4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2008 YILI CEZA MİKTARI (TL) 26.05.2008 tarihinden itibaren

(5763 sayılı Kanun)

2009 YILI CEZA MİKTARI

(TL) (Yeniden değerleme oranı % 12)

2010 YILI CEZA

MİKTARI

(TL)

(Yeniden değerleme oranı % 2,2)

2011 YILI CEZA

MİKTARI

(TL)

(Yeniden değerleme oranı % 7,7)

2012 YILI CEZA

MİKTARI

(TL)

(Yeniden değerleme oranı % 10,26)

Açıklama

 

1

3

98

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak.

100(*)

1.000 (**) 10.000 (***)

112(*)

1.120 (**)
11.200 (***)

114(*)

1.144 (**)
11.446 (***)

122(*)

1.232 (**)
12.327 (***)

135(*)

1.358 (**)
13.592 (***)

(*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85. madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için.

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

10.000

11.200

11.446

12.327

13.592

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

 

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

88

98

100

107

118

Bu durumdaki her işçi için

 

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

88

98

100

107

118

Bu durumdaki her işçi için

 

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

88

98

100

107

118

Bu durumdaki her işçi için

 

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

88

98

100

107

118

Bu durumdaki her işçi için

 

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

88

98

100

107

118

Bu durumdaki her işçi için

 

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

360

403

411

442

487

Bu durumdaki her işçi için

 

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1.357

1.519

1.552

1.671

1.842

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

 

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

100

112

114

122

135

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

(1)

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

100

112

114

122

135

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

(1)

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

360

403

411

442

487

 

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

360

403

411

442

487

 

 

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

100

112

114

122

135

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

(1)

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

360

403

411

442

487

 

 

16

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

179

200

204

219

241

Bu durumdaki her işçi için

 

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

27

74

104

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

904

1.012

1.034

1.113

1.227

 

 

30

77

105/c

İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

31

78

105/a

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

200

224

228

245

270

Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar

 

32

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

33

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

34

80

105/c

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

35

81

105/c

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

36

85/1

105/d

Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak

-

500

511

550

606

Her işçi için

(2)

37

85/2

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

Her işçi için

 

38

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

200

224

228

245

270

Bu durumdaki her işçi için

 

39

87

105/b

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

200

224

228

245

270

Bu durumdaki her çocuk için

 

40

88

105/c

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

41

89

105/c

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

1.000

1.120

1.144

1.232

1.358

 

 

42

90

106

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur’dan izin almadan yürütmek

-

-

-

-

-

 

(3)

43

92/2

107/1-a

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini...

8.000

8.960

9.157

9.862

10.874

 

 

44

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

8.000

8.960

9.157

9.862

10.874

 

 

45

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

8.000

8.960

9.157

9.862

10.874

 

 

 

Notlar:

*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Dipnotlar:

1- İş Kanununun 102.maddesinin a fıkrasında 5754 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun 08.05.2008 tarihli 26870 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2-85.maddenin 1.fıkrasında 5763 sayılı Kanunun 5.maddesi ile yapılan değişiklik 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

3- 5763 sayılı Kanunla değişik 108. madde uyarınca idari para cezası doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilmektedir.İdari para cezası miktarı 4904 sayılı Kanunun 20. maddesinin "h" bendinde belirtilen tutardır.