2011 ÇALIŞMALARI

...........................................

 VERGİ TAKVİMİ 2011

...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

   DERNEKLER İÇİN 01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI VE DİĞER PARASAL HADLER     

                         

 

                        

  

 Dernekler Mevzuatı     

20 Ocak 2011

             

Mintez ŞİMŞEK

Müfettiş

Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

mintezsimsek@gmail.com

 

DERNEKLER İÇİN 01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI VE DİĞER PARASAL HADLER

 

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda belirtilen İdari Para Cezaları, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 3 ve 17/7 maddeleri gereğince, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen Parasal Hadler ise aynı Yönetmeliğin 101. Maddesi gereğince her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit olunan yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

 

Bahse konu İdari Para Cezaları ile diğer Parasal hadlerin arttırılmasına esas Yeniden Değerleme Oranı; 401 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2010 yılı için % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Derneklere ilişkin İdari Para Cezaları ve diğer Parasal Hadler 01.01.2011 tarihinden itibaren 2010 yılı miktarlarına göre %7,7 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

 

401 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen oran dikkate alınmak sureti ile tespit olunan ve 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olacak olan İdari Para Cezalarının miktarları ile Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen Parasal hadler aşağıda ayrıntısı ile verilmiştir.

 

A-  01.01.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli İdari Para Cezaları

 

1- Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

2- Dernek Genel Kurulunu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan veya Genel Kurulunu dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

3- Derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

4- Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren Yönetim Kurulu üyelerine 1.232,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

5- Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı derneklerin ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere 1.232,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

6- Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini basan Basımevleri, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek zorundadır. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

7- Derneğe ilişkin konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur. Bu hata ve noksanlıkların giderilmemesi halinde zorunluluğa uymayanlara 122,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

8- Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve Dernek temsilcilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

9- Dernekler, Dernek Genel Kurulunu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

Yine Dernek Organlarında ve Derneğin Yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerinde Mülki amirliğe bildirimi zorunludur. Bu bildirimleri yapmayan dernek yöneticilerine ve dernek temsilcilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

10- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla açtıkları temsilcilikleri o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve Dernek temsilcilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

11- Dernekler, bir önceki yıla ilişkin tüm faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yılın Nisan ayının sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

12- Derneklerin, yurt, pansiyon ve lokal açmaları, açacakları lokallerde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bahsi geçen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

13- Dernekler, defter ve kayıtları ile Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yaptıkları yazışmaları Türkçe yapmak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan derneklere 1.232,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

14- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara 862,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

15- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri dairesinde, Mülki amirlikçe İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara 616,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

16- 2860 Sayılı Yardım Toplama kanununun yukarıda belirtilen hükümleri dışında kalan diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri başkaca bir suç oluşturmadığı takdirde, 245,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

B- 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli Parasal Hadler

 

1- Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Haddi

 

Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereği; Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

 

Ancak 2011 Yılı brüt gelirleri 782.113,00 Türk Lirasını aşan derneklerin 2012 yılı hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

 

Bununla birlikte İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilirler.

 

Bilânço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde mevzuatta belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

 

2- Dernek Gelirlerinin Teslimine İlişkin Süre ve Miktar

 

Dernekler Yönetmeliğinin 47. Maddesi gereği; Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

 

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişilerce yapılan tahsilât (2011 yılı için) 1.562,00 Türk Lirasını aşarsa, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim etmek veya derneğin banka hesabına yatırmak zorundadırlar.

 

3- Kamu Yararına Çalışan Derneklerce Yapılacak Alım  ve Satım İşlemlerinde Rekabet Koşullarına Uygunluk Sınırı.

 

Halen Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü bulunan derneklerin, bu statülerini devam ettirebilmeleri, alelade statüde bulunan bir derneğin ise Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne geçebilmesi için aranan şartlardan biriside, Dernekçe yapılan belli bir miktarın üzerindeki alım-satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun olarak yapılmasıdır ki 2011 yılı için tespit edilen miktar 78.210,00 Türk Lirasıdır.

 

Halen Kamu Yararı Statüsü bulunan Derneklerin, 2011 yılında yapacakları 78.210,00 Türk Lirası üzerindeki alım satım işlemlerini rekabet koşullarına uygun olarak yapmaları ise yasal bir zorunluluktur.

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

Free Hit Counters
Hit Counter

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.