İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi

7- Yüklenilen KDV hesabına turizm acente, rehber ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle yapılan KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, iade hesabına aktarılan payın hesaplanmasına ilişkin tablo

8- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 

 

* S ınır Ticareti;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi

4- Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi

5- Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Uluslar arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya, Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Bu kapsamdaki satışlara ait  Faturaların Listesi

4- Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 

 

* Bavul Ticareti;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

4- Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Hizmet İhracatı;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Bedelin tamamına ilişkin DAB ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren belge.

4- Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;

 

1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge

4- Fason Hizmet Faturalarının listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Yolcu Beraberi Eşya İhracatı;

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek

4- İadenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal fotokopisi ve aracı firma tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* İhraç Kaydıyla Teslimler;

 

1- Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesi,

2- Sanayi Sicil Belgesi

3- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

4- Gümrük Beyannamesi Listesi

5- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

6- Tek gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın ihraç edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı

7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;

 

1- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

3- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

4- Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi

 

* Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Teslimler

 

1- İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi

3- Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Onaylı Örneği

4- DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

B-İHRACAT İSTİSNASI DIŞINDAKİ TAM İSTİSNASI KAPSAMINDAKİ İADE TALEBİ:

 

* Deniz, Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşası ve Tadil-Bakım-Onarımına İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Araçları sipariş vererek imal veya inşa ettirenler ise ek olarak;

 

1- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği

2-  İstisnaya konu harcamalara ilişkin Alış Belgelerinin Listesi

3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

 

Araçları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler ise ek olarak;

 

1- Araç imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin örneği

2- İstisna kapsamındaki Satış Faturalarının Listesi

3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

4-Yüklenilen KDV Listesi

 

* Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler;

 

1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisna kapsamında düzenlenen Hizmet  Faturaları Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı liste

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu veya VİR

 

* Altın, Gümüş Veya Platin İle İlgili  Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyetlerine Yönelik İstisna Teslim Ve Hizmetler;

 

1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- İstisna kapsamındaki harcamalara ait liste

3- Onaylı Enerji Bakanlığı İzin Yazısı

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki İşlemlere ait Satış Faturalarının Listesi

4- Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu

5- Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi Yazısı

6- Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi

7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

*Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin Teslim ve Hizmetler;

 

1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler:

(Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);

 

1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler:

(Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması);

 

1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki onaylı liste

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri;

 

1-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi

4-Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

- Uluslar arası Taşımacılık İstisnası Kapsamındaki Hizmetler:

 

* Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri:

 

1- İstisnaya konu hizmetin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki Taşımacılık Faturalarının Listesi

4- Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgileri içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Kara taşımacılığında ek olarak, Transit Beyannamesi/TIR Karnesi/Form 302 Belgesi

 

Deniz ve Havayolu Taşımacılığında ek olarak; Deniz veya Hava Manifestosu/Transit Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi/CIV Belgesi-CİM Taşıma Belgesi (Sadece Türkiye'ye girişlerde)/Remiz Bülteni

 

* İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;

 

1- İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının Listesi

5- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formunun bir örneği

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler:

(KDV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/ veya VİR

 

* Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde ek olarak;

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği

 

* Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç-Gereç Teslimi;

 

1-İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı İle Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- İstisna sertifikasının örneği

5- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

C-KISMİ TEVKİFAT UYGULMASINA İLİŞKİN İADELER İLE,

 

İndirim Hakkı Bulunanların Fazla- veya Yersiz Ödenenlerin İade Talebi:

 

* Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti;

 

1- Vergi İnceleme Raporu

 

* 91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler:(Yapım işleri hariç);

 

1- Yüklenilen KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

* 91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım İşleri;

 

1-Yüklenilen KDV Listesi

2-Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ya da Vergi İnceleme raporu

 

* Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;

 

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

* Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;

 

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi;

 

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri;

 

-Külçe Bakır, Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;

 

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları Listesi

3- Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine veya mahsup edildiğine dair Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alındısı

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından Verilen Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;

 

1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

* Fazla Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;

 

1- Devreden KDV Listesi

2- Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan tarafından  onaylanmış örneği

3- YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

D-İNDİRİMLİ KDV ORANINA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İADE TALEBİ:

 

* Yılı içinde Aylık İade Taleplerinde;

 

Yılı içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben iade taleplerinde;

 

1- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi

2-Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo

3- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi 

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

-Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait ;

 

1- İndirilecek KDV listesi

2- İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Yüklenilen KDV Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

-Elektrik ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;

 

1- Dilekçe

2- İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı

3- Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

-İndirimli orana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;

 

1- İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,

2- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz/teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo

3- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya VİR

 

* Yıllık İade Taleplerinde;

 

1- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış ve Satış Faturalarının Listesi

2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo

3- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo

4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

5- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya VİR

 

* İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Aylık Ve Yıllık İade Taleplerinde;

 

1- Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine getirilir.

2- KDV Beyannamesinden Bağımsız KDV İade Talebi

 

*Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayanların Türkiye'deki Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları;

 

1- İade Talep Formu

2- Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asılları veya noter onaylı örnekleri

3- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi

4- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi

5- Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu veya VİR 

 

Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca ekleyeceği belgeler

 

a) Tır karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya Transit Beyannamesi örneği

b) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri.

 

* Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler:

 (Mensupları Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)

 

1- Harcamalara ait bildirim formu

2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı

 

"Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması” ve Anlaşmaya “Ek Protokol" Kapsamında (Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü (Seebrig) Karargahına ve Görev Yapan Yabancı Personele) Yapılan Akaryakıt Teslimleri (Alıcılar)

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan akaryakıt ve makine yağlarının listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri

 

*T.C. Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan mal ve hizmetlerin listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri

4- Yüklenilen KDV'yi gösteren banka tarafından hazırlanacak liste

 

*Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayan Yabancı Sinematografik Eser Yapımcılarının Alımları;

 

Miktarına bakılmaksızın münhasıran YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

 

* Fazla Veya Yersiz Ödenen  KDV:

 (İndirim Hakkı Bulunmayanların)

 

Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin birlikte başvurusu.

 

* Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV:

 

-Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için:

 

* Fazla veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV:

 

a)Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için

 

Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

 

1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi

 

b)Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için,

 

-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

 

1- İşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı

2- Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması

 

c)Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamı beyan edilmeyen işlemler için,

 

-Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

 

1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi

 

* AB Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili KDV İade Talebi:

 

-KDV 5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşması, 1 ve 2 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri;

 

* KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda:

 

1- KDV dönem beyannamesi

2- İndirilecek KDV Listesi

3- KDV İstisna Sertifikası örneği

4- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

5- Yüklenilen KDV Listesi

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

 

1- Sözleşme Makamınca onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların aslı veya onaylı örnekleri

4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

- 5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (IPA) Çerçeve Anlaşması ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği:

 

a) KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda;

 

1- İndirilecek KDV Listesi

2- KDV İstisna Sertifikası örneği

3- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

4- Yüklenilen KDV Listesi

5- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

b) KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

 

1- Onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların (banka dekontu dahil) aslı veya onaylı örnekleri

4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* AB Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade ÖTV ile İlgili İade Talebi

 

5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 3 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması

 

1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

2- Hibe yararlanıcısı veya sözleşme Makamınca Onaylı ÖTV içeren mal alım listesi

3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (IPA) Çerçeve Anlaşması ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği:

 

1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

2- Onaylı ÖTV İçeren mal alım listesi

3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5- Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

* AB Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Özel İletişim Vergisi ile İlgili İade Talebi:

 

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (IPA) Çerçeve Anlaşması ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği:(Özel İletişim Vergisi)

 

1- Ödenen özel işlem vergilerine ilişkin Onaylı Liste

2- Fatura veya fatura benzeri belgelerin örnekleri

3- KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresince ÖİV iadesine ilişkin özelge örneği

 

* AB Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade MTV ile İlgili İade Talebi:

 

-5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (IPA) Çerçeve Anlaşması ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği;

 

1- Vergi idaresince verilen özelge örneği

2- Sözleşme Makamınca taşıtın AT sözleşmesi kapsamında alındığı ve/veya kullanıldığına dair alınan resmi yazı örneği

3- Motorlu Araç Tescil Belgesi örneği

4- Motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat makbuzları

 

* Özel İletişim Vergisi ile ilgili İade Talebi:

 

-Hizmet İhracatı

 

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge

5- İade tutarının hesabını gösteren tablo

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM, vergi inceleme raporu.

 

-Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler:

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo

5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM, vergi inceleme raporu.

 

-Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Hizmetler:

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade tutarının hesabını gösteren tablo

5- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı Liste

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM, vergi inceleme raporu.

 

* Diplomatik İstisna Kapsamındaki Hizmetler:

 (ÖİV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler)

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade tutarının hesabını gösteren tablo

5- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM,vergi inceleme raporu.

 

* Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler:

(Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)

 

1- Harcamalara ait bildirim formu

2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı

4- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

5- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM, vergi inceleme raporu.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan hizmetlerin listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- Yüklenilen ÖİV’ni gösteren Banka tarafından hazırlanacak Liste

5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Hizmetler

 

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade tutarının hesabını gösteren tablo

5- İstisna sertifikasının örneği

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7- Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu, YMM, vergi inceleme raporu.

 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1- KDV Kanunu, Genel Tebliğler ve Sirküleri,

2- Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu, www.gib.gov.tr

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

   

 

 

Web Site Hit Counter
stats counter

© Alomaliye.com 2000-2010   Tüm Hakları Saklıdır.