2011 ÇALIŞMALARI

...........................................

 VERGİ TAKVİMİ 2011

...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS

MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1773)     

                         

 

                        

  

21 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27940

 

Karar Sayısı : 2011/1773

 

Ekli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Banka Genel Kurul Kararına dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/4/2011 tarihli ve 1358 sayılı yazısı üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS

MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"f) Bilgi istemeye ve istatistiki bilgileri toplamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,"

 

"Banka Meclisi, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını diğer organlara devredebilir."

 

MADDE 2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Mali ve ekonomik müşavirlik ve mali ajanlık

 

MADDE 41 Banka, Hükümetin mali ve ekonomik istişare organıdır. Bu sıfatla Banka, para ve kredi politikası konusunda Hükümetçe incelenmesi istenilecek hususlar hakkında mütalaa beyan eder.

 

Devletin milletlerarası mali ve iktisadi münasebetlerinde Bankaya, Hükümetin mali ajanlığı verilebilir.

 

Banka, her nevi Devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini, özel kanunlara veya bunlara dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Bankaya sorumluluk tevcih edilemez.

 

Banka, Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine Devletin gerek içerde ve gerekse yabancı memleketlerde tahsilat ve tediyatını ve bütün Hazine işlemlerini ve memleket içi ve dışı her nevi para nakil ve havale işlerini yapar veya yaptırır. Bu işler için uygulanacak ücret Banka tarafından tespit edilir.

 

Hazine Müsteşarlığına ait tevdiatın nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Banka ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken tespit olunur."

 

MADDE 3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinin (IV) numaralı Kısmının (IV) numaralı Bölümünün başlığı "Bilgi isteme" olarak değiştirilmiş ve 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinin 61 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Değerleme farkları

 

MADDE 61 Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi nedeniyle Bankanın aktifindeki ve pasifindeki dövizlerin, efektiflerin ve yabancı para cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ile altınların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları ayrı bir hesapta izlenir.

 

Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi nedeniyle Bankanın aktifindeki ve pasifindeki dövizlerin, efektiflerin ve yabancı para cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ile altınların değerlemeye tabi tutulması sonucu Banka lehine oluşan gerçekleşmemiş değerleme farkları, değerlemenin yapıldığı dönem kazancına dahil edilmez ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz. Banka aleyhine oluşan gerçekleşmemiş değerleme farkları ise değerlemenin yapıldığı dönem kazancından düşülmez ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesi hükmü bu madde kapsamında yapılacak değerlemede uygulanmaz."

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.