2011 ÇALIMALARI

...........................................

 VERG TAKVM 2011

...........................................

 PRATK BLGLER

...........................................

 ÇLK MALYETLER

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERM

...........................................

 DLEKÇEMATK

...........................................

 MAL REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERMZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELKLER

...........................................

 TEBLLER

...........................................

 SRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELER

...........................................

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açl Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

    SULAMA BRLKLER KANUNU    

                         

 

                        

  

22 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete

Say: 27882

SULAMA BRLKLER KANUNU

 

Kanun No. 6172

Kabul Tarihi: 8/3/2011

 

BRNC BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanmlar

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; ülkenin su varlk ve kaynaklarnn rasyonel kullanm maksadyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su leri Genel Müdürlüü tarafndan ina edilmi veya halen ina edilmekte olan ya da ina edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun ekilde kullanmak, iletmek, Devlet Su leri Genel Müdürlüünün onayn almak suretiyle ilettirmek, bu tesislerin bakm, onarm ve yönetim sorumluluunu yürütmek, tesisi gelitirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptrmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

 

(2) Sulama birlikleri kamu tüzel kiiliine sahip olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

 

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Bakan: DSݒnin bal olduu Bakan,

b) Bakanlk: DSݒnin bal olduu Bakanl,

c) Birlik: Sulama birliini,

ç) Birlik ana statüsü: Çerçeve ana statüye uygun olarak kurucular kurulu tarafndan hazrlanarak Bakanlkça onaylanan metni,

d) Çerçeve ana statü: Sulama birliklerinde seçim usulü, bütçe, borçlanma, borçlarn ödenmesine ilikin esaslar, alacaklarn tahsili, tarifeler, harcama usulü, yatrm program, personel istihdam, tasfiye ve benzeri hususlarn düzenlendii, Devlet Planlama Tekilat Müstearlnn bal olduu Bakanlk ile çileri, Maliye ve Tarm ve Köyileri Bakanlklarnn görüü alnarak Bakanlk tarafndan hazrlanan metni,

e) Devir: DS tarafndan ina edilmi veya halen ina edilmekte olan ya da ina edilmesi planlanan sulama maksatl tesislerin iletme, bakm, onarm ve yönetim sorumluluunun, DS ve birlik arasnda imzalanan sözleme hükümleri uyarnca birliklere devredilmesini,

f) DS: Devlet Su leri Genel Müdürlüünü,

g) Görev alan: DSݒce belirlenen ve suyun kullanm maksadna göre, proje alan içerisinde kalan sulama alanlarn,

) Kurucular kurulu: Tüzel kiilik kazanabilmek için hazrlanarak Bakanla gönderilen birlik ana statüsünü imzalayan kiilerden oluan ve ilk yönetim kurulunun seçilmesiyle görevi sona eren kurulu,

h) Katlm pay: Su kullanclarnn birlie ilk katlmlarnda, kurucular kurulu veya birlik meclisi tarafndan, birlik ana statüsünde belirlenen artlar dahilinde, arazinin her bir dekar için belirlenen ve bir defaya mahsus olmak üzere alnan pay,

) Ortak tesis: Birlik tarafndan devralnan sulama tesisine hizmet eden fakat devir kapsam dnda kalan ve DSݒce iletilen tesisleri,

i) Su kullancs: Görev alannda sulama yapan veya yapacak olan gerçek ya da tüzel kiiyi,

j) Su kullanm hizmet bedeli: Su kullanclarna suyun ulatrlmas, birliin tüzel kiilik kazanmasndan önce görev alan içinde açlm olan yeralt suyu kuyular ile yaplanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklatrlmas, birliin sorumluluundaki sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yollar için birlikçe yaplan yönetim, bakm ve onarm, yatrm geri ödeme, finansman, personel, mal ve hizmet alm ve enerji kullanm giderleri gibi her türlü gideri karlayacak ekilde birlik meclisince belirlenen ve su kullanclarndan tahsil edilen tutar,

k) Tesis: Umumi sulardan faydalanmak üzere gelitirilmi, sulama maksadyla ina edilen su yaplarn veya tesisleri,

1) Üst yönetici: Birliin iletme ve bakm hizmetlerini yürüten, birlik yönetimince atanm teknik personeli,

m) Yerleim birimi: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununa göre belediye tekilat ya da 18/3/1924 tarihli ve 442 sayl Köy Kanununa göre köy tüzel kiilii olumu yerleim yeri ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanununa göre büyükehir belediyesi snrlar dahilinde olup belde belediye ve köy tüzel kiiliini kaybetmesi sonucu mahalleye dönüen ancak halen tarmsal faaliyetlerini devam ettiren yerleim yerlerini,

ifade eder.

 

KNC BÖLÜM

Kurulu

 

Birliin görev alan ve çalma konular

MADDE 3 (1) Birliklere devredilen tesislerin hizmet alan, birliklerin görev alan olup snrlar, kapsam ve ismi DS tarafndan belirlenir.

(2) Bir görev alan içerisinde ayn amaçla birden fazla birlik kurulamaz.

(3) Birlik, devrald tesislerin iletme, bakm, onarm ve yönetim sorumluluunu çerçeve ana statüde ve devir sözlemesinde yer alan esaslara uygun olarak yürütür.

(4) Birliin çalma konular unlardr:

a) Görev alan içerisinde yer alan tesislerin iletme, bakm, onarm, yönetim ve yenileme hizmetlerini usul ve esaslarna uygun olarak yapmak.

b) Katlm payn, su kullanm hizmet bedelini ve uygulanan cezalar tahsil etmek.

c) Devrald tesislerin yatrm bedellerini geri ödemek.

ç) Devrald tesisi DSݒnin onayn almak suretiyle gelitirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptrmak.

d) Görev alan içerisinde su miktarna bal olarak ekilecek bitki desenini Tarm ve Köyileri Bakanlnn ilgili birimleri ile ibirlii yaparak planlamak.

e) Görev alan içerisinde öngörülen üretim hedeflerinin gerçeklemesine katkda bulunmak üzere gerekli tedbirleri almak.

f) Sulama ve dier tarmsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla ibirlii yaparak aratrma, gelitirme ve eitim çalmalarnda bulunmak.

g) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararas gelimeleri takip etmek.

) Ortak tesisler için DSݒce sarf olunan iletme ve bakm masraflarndan kendi payna düen miktar ödemek.

Birliin tüzel kiilik kazanmas ve birlie üyelik

MADDE 4 (1) Birlik; tek yerleim biriminden oluan birlikler hariç olmak üzere, görev alan içinde bulunan her yerleim biriminden; üçüncü dereceye kadar hsm olmayan ve her yerleim biriminden en az birer kii ve toplamda be kiiden az olmamak üzere su kullanclarnn imzalad birlik ana statüsünün, DSݒnin de görüü alnmak suretiyle Bakanlkça onaylanmas sonucu tüzel kiilik kazanr.

(2) Birliin hizmeti, mahalli müterek ihtiyaç niteliinde olup birlik, 3 üncü maddede yer alan çalma konular ve devir sözlemesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, DSݒnin sahip olduu görev ve yetkilere sahiptir.

(3) Birlie üyelik kayd, birlik meclisinin teekkülüne kadar kurucular kurulu tarafndan yaplr.

(4) lk birlik meclisi seçimlerinin yaplabilmesi için, birliin tüzel kiilik kazanmasndan itibaren bir yl içinde en az onsekiz üyelik kaydnn tamamlanm olmas arttr. Bu süre içinde, öngörülen sayda üyelik kaydnn gerçekletirilememesi durumunda kurucular kurulu, birliin tüzel kiiliini sona erdirmek üzere Bakanla bavurmak zorundadr.

(5) lk üyelik kayd srasnda bir defaya mahsus olmak üzere katlm pay tahsil edilir. Katlm pay, birlikler için Bakanlar Kurulu karar ile yürürlüe konulan yl sulama ve kurutma tesisleri iletme ve bakm ücret tarifelerinde dekar bana tespit edilen en düük ücret tarifesinden aa olamaz.

(6) Kurucular kurulunun çalma usul ve esaslar, üyelik kaydnn nasl yaplaca, katlm paynn tahsili ve öngörülen sayda üyelik kaydnn gerçekletirilememesi sebebiyle tüzel kiiliin sona erdirilmesi durumunda katlm paylarnn, o zamana kadar yaplan masraflar düüldükten sonra iadesine ilikin hususlar birlik ana statüsünde belirlenir.

(7) Birlik görev alannda yer alan her su kullancs gerçek ve tüzel kii o birlie üye olma hakkna sahiptir.

(8) Birlik üyelerinin haklar unlardr:

a) Birlik meclisi toplantlarn izlemek.

b) Birlie olan borçlarn su kullanm hizmet bedelini ve cezalarn ödemi olmak artyla  birlik üyesi seçmek ve meclis üyesi seçilmek.

c) Birliin salad her türlü hizmetten faydalanmak.

ç) Birlik faaliyetleri ile ilgili bilgi istemek.

(9) Birlik üyelerinin yükümlülükleri unlardr:

a) Birlik tarafndan tahakkuk ettirilen su kullanm hizmet bedelini ve borçlarn düzenli olarak ödemek.

b) Birlik tarafndan su yetersizliine bal olarak yaplan ekim planlamasna uymak, sulama planlamas ve su datm ve münavebe programlarna katlmak.

c) Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, kiisel kusurlarndan dolay meydana gelen zararlar gidermek, aksi takdirde bu zararlar gidermek için birliin yapaca her türlü harcamay birlie ödemek.

ç) Birliin sorumluluunda olan tesisler ile kullanlan her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zarar tazmin etmek.

d) Birliin çalma konular ile ilgili olarak istedii her türlü bilgiyi zamannda ve eksiksiz olarak vermek.

e) Birliin sorumluluunda olan tesisler üzerinde yaplan iletme, bakm ve onarm çalmalar için arazisine girilmesine izin vermek.

(10) Birlik üyeliinden çkarlma artlar unlardr:

a) Su kullancs olma vasfn kaybetmek.

b) Birlik ana statüsüne veya birlik meclisi ve yönetim kurulu kararlarna aykr davranmak.

(11) Su kullancs olma vasfn kaybedenleri birlik üyeliinden çkarmaya yönetim kurulu; dier nedenlerle birlik üyeliinden çkarmaya yönetim kurulunun teklifi üzerine birlik meclisi yetkilidir.

(12) Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafndan verilen üyelikten çkarma kararlar, kararn alnmasndan itibaren otuz gün içerisinde yönetim kurulu tarafndan ilgilisine bildirilir. Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafndan birlik üyeliinden çkarlanlar, bu kararn tebliinden itibaren krkbe gün içinde birlik meclisine itiraz edebilir. tirazlar ilk birlik meclisi toplantsnda sonuçlandrlr ve otuz gün içerisinde ilgilisine bildirilir. Bu kararlara kar yargya bavurma hakk sakldr.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organlar ile Görev ve Yetkiler

 

Birlik organlar

MADDE 5 (1) Birliin organlar unlardr:

a) Birlik meclisi.

b) Yönetim kurulu.

c) Denetim kurulu.

ç) Bakanlk.

Birlik meclisine üyelik artlar, seçilme esaslar, görev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Birlik meclisine üyelik artlar unlardr:

a) Kamu hizmetlerinden kstl olmamak.

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolay be yl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliine kar suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar suçlar, zimmet, irtikap, rüvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, suçtan kaynaklanan malvarl deerini aklama, kaçakçlk, vergi kaçakçl veya haksz mal edinme suçlarndan hapis cezasna mahkûm olmamak.

c) Onsekiz yan tamamlam olmak.

ç) Birlik görev alan içinde mülk sahibi olmak ya da araziyi fiilen kullanmak üzere en az be yl süre için kiralam olmak.

d) Seçim tarihi itibaryla en az iki yl süreyle su kullancs olmak.

(2) Mülk sahibi ve araziyi kiralayan ayn anda ayn arazi için birlik meclisine üye olamaz. Birlik görev alan içindeki birden fazla yerleim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralam olanlar, söz konusu arazilerin bulunduu yerleim birimlerinin yalnz birinden meclis üyeliine aday olabilir.

(3) Birlik meclisi, birlie üye su kullanclar tarafndan seçilen üyelerden oluur. Birlik meclisi üye says, birlik ana statüsünde belirtilir.

(4) Birlik  meclisi üyelerinin yerleim birimlerine göre dalm, her yerleim biriminden en az iki temsilci olmak üzere birlik imkanlar ile sulanan toplam arazinin her yerleim biriminde sulanan toplam araziye oranlanmas suretiyle bulunur.

(5) Birlik meclisi üyelerinin yerleim birimlerine göre dalm görev alan ve tapu kaytlar gözönünde bulundurularak DS bölge müdürlüü kaytlar esas alnmak suretiyle tespit edilir.

(6) Birlik meclisi üyelii seçimlerinde kullanlacak oy says, birlik görev alan içindeki iletmeye açlm toplam sulama alannn ayn alan içindeki ortalama parsel büyüklüüne bölünmesiyle tespit edilir. Her birlik üyesi, sulama alanndaki arazisinin ortalama parsel büyüklüüne bölünmesiyle bulunacak sayda oy hakkna sahiptir. Ancak oy hakk bei geçemez. Hesaplama sonucu bulunacak küsuratl deer yarma eit ve büyükse bir yukarsna tamamlanr. Birlik meclisi üyelii seçiminde oy kullanacak su kullanclarna ait liste birlik merkezinin bulunduu yerin seçim kurulu tarafndan seçim tarihinden üç ay önce ilan edilir. Listelere yaplan itirazlar seçim kurulu tarafndan karara balanr.

(7) Birlik meclisi üyeleri dört yl için seçilir.

(8) Birlik meclisi üyelii seçimi, birlik merkezinin bulunduu yerin seçim kurulu tarafndan yaplr.

(9) Seçim gizli oy, açk tasnif usulüyle yaplr. Seçimle ilgili dier hususlar çerçeve ana statü ile belirlenir.

(10) Birlik meclisi her yl iki defa birlik merkezinin bulunduu yerde olaan olarak toplanr. Toplantda üye tam saysnn salt çounluunun bulunmas gerekir. Nisap salanamad takdirde toplant yedi gün sonraya tehir edilir ve bu toplantda nisap aranmaz.

(11) Birlik meclisi, bakann veya üyelerin üçte birinin yazl istei üzerine olaanüstü toplanr. Olaanüstü toplantnn nisab, olaan toplantda olduu gibidir.

(12) Birlik meclisinde kararlar, toplantya katlanlarn salt çounluu ile alnr. Ancak birliin iç ve d kaynakl kredi kullanmas, sulama ücretinin tespiti, cezalarn tayini ve katlm paynn belirlenmesine ait kararlarda birlik meclisi üye tam saysnn üçte ikisinin oyu aranr.

(13) Birlik meclisinin toplant ve çalma usul ve esaslar çerçeve ana statüde belirlenir.

(14) Birlik üyeleri, birlik meclisi kararnn kanun, birlik ana statüsü ve sunulan hizmetin gereklerine aykr olduu iddiasyla, toplanty takip eden otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduu yerdeki mahkemeye bavurabilir.

(15) Birlik meclisinin görev ve yetkileri unlardr:

a) Bakan seçmek.

b) Yönetim ve denetim kurullarnn asl ve yedek üyelerini seçmek.

c) Yönetim ve denetim kurulunu denetlemek ve ibra etmek.

ç) Bütçe ve çalma programn tespit, tetkik, kabul ya da reddetmek.

d) Tesislerden birliin kurulu gayesine uygun olanlarn devralnmasna karar vermek.

e) Birliin ilerinin yürütülmesi için çaltrlmas gereken personelle ilgili politikalar tespit etmek ve çaltrlacak personelle sözleme akdi yapmak için bakana yetki vermek, yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve bakana brüt asgari ücretin üç katn geçmemek üzere aylk olarak ödenecek huzur haklar ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere ylda bir kez ödenecek huzur haklarn tespit etmek.

f) Birlik adna yaplacak sözleme esaslarn tespit etmek, araç, gereç ve i makinesi temini veya satn alnmas, iletme, bakm ve onarm hizmetleri ve yeni tesis ve rehabilitasyon çalmalar ile dier ilerin ihaleyle üçüncü kiilere yaptrlmasna karar vermek ve bu hususlarda yönetim kuruluna sözleme yapma yetkisi vermek.

g) Birliin sulama hizmetinin gerektirdii yatrm, bakm ve onarm giderleri için borç kullanmna karar vermek.

) Birlik ana statüsünde, Bakanln görüüne uygun olarak deiiklik yapmak.

h) Birliin feshine, üye tam saysnn üçte ikisinin oyu ile karar vermek.

) Birliin faaliyetleri ve birlik çalanlarnn koordinasyonuyla ilgili düzenlemeleri yapmak, ceza tarifelerini tasdik etmek, su kullanm hizmet bedelini Bakanlar Kurulu karar ile yürürlüe konulan yl sulama ve kurutma tesisleri iletme ve bakm ücret tarifelerinde dekar bana tespit edilen en düük ücret tarifesinden aa olmamak üzere belirlemek.

i) Gözlemcilerin hazrladklar raporlar ile teklif ve tavsiyeleri görümek.

Yönetim kurulu üyelerinin seçilme esaslar, görev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Yönetim kurulu, birlik meclisi üyeleri tarafndan gizli oy, açk tasnif usulüyle kendi aralarndan seçilen dört asl üye ile bakandan oluur. Ayrca dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yldr.

(3) Yönetim kurulu, üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr ve katlanlarn salt çounluu ile karar verir. Oylarn eit olmas halinde bakann oyu yönünde karar alnm saylr.

(4) Yönetim kurulu toplantlarnn gündeminin belirlenmesi ve çalmasna ilikin usul ve esaslar birlik ana statüsü ile düzenlenir.

(5) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri unlardr:

a) Birlie üye kaydn yapmak.

b) Kanun, tüzük, yönetmelik, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve birlii yönetmek.

c) Bütçe, kesin hesap ve bunlara ait raporlar hazrlamak ve su kullanm hizmet bedeli ve ceza tarifelerini birlik meclisinin onayna sunmak.

ç) Harcama kalemleri arasnda aktarma yapmak.

d) Birlik meclisi tarafndan kullanlmasna karar verilen iç ve d kaynakl kredinin temini için bankalar ve ilgili kurulular nezdinde görümeler yapmak üzere bakana yetki vermek.

e) Artrma-eksiltme artnameleri ile ihale ve satn alma kararlarn incelemek ve tasdik etmek.

f) Birlik meclisi kararlarna uygun olarak birlik çalma alanna giren konularla ilgili kamu kurulular ile birlik adna yaplan sözlemeleri karara balamak.

g) Birlik yönetmelik taslaklarn ve birlik ana statüsü deiiklik taslaklarn hazrlamak ve birlik meclisinin onayna sunmak.

) Katlm paylarn, su kullanm hizmet bedeli ve para cezalarn üyelerden tahsil etmek, birliin alacaklarnn takibini zamannda yapmak.

h) () bendine göre tahsil edilen tutarlarn, cazibeli sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 30unu, pompajl sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 15ini, yatrm geri ödemeleri ile bakm ve onarm ilerinde kullanmak; devralnan sulama tesisinin bir bölümünün cazibeli, bir bölümünün pompajl olmas durumunda, cazibeli ve pompajl alan gözönüne alarak yatrm geri ödemeleri ile bakm ve onarm payn % 15 ila % 30 arasnda belirleyip uygulamak.

) Tamamen ya da ksmen pompajl sulama tesislerini devralan birliklerde, (h) bendinde belirtilen paylar dnda kalmak ve bir önceki yl sulamada kullanlan toplam enerji bedelinden aa olmamak kaydyla, bütçede uygulama yl içinde kullanlacak enerji bedelinin ödenmesini salayacak ödenei tefrik etmek.

i) htiyaç duyulmas halinde birlik meclisi kararyla bütçede bakm, onarm ve yenileme ilerine ödenek aktarmak.

(6) Beinci fkrann (h) bendinde belirtilen paylar anlan bentte yer alan maksatlar dnda hiçbir ekilde kullanlamaz. Yl içinde kullanlmayan bu paylar ayn amaçla kullanlmak üzere bir sonraki yla devredilir.

Denetim kurulu üyelerinin seçilme esaslar, görev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Denetim kurulu, birlik meclisi tarafndan kendi üyeleri veya birlie kaytl su kullanclar arasndan seçilen üç asl ve üç yedek üyeden oluur. Denetim kurulu üyelerinin, çerçeve ana statüde belirlenen artlar haiz olmas arttr.

(2) Denetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yldr.

(3) Denetim kurulunun görev ve yetkileri unlardr:

a) Bakan ve yönetim kurulunun görevlerini mevzuata uygun olarak yürütüp yürütmediini birlik meclisi adna denetleyerek rapor hazrlamak ve birlik meclisine sunmak.

b) Oy hakk olmakszn yönetim kurulu toplantlarna katlmak.

c) Gerekli görülmesi halinde, hazrlanan raporlarn bir suretini ilgili kurum veya kurulua sunmak.

Bakann seçilme esaslar, görev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Bakan, birlik meclisinin üyeleri arasndan birlik meclisi tarafndan seçilir.

(2) Bakann görev süresi dört yldr.

(3) Bakann görev ve yetkileri unlardr:

a) Resmi merciler ve üçüncü ahslar nezdinde birlii temsil etmek veya yetki verdii kiilere temsil ettirmek.

b) Bütçe tasarsn ve çalma programn birlik meclisine ve ilgili makamlara sunmak ve bütçeyi uygulamak.

c) Birlik meclisi ve yönetim kurulu kararlarn uygulamak, sonuçlarn izlemek ve deerlendirmek.

ç) Birlik meclisi veya yönetim kurulu kararlarn gerektirmeyen konularda, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatn verdii yetkiler çerçevesinde gerekli kararlar alp uygulamak.

d) Birlik bütçesinin tahsilat ve ödeme amirliini yapmak ve gerektiinde bu yetkilerini istihdam edilen en üst yöneticiye devretmek.

e) Birlik meclisi kararlar gereince yaplan her türlü satn alma ve ihale ilerini bir komisyon marifetiyle yürütmek ve yönetim kurulunun onayyla sonuçlandrmak.

f) Birlik gelirlerinin tahsilatnn yaplmasn takip etmek, birliin hak ve menfaatlerini izleyip korumak.

g) Birlik meclisini ve yönetim kurulunu toplantya çarmak.

) Birliin yllk çalma programn uygulamak.

h) Yönetim kurulunun görüünü de alarak birlikle ilgili konularda birlik meclisine teklifte bulunmak.

) Birlik adna artsz balar kabul etmek.

i) Birliin tanr ve tanmaz varln yönetmek.

j) Birlik adna tahsil edilen paralar birlik meclisince belirlenen oranlarda yatrm geri ödemeleri, bakm ve onarm ileri ile dier iletme ve personel giderlerinde kullanmak.

k) Dier iletme ve personel giderleri payndan, ihtiyaç duyulmas halinde birlik meclisi kararyla bakm, onarm, yenileme ve geniletme ilerinde kullanmak.

l) Herhangi bir sebeple görevinin banda bulunmad durumlarda yönetim kurulu veya birlik meclisi üyelerinden birini bakanvekili olarak tayin etmek.

m) Birlik meclisi kararlarna uygun olarak gerekli personeli istihdam etmek.

n) Birlik meclisi tarafndan kullanlmasna karar verilen iç ve d kaynakl kredinin temini için bankalar ve ilgili kurulular nezdinde görümeler yapmak.

o) Bu Kanun ve ilgili dier mevzuatn verdii görev ve yetkileri kullanmak.

(4) Bakan, birlik meclisi ve yönetim kurulunun bakandr.

(5) Bakanvekili, bakann herhangi bir sebeple görevinin banda bulunmad durumlarda, bakann görev ve yetkilerini kullanr.

(6) Birlik organlarn oluturan üyelerin, bu Kanunun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerindeki gerekçelerle hüküm giyerek seçilme yeterliliklerini kaybetmeleri durumunda; bahse konu üyeler için meclis tarafndan kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bakan, yönetim veya denetim kurulu üyesi seçilir. Ancak, bu durumda boalan meclis üyelii için seçim yaplamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Birlik bütçesi

MADDE 10 (1) Birliin çalma programna uygun olarak hazrlanan bütçe, birliin mali yl ve izleyen iki yl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe ile gelirlerin toplanmas ve harcamalarn yaplmasna izin verilir. Bütçeye ayrntl harcama programlar ile finansman programlar eklenir. Mali yl takvim yldr. Bütçe d harcama yaplamaz. Bakan bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasndan sorumludur. Bütçelerde gelir ve gider denkliinin salanmas esastr. Birlik meclisince kabul edilen bütçe, ilgili DS bölge müdürünün onay ile yürürlüe girer. Birlikçe yaplan borçlanma tutar ve borç anapara ödemeleri, bütçe gelir ve gider hesaplaryla ilikilendirilmeksizin ilgili hesaplarda izlenir. Ancak borçlanma giderleri, faiz ödemeleri ve faiz gelirleri bütçe gelir ve gider hesaplarnda izlenir. Birliin borç stok tutar, DSݒnin izni alnmak suretiyle yaplan büyük çapl yenileme ileri borçlanmalar hariç, en son kesinlemi bütçe gelirleri toplamn aamaz.

(2) Birliklerin, devrald tesislerin iletme, bakm, onarm ve yönetimi ile ilgili çalmalarnda kâr gayesi güdülemez.

(3) Birliklerin, devrald tesislerin iletme, bakm, onarm ve yönetimi için su kullanclarna tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen ücretlerle, yine bu maksatla her ne ad altnda olursa olsun toplanan su kullanm hizmet bedeli, ceza, ba ve dier gelirlerin tamam, iletme, bakm, onarm ve yönetim sorumluluu devralnan tesis için sarf edilir.

Birliin gelir ve giderleri

MADDE 11 (1) Birliin gelirleri unlardr:

a) Katlm pay.

b) Su kullanm hizmet bedeli.

c) Her türlü yardm ve balar.

ç) Yatrm bedellerine ilikin geri ödeme katk pay.

d) Birlik ana statüsüne aykr hareket edenlerden alnan idari para cezalar.

e) Alm, satm, kira, faiz ve benzerlerinden doan gelirler.

f) Dier gelirler.

(2) Birliin giderleri unlardr:

a) Kanunlar ve birlik ana statüsü ile birlie verilen görev ve hizmetleri karlamak için yaplan harcamalar.

b) Personele ödenen aylk, ücret, harcrah ve huzur hakk ile organlarnn seçilmi üyelerine ödenen, harcrah, huzur hakk ve hizmete ilikin eitim harcamalar.

c) Birlik meclisi karar, ilam ve sözlemelere dayanan harcamalar ve borçlar.

ç) Yatrm ve proje giderleri.

d) Makine, malzeme, ekipman ve gerekli dier teçhizat için yaplan harcamalar.

e) Tesislere ilikin taahhüt edilen borçlara ve devrald tesislerin yatrm bedellerine ilikin geri ödemeler.

f) Dier giderler.

Ceza hükümleri

MADDE 12 (1) Hazrlanan su datm plannda belirtilen zaman veya süre dnda sulama yapan birlik üyelerine sulad her dekar arazi bana su kullanm hizmet bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise sulad her dekar arazi bana 19 uncu maddeye göre belirlenen su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar; tekrar halinde her defasnda ayr ayr olmak üzere dört katna kadar yönetim kurulu kararyla idari para cezas verilir.

(2) Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, sulad her dekar arazi bana su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar; birlik üyesi olmayanlara sulad her dekar arazi bana 19 uncu maddeye göre belirlenen su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar yönetim kurulu kararyla idari para cezas verilir.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalar tebliinden itibaren bir ay içerisinde birlie ödenir.

Alacaklarn tahsili

MADDE 13 (1) Birlikler, 11 inci maddenin birinci fkrasnda yer alan gelirlerini, birlik ana statüsünde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tahsil eder.

(2) Birlikler 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanunu hükümlerine göre alacaklarnn tahsili yoluna bavurur.

(3) Bakan ve yönetim kurulu üyeleri, birliin birinci fkrada belirtilen gelirleriyle ilgili ilemleri zamannda ve tam olarak yapmaktan; ayrca, gerekli tedbirleri almaktan mütereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarnn tahsili için gerekli ilemleri zamannda ve tam olarak yapmayan bakan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluan zarardan ahsen sorumlu tutulur.

 

BENC BÖLÜM

Çeitli ve Son Hükümler

 

Personel istihdam

MADDE 14 (1) Birliin amacna uygun idari, teknik ve yardmc teknik personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hükümlerine göre çaltrlr. Çaltrlan personelin ivereni birliktir.

(2) Birliklerde istihdam edilecek teknik personel; sulama iletmeciliinin gerektirdii amaca yönelik eitimin verildii fakülte veya yüksekokul mezunlar arasndan çerçeve ana statüde belirlenen esaslar dahilinde seçilir.

(3) Birliin toplam personel giderleri, gerçekleen en son yl bütçe gelirlerinin her takvim yl bandan geçerli olmak üzere o yl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri (.abac) uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme oran ile çarpm sonucu bulunan miktarn % 30'unu aamaz. Bu oran ihtiyaç olmas halinde birliin talebi üzerine Bakan onay ile % 40a kadar artrlabilir. Yl içerisinde aylk ve ücretlerde beklenmedik bir artn meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranlar amas durumunda; cari yl ve izleyen yllarda personel giderleri bu oranlarn altna ininceye kadar yeni personel alm yaplamaz. Yeni personel alm sebebiyle bu orann almas halinde oluan kamu zarar, zararn olutuu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte bakandan tahsil edilir.

(4) Birlikler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hükümlerine tabidir.

(5) Birliklerde istihdam edilen en üst yöneticinin görevine son verilebilmesi için DS bölge müdürünün uygun görüünün alnmas zorunludur.

(6) Birlik organlarna seçilmi olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu kapsamnda zorunlu sigortallk ilikisi kurulmasn gerektirmez ve bunlara ödenen huzur hakk tutarlar prime esas kazanca dâhil edilmez.

Birliklerin yap-ilet-devret modeline itiraki

MADDE 15 (1) Birlikler, DS tarafndan 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayl Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun uyarnca yaplan tesislerin iletme ve bakm hizmetlerinin yürütülmesi hususunda, görevlendirilen irketle müstakilen veya DS ile birlikte mütereken sözleme imzalamaya yetkilidir.

Siyaset yapma yasa

MADDE 16 (1) Birlikler siyasetle uraamaz, siyasi partilere her ne suretle olursa olsun yardm yapamaz ve bunlardan yardm kabul edemez.

Gözlemciler

MADDE 17 (1) Birlik meclisi toplantlarna, tesislerin amacna uygun bir biçimde iletme, bakm, onarm, yönetim ve kullanmna ilikin olarak teklif ve tavsiyede bulunma ve bu konularda teknik denetleme yetkilerini haiz, DS tarafndan görevlendirilen gözlemciler katlr.

(2) Gözlemcilerin hazrladklar raporlar ile teklif ve tavsiyelerin, birlik meclisinin gündemine alnarak görüülmesi salanr.

(3) Gözlemciler, birlik meclisi toplantsna katldktan sonra birlik faaliyetlerine ve toplantda görüülen konulara ait raporunu onbe gün içinde denetim yetkisi olan kuruma ve bakanla iletir.

(4) Birlik faaliyetleriyle ilgili Tarm ve Köyileri Bakanlnn görev alannda bulunan konularda, teklif ve tavsiyelerde bulunmakla snrl yetkileri haiz bir gözlemci birlik meclisi toplantlarna katlmak üzere söz konusu Bakanlk tarafndan görevlendirilebilir.

(5) Gözlemcilerin oy hakk yoktur.

Denetim ve birlik mallarnn durumu

MADDE 18 (1) Birliklerin idari ve mali denetimi, her yl valiler tarafndan yaplr veya yaptrlr. Birliin idari ve mali denetimini yapmak üzere vali tarafndan, vali yardmcsnn bakanlnda; defterdar, tarm il müdürü, DS bölge müdürü ve il mahalli idareler müdürü veya bunlarn görevlendirecekleri temsilcilerden oluan bir denetim komisyonu kurulur.

(2) Denetim komisyonu raporu, valilik tarafndan kamuoyunun bilgisine sunulur.

(3) Komisyon tarafndan yaplan denetim sonucu tespit edilen kamu zarar tahsil edilmek üzere sorumlulara tebli edilir. Tebligattan itibaren otuz gün içinde ödemenin yaplmamas veya tespit edilen kamu zararna sorumlular tarafndan itiraz edilmesi durumunda dosya hakknda karar verilmek üzere vali tarafndan Saytaya gönderilir. Saytay kararnn kesinlemesinden sonra kamu zarar sorumlular tarafndan otuz gün içinde birlik hesabna yatrlr. Tespit edilen kamu zarar, sorumlular tarafndan otuz gün içinde yatrlmamas halinde 2004 sayl Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(4) Birlikler, Bakanln idari ve teknik denetimine tabidir.

(5) Birlikler, Saytay tarafndan dorudan denetlenebilir.

(6) Birlikler hesaplarn ihtiyaç halinde sermaye piyasasnda bamsz denetimle yetkili kurulular listesinde yer alan bamsz denetim kurulularna denetlettirebilir.

(7) Birliin devrald sulama tesisi ve bütünleyici parçalar Devlet mal olup, bunlara zarar verenler hakknda 5237 sayl Kanunun Devlet malna zarar verme ile ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Birlik üyesi olmayan su kullanclarnn durumu

MADDE 19 (1) Birliin görev alannda bulunan tesisten istifade eden su kullanclar, birlik üyesi olmasalar dahi, bu Kanunda ve birlik ana statüsünde öngörülen esaslar çerçevesinde, sulama iletme faaliyetlerine ilikin olarak alnan kararlara dier birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini zamannda yerine getirmeye mecburdur. Üye olmayan su kullanclarnn sulamadan faydalanmayla ilgili haklar kstlanamaz. Ancak, mali mükellefiyetleri birlik meclisi karar ile iki katna kadar artrlabilir.

Birlik tüzel kiiliinin sona ermesi

MADDE 20 (1) Birliin amacna ulaamayacann ya da birlik meclisinin 6 nc maddede belirtilen sayda toplant yapmadnn Bakanlkça tespit edilmesi durumunda birlik Bakan onay ile feshedilir.

(2) Birlik meclisi, üye tam saysnn üçte iki çounluunun karar ile birlii feshedebilir.

(3) Birliin tasfiyesi yönetim kurulu tarafndan yürütülür. Tasfiyenin usul ve esaslar çerçeve ana statü ile düzenlenir.

(4) Birliin kurulamamas veya feshedilmesi hallerinde, hizmetlerin aksamamas için, sulama faaliyetlerini DS kendi imkanlar ile yapar veya yllara sari olarak hizmet alm yoluyla yaptrabilir.

Deitirilen, yürürlükten kaldrlan ve uygulanmayacak hükümler

MADDE 21 (1) Birlik, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanunu hükümlerine tabi deildir.

(2) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahalli dare Birlikleri Kanununun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldrlmtr.

(3) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununun 77 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki cümle eklenmitir.

Sulama Birlikleri Kanunu ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmu birlik ve merkez birlikleri de Türkiye Milli Kooperatifler Birliine üye olabilirler.

Mevcut birlikler

GEÇC MADDE 1 (1) Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihte 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahalli dare Birlikleri Kanununa göre kurulmu olan sulama birlikleri onsekiz ay içinde durumlarn bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadr. Aksi takdirde bu birliklerin tüzel kiilii kendiliinden sona erer ve bu birlikler valinin görevlendirecei vali yardmcs bakanlnda; defterdarlk, tarm il müdürlüü, DS bölge müdürlüü ve il mahalli idareler müdürlüü yetkililerinden oluan tasfiye komisyonu tarafndan en geç iki ay içinde tasfiye edilir. Birliin tüm hak, alacak, borç ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olmayan personeli ile birlie ait tanr ve tanmazlar bu Kanuna istinaden kurulan yeni birlie devrolunur.

(2) Kurulmu olan sulama birliklerinde 657 sayl Kanuna tabi olarak çalan personel, bu Kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde Devlet Personel Bakanlnca tespit edilecek ihtiyaca göre kadrolar ile mükteseplerine uygun olarak dier kamu kurum ve kurulularna devredilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihten önce kurulmu olan birliklerde sözlemeli personel statüsünde çalanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, Kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dnda yeni sözlemeli personel istihdam edemezler.

(4) Bakanlk DSݒnin teklifi üzerine birliklerin, bu maddeye göre yeniden kurulmalar srasnda görev alanlarnda deiiklik yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 22 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

MADDE 23 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  21/3/2011

 

 

Alomaliye.com

Programlar

  SMMM Seti

  Personel Program

  PDKS Program

  Genel Muhasebe

  letme Program

  Sabit Kymet

  Cari+Kasa Program

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Haklar Sakldr.