PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

    KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE

TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ    

 

 

  

25 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28036

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE

TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin süreçleri ve teknik kriterleri detaylı olarak belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; KEPHS’nin işleyişine, KEPHS’nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

Yönetmelik: Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

 

BS (British Standards): İngiliz standartlarını,

CWA (CEN Workshop Agreement): CEN Çalıştay Kararını,

EAL (Evaluation Assurance Level): Değerlendirme Garanti Düzeyini,

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

ETSI SR (ETSI Special Report): ETSI özel raporunu,

ETSI TS (ETSI Technical Specification): ETSI teknik özelliklerini,

FIPS PUB (Federal Information Processing Standards Publications): Federal Bilgi İşleme Standartları Yayınlarını,

ISO/IEC (International Organisation for Standardization/InternationalElectrotechnical Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komitesini,

KEP: Kayıtlı elektronik postayı,

KEPHS: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını,

W3C (The WorldWide Web Consortium): WWW konsorsiyumunu

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Hususlar

 

Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının işleyişi

 

MADDE 5 – (1) KEPHS, işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS 102 640 standardına uyar.

 

Algoritma ve parametreler

 

MADDE 6 – (1) KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak 6/1/2005 tarih (ş.abacı) ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendinde yer alan şartlara uyar.

 

Kayıtlı elektronik posta uygulama esasları

 

MADDE 7 – (1) KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 standardına uygun olarak hazırlar.

 

(2) KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. Gönderilen ve alınan orijinal iletilerin büyüklük sınırlaması 10 MB’nin altında olamaz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez.

 

Güvenlik kriterleri

 

MADDE 8 – (1) KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;

 

a) ETSI TS 102 640,

b) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001,

c) BS 10012,

d) ISO/IEC 27031,

 

standartlarına uyar.

 

Erişilebilirlik

 

MADDE 9 – (1) KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web ContentAccessibility Guidelines)’ne uyar.

 

Belgeler

 

MADDE 10 – (1) KEPHS;

 

a) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu,

 

b) Elektronik imza oluşturma araçlarının;

 

i. FIPS PUB 140-2’ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya

ii. CWA 14167-2’de belirtilen kriterlere uygunluğunu veya

iii. CWA 14169 standardına uygun ve TS ISO/IEC 15408 (-l,-2,-3)’e veya

 

ISO/IEC 15408 (-1,-2,-3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde olduğunu

 

yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerle belgelendirir.

 

(2) KEPHS, BS 10012 ve ISO/IEC 27031 standartlarına uygunluğunu Kuruma beyan eder.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.