2010 YILI PRATİK BİLGİLERİ    

                         

 

                        

  

 

ÖNEMLİ NOT

 

SARI RENKLİ ALANLARIN GÜNCELLEMESİ TAMAMLANMIŞTIR,

DİĞER ALANLARIN GÜNCELLEMESİ DEVAM ETMEKTEDİR.

 

(Burada Yer Alan Bilgiler Sadece Bilgilendirme Amacıyla Hazırlanmıştır. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.)

 

 

Sayfa Başı

1 Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi

1 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

1 Çıraklar İçin Asgari Ücret

1 Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulanmasında Esas Alınan Tarife (2006 Yılı Harcamaları İçin)

1 Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

1 SSK Yemek Muafiyeti

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

1 İş Kanunu İdari Para Cezaları

1 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

1 Form Ba, Bs...

1 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

1 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

1 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

1 Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

1 SSK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

1 506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

1 Çevre Temizlik Vergileri

1 Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (1974-2010 Yılları)

1 SGK İşten Çıkış Kodları

1 SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

1 SGK Eksik Gün Nedenleri

1 Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

1 Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

1 Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

1 Yurtdışı Gündelikler

1 Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9)

1 İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Muafiyeti

1 Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

 

 

SGK 4/1A BELGE TÜRLERİ ve PRİM ORANLARI

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2010 - 30.06.2010)

729,00   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2010 - 31.12.2010)

760,50   

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2010 - 30.06.2010)

621,00   

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2010 - 31.12.2010)

648,00   

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2010 Tarihinden itibaren)

680,00   

AMORTİSMANLAR

VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde

Tıklayınız

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2010-30.06.2010 Tarihleri arası)

729,00  

Tavan (01.01.2010-30.06.2010 Tarihleri arası)

4.738,50  

Taban (01.07.2010-31.12.2010 Tarihleri arası)

760,50  

Tavan (01.07.2010-31.12.2010 Tarihleri arası)

4.943,40  

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçi Payı

1  

İşveren Payı

2  

Devlet Payı

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2010)

680,00   

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) (GVK Tebliği 273)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2010)

10,00  

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin

Tıklayınız

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md. 352)

Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler İçin

Tıklayınız

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01 - 30.06.2010

01.07 - 31.12.2010

Brüt ücreti

729,00  

760,50  

İşçi SSK Primi (%14)

102,06  

106,47  

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

7,29  

7,61  

Gelir Vergisi

,00  

,00  

Damga Vergisi

,00  

,00  

Kesintiler Toplamı

109,35  

114,08  

Net Ücret

619,65  

646,42  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2010)

8.800 TL’ye kadar

  %15  

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası

 %20  

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL

 %27  

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL

 %35  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2010) (ÜCRETLİLER)

8.800 TL’ye kadar

  %15  

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası

 %20  

76.200 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası

 %27  

76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL, fazlası

 %35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yeniden Değerleme Oranları

Tıklayınız

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

680,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı

120.000  

Yıllık Satış Tutarı

170.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

68.000  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

120.000  

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

7,70  

Diğer Vergilerde

16,00  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme

18,00  

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

Tıklayınız

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

Tıklayınız

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2010 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 273)

2.600,00  

2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00  

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00  

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00  

Eski Yıllar İçin (1999-2006)

Tıklayınız  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün  

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün  

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün  

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün  

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta  

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta  

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta  

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Adapazarı (Sakarya)

Diyarbakır

G.Antep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (5510 SK)

Tıklayınız

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

 Tıklayınız

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 273)

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

 680,00  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

 330,00  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

 160,00  

 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

   

 

   

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

İŞÇİLİK MALİYETLERİ

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri (2010)

İşveren Payı % 19,5 % 20, Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Tıklayınız

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 Tıklayınız

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

  Tıklayınız

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler

Tıklayınız

ÇIRAKLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin

Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları

Tıklayınız 

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2010 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

18.000,00 

 SGK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarları Tıklayınız!

 

01.01.2010 - 30.06.2010

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,46

(729/30=24,30x%6=1,46)

 

01.07.2010 - 31.12.2010

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,52

(760,50/30=25,35x%6=1,52)

 

Tıklayınız

 AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

 

01.01.2010 -30.06.2010 (729,00)

 

SGK

1 çocuk için yardım (729x%2) 14,58 TL

Aile yardımı 72,90 TL olarak uygulanacak. (729 x % 10)

 

VERGİ

1 çocuk için yardım 14,35

Aile yardımı 86,07 TL

 

01.07.2010 -31.12.2010 (760,50)

 

SGK

1 çocuk için yardım (760,50x%2) 15,21 TL

Aile yardımı 76,05 TL olarak uygulanacak. (760,50 x % 10)

 

VERGİ

1 çocuk için yardım 14,86 (250x0,059445) (BKK 2010/654)

Aile yardımı 89,17 TL (1500x0,059445) (BKK 2010/654)

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TABLOSU

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Tıklayınız 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2003-2010 Yılları

Tıklayınız

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

%06,6  

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2010 Yılı

Tıklayınız

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

109.971,00  

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

220.073,00  

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

2.535,00  

TARİFE

 

Veraset yoluyla intikallerde  İvazsız intikallerde

 

                          Matrah                                                vergi oranı (yüzde)      vergi oranı (yüzde)

 

İlk                    160.000 TL için                                              1                                    10

Sonra gelen       350.000 TL için                                              3                                    15

Sonra gelen       770.000 TL için                                              5                                    20

Sonra gelen     1.500.000 TL için                                             7                                    25

Matrahın          2.780.000 TL’yi aşan bölümü için                     10                                    30

 

FORM Ba, Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)     8.000,00

 

Tıklayınız 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

4.300,00  

Diğer Yerlerde

3.000,00  

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  TL

60.000,00 - 90.000,00  

2 Numaralı Bent İçin  TL

30.000,00  

3 Numaralı Bent İçin  TL

60.000,00  

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2010 Takvim Yılı İçin

7.700,00  

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

 

Bankanın sorumlu olduğu miktar

            

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

            

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,


1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,

            

2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,


b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,


1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,


2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını

            

ödemekle yükümlüdür.

 

 

SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

SSK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

Tıklayınız

506 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI
506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

Tıklayınız

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ
2010 Yılı Vergileri

Tıklayınız

TEFE ORANLARI (1994/100)
Toptan Eşya Fiyat Endeksleri

Tıklayınız

YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER
1974-2010 Yılları Arası Asgari Ücretler

Tıklayınız

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
SGK İşten Çıkış Kodları

Tıklayınız

SGK 4/1A BELGE TÜRLERİ ve PRİM ORANLARI
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları Tablosu

Tıklayınız

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
SGK Eksik Gün Nedenleri

Tıklayınız

NİSPİ HARÇ ORANLARI VE MAKTU HARÇLAR
2010 Yılı Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİ ORANLARI
2010 Yılı Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

Tıklayınız

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI HADDİ (SINIRI)

06 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26898 (Mükerrer)

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5766 

Kabul Tarihi: 4/6/2008

 

...

 

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

 

"Yurt dışı çıkış tahdidi:

 

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

 

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

 

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

            

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

            

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.

            

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER

BKK 2010/114

Tıklayınız

YURT DIŞI GÜNDELİKLER

BKK 2010/114

Tıklayınız

VERGİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İŞLEMLER: (KDVK, md.9)

 

a) Yurt dışından sağlanan hizmetler, (Verginin tamamı)

 

b) KDV mükellefi olmayanlardan ticari işletmeye dahil olmayan ve Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri, (Verginin tamamı)

 

c) Profesyonel veya amatör spor kulüpleri oyuncularının formalarında gösterilen, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılan, pano olarak yerleştirilen, dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanması ve benzeri şekilde reklam verilmesi, (Verginin tamamı)

 

d) Hurda metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam ve atıklarının teslimi,(Bu istisna, 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, sadece istisnadan vazgeçen mükellefler için uygulama devam etmektedir) (%90)

 

e) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, (1/2)

 

f) İthalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar, (Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanların mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) tarafından yapılan akaryakıt ürünlerinin teslimi, (%90)

 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bazı hizmetler, (91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

 

     - Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, (1/6)

 

     - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, (2/3,1/2)

 

     - Özel güvenlik hizmetleri, (4/5)

 

     - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,(1/3)

 

       - Her türlü yemek servisi, (1/2)

 

       - Danışmanlık ve denetim hizmetleri, (1/2)

 

ğ) Yapı denetim kuruluşlarının sunduğu yapı denetim hizmetleri ile uluslar arası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri, (1/2)

 

h) İşgücü hizmet alımları, (%90)

 

ı) Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimleri,

 

i) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,(anot,katot, her çeşit takoz-biyet,slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç, çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi) (%90)

 

j) Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi, (%90)

 

k) Hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerin teslimi, (plastik hurda ve atıklardan elde edilen ve plastik esaslı malzeme imalatında kullanılmak üzere hammadde olarak kullanılması) (%90)

 

l) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, (%90)

 

m) Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi, (1/2)

 

n) Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında ödenen komisyonlar, (2/3)

 

Sayın Süleyman TURAN'ın

"KDV'de İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İade-Mahsup Taleplerinde Aranılan Belgeler"

Başlıklı Makalesinden İktibas Edilmiştir.

 

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HK. (KDV SİRKÜLERİ 59)

 

İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI SGK MUAFİYETİ

 Brüt Aylık Asgari Ücret x % 30 = İstisna Tutarı

Tıklayınız

KALKINMADA BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER

 Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi (Birinci Derecede Öncelikli Yöreler)

Tıklayınız

 

 

Hit Counters counter stats