.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

........................................... 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:402 )   

                         

 

                        

  

 

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27800 (6. Mükerrer)

 

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 402 )

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2010 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2010 yılı için %7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2011 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.600

 

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca  yapılması

 

 

 

1.600-160.000

  

 

160.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

19

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

129.000

180.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

70.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

700

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,90

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

700

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              8

 17

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

                                

    96

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı    

60

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                          

15

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler     

8

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

3,70

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

53

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

 

30

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                   

15

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 

                                                                                     

 

8

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

3,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf   

2,15

MADDE NO – KONUSU

2011 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

                                                         170

                  

 

  80.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük  müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  ceza

 

                                                 170

                                          

 

 

 

 

 

  8.000

  

             

  80.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

170

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

                    3.700

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

200

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

600

 

 

 

120.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma  zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

                      800

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

                       600

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.070 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

530

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

260

 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 800.000

 

 


© www.alomaliye.com

 

© Alomaliye.com 2000 - ...   Tüm Hakları Saklıdır.