...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

     MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)    

 

 

 

 

ÖNCESİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Alanları, Belirtmelerin Terkini ve Diğer İşlemler

 

Proje alanlarındaki işlemler

 

MADDE 15 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren üç ay içinde gecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak olan alanlar tespit edilebilecektir.

 

(2) Proje sahibi idare tarafından tespit edilen bu alanlara ait uydu fotoğrafları, varsa her tür ve ölçekteki plan, parselasyon planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftaları ve halihazır haritalarıyla birlikte proje alanı sınırı onaylanmak üzere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yukarıda belirtilen süreler içinde gönderilecektir. Bu alanlar, adı geçen Bakanlık tarafından talebin intikal tarihinden itibaren otuz gün içinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak veya reddedilecek ve sonucu teklif sahibi idareye bildirecektir.

 

(3) Teklif sahibi idare tarafından onay tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde onaylanan proje alanı Bakanlığa gönderilerek, proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazların devrinin talep edilmesi üzerine, bu taşınmazlardan Bakanlıkça uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle emlak vergi değeri üzerinden devredilecektir. Devir bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir.

 

Devreilen taşınmazlar için tahsil edilen ve emanet hesaplarında bulundurulan başvuru bedelleri devredilen idare nezdindeki emanet nitelikli hesaplara aktarılacaktır.

 

(4) Devredilen taşınmazlardan imar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resmî tesis alanları için ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına tapuya resen tescil edilecek ve bu hususta tapu kütüğüne belirtme yapılacaktır. İmar uygulamasını müteakip imar planlarında yukarıda sayılan kullanımlara ayrılmayan parsellere belirtmeler taşınmayacaktır. Buna ilişkin işlemler İdarece Bakanlıktan görüş alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı belirlenmesi halinde, onaylanan proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlar, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle adı geçen Bakanlığa tahsis edilecektir.

 

(6) Proje alanlarında ihdas edilecek taşınmazlar, tapuda devralan idare adına tescil edilecektir. Devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı yönündeki belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devralan idarenin talebi üzerine terkin edilecektir.

 

(7) Tahsis edilen/devredilen taşınmazların hak sahiplerine bu Genel Tebliğin ekinde yer alan diğer tebligatlar yapılmayacak, doğrudan satış hakkından yararlanamayan hak sahiplerine örneği ekte yer alan (EK-9/A), iade hakkından yararlanamayan hak sahiplerine ise örneği ekte yer alan (EK-9/B) tebligat yapılacaktır.

 

2/B belirtmelerinin terkini işlemleri

 

MADDE 16 – (1) Doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul edilerek devredilen veya iade edilen taşınmazların tapu kütüklerindeki Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı yönünde konulmuş belirtmelerin terkini İdarece satış, devir ve iade işlemleriyle eş zamanlı olarak tapu idaresinden talep edilecektir.

 

(2) Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile doğrudan satın alınmak üzere hak sahipleri tarafından süresi içinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruda bulunulmasına rağmen satış bedelini süresi içinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle doğrudan satın alma hakları düşen ya da hak sahipliği koşullarının bulunmaması sebebiyle doğrudan satılması mümkün olmayan taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı yönünde konulmuş belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin terkini, bu hususların tespiti üzerine İdarece en geç otuz gün içinde tapu idaresinden talep edilecektir.

 

(3) Proje kapsamında TOKİ Başkanlığı, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelere devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı yönündeki belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devralan idarenin talebi üzerine terkin edileceğinden; bu nitelikteki taşınmazların tapu kaydında bulunan belirtmeler hakkında İdarece herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

(4) Halen tapuda gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazineye intikal etmemiş olanların tapu kayıtları geçerli kabul edilecektir. Açılan davalar sonucunda kesinleşerek Hazine adına tesciline karar verilen ancak henüz uygulanmamış mahkeme kararları uygulanmayarak, bu taşınmazlarınönceki kayıt malikleri adına olan tescilleri aynen devam edecektir. Bu kapsamda tapuda halen kişiler adına kayıtlıolan taşınmazların varsa tapu kütüklerinde yer alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığına ilişkin belirtmelerin terkin edilmesi resen veya ilgililerin başvurusu üzerine örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-10/A-B) yer alan yazı ve eki liste ile tapu idaresinden istenilecek, bu hususta konulmasıgereken belirtmeler ise konulmayacaktır.

 

Örnek-8: Samsun İlinde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda (B) adına kayıtlı taşınmazın tapu kütüğüne Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığına yönelik belirtme konulmuştur.

 

Bu durumun (B)’nin başvurusu üzerine veya İdarece tespit edilmesi halinde, bahse konu belirtmenin terkini bedelsiz olarak sağlanacaktır. Belirtmenin terkini işlemi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

Diğer işlemler

 

MADDE 17 – (1) Kanunda yer alan yükümlüklerin yerine getirilmesi durumunda taşınmazların üzerinde bulunan yapılar ve taşınmazlar hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uygulanmayacaktır.

 

(2) İlgilisi tarafından süresi içinde başvuruda bulunulmaması veya yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda taşınmazlar genel hükümlere göre değerlendirilecektir. Bu taşınmazlar üzerinde 19/7/2003 tarihinden önce yapılan yapı ve eklentiler, yıkımın yapılacağı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle idarece yıktırılabileceği gibi, bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek son müracaat tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde satılarak satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklenti tutarı ilgilisine ödenecek ve İdare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra ferağ işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

(3) Elde edilen gelirlerden 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında belediyelere ve il özel idarelerine pay verilmeyecektir.

 

(4) 2/B alanlarındaki taşınmazlar hakkında Kanuna göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar, bu alanlarda bulunan taşınmazlar hakkında kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, açılmış ve devam eden davalar durdurulacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; güncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarında belirtilen kişilerin kullanıcı olmadıklarına yönelik olarak İdarece açılmış davalar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Süresi içinde gerekli başvuruların yapılmaması veya başvuru yapılmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde açılmayan davaların açılması ve durdurulan davalara devam edilmesi hususunda gerekli işlemler İdarece yerine getirilecektir. Tescil edilen güncelleme listelerine veya kesinleşen kadastro tutanaklarına yönelik kişiler tarafından açılan davalarda mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararının İdareye bildirilmesi veya ihtiyati tedbir kararın tapu kütüğüne şerh edilmesi halinde, dava konusu taşınmazlar hakkında nihai karar verilinceye kadar satış veya iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ihtiyati tedbir kararıverilmemesi halinde ise İdarece işlemlere devam edilecektir.

 

(5) Hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul edilen ve iade edilen taşınmazlardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecektir. Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisiller satış bedelinden mahsup edilecektir. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecektir. Ecrimisil bedelleri gecikme zammı ile tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacaktır. Akdi halefler ecrimisil mahsuplaşmasından; varsa ödedikleri ecrimisil tutarlarına akdi halefi oldukları kişilerden tahsil edilen ecrimisil tutarları da eklenmek suretiyle yararlanacaklardır. Kullanıcı olarak belirlenen kişilerin yüzde elli ve daha yukarı hissesine sahip oldukları tüzel kişilerden aynı taşınmaz için tahsil edilen ecrimisil bedelleri mahsuplaşmada dikkate alınacaktır. Mahsup edilecek ecrimisil bedelleri, başvuru sahiplerinin vereceği belgelerin yanı sıra İdarece yapılacak incelemeyle de tespit edilecektir. Bu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında kalan taşınmazlardan tahsil edilen ecrimisil bedellerinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

 

Örnek-9:

 

Tahsil edilen ecrimisil bedelleri dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir.

 

Ecrimisil Dönemi Ecrimisil Bedeli Tahsilat Tarihi

 

2005 1.000.-TL 2006

2006 1.100.-TL 2007

2007 1.500.-TL 2010

2008 2.000.-TL 2010

2009 2.300.-TL 2011

2010 2.500.-TL 2011

2011 3.000.-TL Tahsil edilememiştir.

 

Taşınmazın süresi içerisinde kullanıcısı tarafından satışı talep edilmiştir.

 

İdarece aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

 

Kanunda yer alan hükümlere göre, başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelinin satış bedelinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

 

Buna göre, 2005 ve 2006 (tahsil edildiği dönem son beş yıl içinde olmasına rağmen) dönemlerine ilişkin ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilmeyecektir.

 

m007, 2008, 2009 ve 2010 dönemleri için tahsil edilen toplam 8.300.-TL ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilecektir.

 

Kanuna göre tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilmeyen ecrimisil bedelleri terkin edileceğinden; 2011 yılı için tahsil edilmeyen 3.000.-TL ise terkin edilecektir.

 

(6) Taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığına yönelik konulmuş belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmayacak, Hazineden herhangi bir şekilde hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

 

(7) Satın alma veya iade talebinde bulunulan taşınmazın kısmen bu Genel Tebliğin “Satışı Mümkün Olmayan Taşınmazlar” ve “İade Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar” kapsamında kalması halinde; bu kısımları mümkün olması halinde ifraz edilerek, kalan diğer kısımları hakkında bu Genel Tebliğin iade ve satışa ilişkin hükümlerine göre işlem tesis edilecektir. Satışa konu edilemeyen kısım hakkında, bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, iadeye konu edilemeyen kısım hakkında ise, 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılacak, ifrazen oluşan taşınmazı kullanıcıların satın almak istememeleri durumunda bu hükümler uygulanmayacaktır.

 

(8) İfraz edilerek müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayan taşınmazlar paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat mülkiyeti tesis edilmek suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde ise paylı olarak satılabilecektir.

 

(9) 2/B alanlarında kalan ve tarımsal amaçla kullanılan taşınmazların kullanıcıları tarafından kısmen satışının talep edilmesi durumunda talep, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir. Buna göre;

 

-Bölünemez büyüklüğün üzerinde yüzölçüme sahip olan taşınmazların bu büyüklüğün altına düşmemesi kaydıyla ifrazı mümkün olduğundan kısmi satın alma talepleri karşılanabilecektir.

 

-Birden fazla kullanıcısı olan taşınmazların bölünemez büyüklüğün altına düşmemesi ve diğer kullanıcıların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenecek muvafakat vermeleri kaydıyla, talep eden kullanıcılarına satış gerçekleştirilebilecektir.

 

-Yüzölçümü bölünemez büyüklüğün üzerinde ve birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda, taşınmaz bölünemez büyüklüğün altına düşecek şekilde ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın hisselendirilerek satılabilecektir.

 

-Ancak, taşınmazın kısmen bu Genel Tebliğin “Satışı Mümkün Olmayan Taşınmazlar” başlıklı 9 uncu maddesi ve “İade Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 14 üncü maddesi kapsamında kalması durumunda hisselendirilerek satış işlemi yapılmayacak, kullanıcıları hakkında, bu Genel Tebliğin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası veya 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

 

-Ayrıca, 5403 sayılı Kanunun 5578 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinde; çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabileceği hükmü bulunduğundan; bu nitelikteki taşınmazların ifrazlarının gerekmesi durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

Örnek-10: Karabük İlinde bulunan tarımsal niteliğe sahip 1923 parsel numaralı 50.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz beş kişi tarafından kullanılmaktadır. 20.000 m2’lik kısmının (A) tarafından, kalan kısımların ise (B), (C), (D) ve (E) adlı kişiler tarafından kullanıldığı ve bu kişilerin doğrudan satış hakkından yararlanabilecekleri belirlenmiştir. Kullanıcılar taşınmazın müstakil parseller halinde doğrudan satışını talep etmiştir.

 

Buna göre, 5403 sayılı Kanun uyarınca İdarece;

 

Taşınmazın ve (A)’nın kullandığı miktarın (20.000 m2) bölünemez büyüklüğün üzerinde olduğu dikkate alınarak kullanılan kısmın ifrazı yapılacak ve müstakil parsel olarak (A)’ya satışı yapılabilecektir.

 

(B), (C), (D) ve (E) adlı kişilerin kullandıkları miktarların bölünemez büyüklüğün altında olması nedeniyle, taşınmazın bu kısmının ifraz edilerek müstakil parsel halinde satışı yapılamayacağından, kullandıkları miktarlar da dikkate alınarak hisseli olarak doğrudan satışı yapılabilecektir.

 

(10) Hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; bu hususların İdarece belirlenmesini müteakip en geç onbeş gün içinde tahsil edilen bedel kanuni faiziyle iade edilecek, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınacaktır. Ecrimisil bedelleri mahsup edilerek satış bedeli tahsil edilmişse iade edilecek bedelden ecrimisil miktarı kadar düşülecektir.

 

(11) Tekrar orman olarak değerlendirilmesi gereken ve tahsisi talep edilen taşınmazlar İdarece Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecektir. Üzerinde kullanıcısına ait muhdesat bulunması halinde, muhdesata ilişkin İdarece herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

 

(12) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları kesinleşen taşınmazların satış işlemleri, 1/5/2010 tarihinden itibaren tespit edilen bedeller üzerinden yapılacaktır. Tespit tarihi ile kıymet takdir tarihi arasında zaman farkı olması halinde rayiç bedel güncellemeye tabi tutulmayacak, tespit tarihinde belirlenen bedeller üzerinden kıymet takdir kararları alınarak satış işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bu kapsamda henüz kıymet takdiri yapılmamış taşınmazların bulunduğu mahalle veya köylerin bitişiğinde bulunan 2/B alanlarında daha önce takdir edilen bedeller dikkate alınarak yapılacak kıymet takdirlerinin bölgesel olarak tutarlı olması sağlanacaktır.

 

(13) Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “2924 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi olduğu tespit edilenler hakkında yapılan ve tamamlanamayan işlemler, mali yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiren kişilerin hakları korunarak bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre;

 

-2924 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahipliği tespit edilenlerden satış bedelini ödeyen ancak adlarına tapuda devir işlemi yapılamayan ve Orman İdaresi tarafından İdareye bildirilen kişilere taşınmazlar bedelsiz olarak devredilecektir. Bu kapsamda kalan taşınmazların devir işlemleri, bu Genel Tebliğin “İade İşlemleri” başlıklı üçüncü bölümünün ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

 

-Taşınmazın 2924 sayılı Kanuna göre belirlenmiş ve kısmen tahsil edilmiş bedeli ise oransal olarak hesaplanacaktır. Bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde belirlenen satış bedeline, bu oran uygulanarak kalan kısmı tahsil edilecektir.

 

-Bu kapsamdaki hak sahiplerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

 

-Yapılan güncellemeler sonucunda kullanıcı olarak belirlenen kişiler ile 2924 sayılı Kanuna göre belirlenen ve bu Kanuna göre mali yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirenlerin farklı kişiler olması durumunda güncelleme listelerinde belirtilen kişilere satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

Örnek -11: Yozgat İlinde bulunan ve rayiç bedeli 500.-TL olan 4072 parsel numaralı taşınmaz 2924 sayılı Kanun kapsamında 1998 yılında (A) adlı kişiye satılarak kısmen 300.-TL tahsil edildiği, ancak satış işleminin tamamlanamadığı ve bedel iadesinin de yapılmadığı Orman İdaresince bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda (B), (C) ve (D) adlı kişiler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmazın 2011 yılında İdarece rayiç bedelinin 20.000.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Buna göre, 2924 sayılı Kanuna göre hak sahipliği tespit edilenlerden mali yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirenlerin hakları korunacağından; (B), (C) ve (D) adlı kişilerin talebi dikkate alınmayacaktır.

 

Taşınmazın tahsil edilen bedelinin rayiç bedeline (300/500=0,6) oranı hesaplanarak 2011 yılında belirlenen (20.000 x % 70=14.000.-TL) satış bedelinden aynı oranda (14.000 x 0,6=8.400.-TL) indirim yapılacak ve kalan kısım (14.000-8.400=5.600.-TL) satış bedeli olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen bu satış bedelinin peşin veya taksitli ödenmesi durumunda bu Genel Tebliğin ödeme koşullarına ilişkin hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

 

(14) İdarece resen veya ilgilisinin başvurusu üzerine, kadastro tutanakları veya güncelleme listelerinde kullanıcılara ilişkin bilgilerde hata olduğunun tespit edilmesi halinde, kullanıcılar, ilgili tapu idarelerine yönlendirilerek bu hataların düzeltilmesi sağlanacaktır.

 

(15) Kanuni mirasçılardan;

 

a) Doğrudan satış hakkından yararlanacakların tamamının imzasını içeren tek başvuru dilekçesiyle başvurmaları esastır; ancak, herhangi birinin tek başına başvurması durumunda diğer mirasçılarla birlikte değerlendirilecektir. Yetki içeren vekâletname vermeleri durumunda mirasçılardan birinin başvurması yeterli sayılacaktır. Başvuru bedeli, kanuni mirasçıların tek kullanıcı oldukları varsayılarak alınacaktır. Mirasçılardan birinin başvuru bedelini yatırmış olması yeterli kabul edilecektir. Başvuru yapan mirasçıların her birine örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-4/C) yer alan tebligat yapılacaktır. Yapılan tebligat sonucunda, başvurmayan kanuni mirasçıların bulunması durumunda süresi içinde noter tarafından düzenlenecek muvafakatnameyi vermeleri koşuluyla hisseleri, veraset belgesinde gösterilen hisselerine eklenmek suretiyle başvuran ve muvafakat verilen diğer mirasçı/mirasçılara satılacaktır.

 

b) İade hakkından yararlanacak her bir mirasçının İdareye ayrı ayrı başvurması mümkündür. Süresi içinde başvurmayan ve noter tarafından düzenlenecek muvafakatname veren mirasçıların hisseleri veraset belgesinde gösterilen hisselerine eklenmek suretiyle başvuran ve muvafakat verilen diğer mirasçılara devredilecektir.

 

Örnek-12: Tokat İlinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan 2215 parsel numaralı 20.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın yapılan kadastro çalışmaları sonucunda (A) ve (K) adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilerek bu hususta tapu kütüğüne belirtme konulmuştur. Vefat eden (A)’nın (B), (C), (D) ve (E) adlı kanuni mirasçıları bulunmaktadır.

 

(K), Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra kendisine düşen 2.000.-TL başvuru bedelini yatırarak İdareye başvurmuştur.

 

(A)’nın mirasçıları olan (B), (C), (D) ve (E) adlı kanuni mirasçılar veraset belgelerini ve kendilerine düşen toplam 2.000.-TL başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeyi de ekleyerek Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonra İdareye birlikte başvurmuşlardır.

 

Buna göre;

 

-(K)’nın İdarece yapılan tebligatı müteakip satış bedelini yatırarak İdareye başvurması halinde, diğer kullanıcıların işlemleri beklenilmeksizin 10.000 m2’lik kısmın tapuda ferağ işlemi gerçekleştirilecektir.

 

-(B), (C), (D) ve (E)’ye yapılacak tebligat sonucunda; mirasçılardan (B) ve (E)’nin haklarından vazgeçtiklerine yönelik noterde düzenlenecek muvafakatnameyi de getiren (C) ve (D), satış bedelinin tamamını yatırarak birlikte İdareye başvurmuşlardır. İdarece, (B) ve (E)’nin hisseleri de eklenmek suretiyle taşınmazın kalan kısmı (C) ve (D)’ye satılacaktır.

 

(16) Bu Genel Tebliğ kapsamındaki işlemlerin vekil tayin etmek suretiyle yürütülmesinin istenilmesi durumunda, vekaletnamede verilen yetkilere göre işlem yapılacaktır.

 

(17) Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri kapsamında başvuruda bulunması gereken ilgililerin Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

 

MADDE 18 – (1) Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19 – (1) Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

 

 

Aloakademi.com - UFRS/TFRS ve TTK Eğitimleri

Aloakademi.com, UFRS/TFRS ve TTK eğitimlerimiz başlamıştır... Eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz...