...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BKK

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

ALAN ADI TESCİL

...........................................

 

 

 

 

Web Site Hit Counters
Web Counter

  2012 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER   
 

 

  

02 Ocak 2012

 

Talha APAK                                                                                                               

Yeminli Mali Müşavir

Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı

t.apak@apakymm.com

t.apak@superonline.com

 

2012 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir. 

 

A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1. Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

 

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2012 tarihinden itibaren 700,00 TL.den  770,00 TL.ye yükseltilmiştir. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

2. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had: 

      

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca değeri 700,00 TL.yi aşmayan peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 770,00 TL.ye yükseltilmiştir. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

3. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 10,70 TL. olan istisna tutarı 2012 yılında 11.70 TL. olarak uygulanacaktır. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 280 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

4. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

 

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:                                                                                               

  • 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, G.V 280 sayılı G.T)

10.000 TL’ ye kadar                                                                                                 %15 

25.000 TL’ nin  10.000 TL’ si için 1.500 TL, fazlası                                                       %20

58.000 TL’ nin 25.000 TL’ si için 4.500 TL, fazlası

(ücret gelirlerinde 88.000 TL.’nin 25.000 TL.’si için 4.500 TL)  fazlası                               %27

58.000 TL’ den fazlasının 58.000 TL’ si için 13.410 TL, fazlası                                        %35

(ücret gelirlerinde 88.000 TL.’den fazlasının 88.000 TL.’si için 21.510 TL)

  • 2011 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. (30.12.2010 tarih, 27800 sayılı Resmi Gazete, G.V 278 sayılı G.T)

9.400 TL’ ye kadar                                                                                                  %15

23.000 TL’ nin  9.400 TL’ si için 1.410 TL, fazlası                                                        %20

53.000 TL’ nin 23.000 TL’ si için 4.500 TL, fazlası                                                        %27

53.000 TL’ den fazlasının 53.000 TL’ si için 12.230 TL, fazlası                                       %35

 

5. Özel Usulsüzlük Cezaları:   

 

a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2012 tarihinden itibaren 180,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000,00 TL’ yi geçemez. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2012 yılında 180,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8.800,00 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 88.000,00TL’yi aşamaz. (26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

6. Yeniden Değerleme Oranı:

     

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (17.11.2011 Tarih, 28115 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 410 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

 

7. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:                                                    

                          

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2011 yılı için 2.800,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2012 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 3.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. (26.12.2011 Tarih, 28154 sayılı Resmi Gazete, 280 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2011 yılı  için 23.000 TL.yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir.  (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

 

23.000,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

 

Örnek 1:

 

Yıllık işyeri kirası (Brüt)                              24.000,00

Götürü gider-%25               ( - )                  6.000,00

____________________

 

Beyan edilecek işyeri kirası                       18.000,00

Hesaplanan G.V.                                       3.130,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)                   4.800,00

____________________

 

İadesi gereken Gelir Vergisi                     1. 670,00

 

Örnek 2:

 

Yıllı işyeri kirası (Brüt)                              120.000,00

Götürü gider-%25                ( - )                30.000,00

____________________

Beyan edilecek işyeri kirası                        90.000,00

Hesaplanan G.V.                                      25.180,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)                  24.000,00

____________________

 

Ödenecek Gelir Vergisi                              1.180,00

 

Not: 2011-Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 23.000,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

 

Binaların işyeri (Stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2012 yılı için de beyan sınırı 25.000 TL olarak dikkate alınacaktır.

 

8.  Damga Vergisi:   

 

01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

 

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

 

- Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler                  : (Binde 8,25)      

- Kira Mukavelenameleri                                                              : (Binde 1,65)

  (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 

Beyanname ve Bildirgeler:

 

- Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar                : (Binde 6.6) 

- Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                 : 34,50 TL.

- Kurumlar vergisi beyannameleri                                                  : 46,10 TL.

- Muhtasar Beyannameler                                                             : 22,85 TL.

- Katma değer vergisi beyannameleri                                             : 22,85 TL.

- Diğerleri                                                                                   : 22,85 TL.

- Belediyelere verilen beyannameler                                              : 17,00 TL.

- Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri             : 17,00 TL.

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                                   : 46,10 TL.

 

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

 

- Bilançolar                                                                                  :  26,65 TL.

- Gelir Tabloları                                                                            :   12,95 TL.

- İşletme Hesabı Özetleri                                                              :   12,95 TL.

 

(30.12.2011 Tarih, 28158 sayılı Resmi Gazete, 2011/2628 Sayılı BKK ve 31,12,2011 Tarih, 28159 Sayılı Resmi gazete, 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

9. 2011 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin 2012 Yılındaki Beyanları:

 

a) 2011 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

 

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

 

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %10,26  dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %8,12 dir.

 

Bu oranlar dikkate alındığında, 2011 yılı gelirlerine uygulanacağı indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

 

b) İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları:

 

2011 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranın birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

 

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 

10. Veraset ve İntikal Vergisi:

 

01.01.2012 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

 

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336,00 TL),

 

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010,00 TL,

 

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.010,00 TL

 olarak dikkate alınacaktır.

 

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%10,26) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

                  

                                                                     

                                                                             Veraset yoluyla intikallerde                İvazsız intikallerde

 

Matrah                                                                           vergi oranı (yüzde)                vergi oranı (yüzde)

  

İlk                                               180.000 TL için                            1                                     10

Sonra gelen                                  400.000 TL için                            3                                     15

Sonra gelen                                  880.000 TL için                            5                                     20

Sonra gelen                               1.700.000 TL için                            7                                     25

Matrahın                                    3.160.000 TL’yi aşan bölümü için    10                                     30

 

(26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 43 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

11. Motorlu Taşıtlar Vergisi:

 

01.01.2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3  yaş

4 –  6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm3 ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 - 1600 cm3 e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 - 1800 cm3 e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 - 2000 cm3 e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 - 2500 cm3 e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 - 3000 cm3 e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 - 3500 cm3 e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 - 4000 cm3 e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm3 ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm3 e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 -   650 cm3 e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 - 1200 cm3 e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

 1201 cm3 ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 

 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm3 ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.449,00

  867,00

381,00

26 - 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 - 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı 

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 -   3.500  kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 -   5.000  kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 - 10.000  kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 - 20.000  kg’a kadar

1.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

(26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete, 39 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

12. Emlak Vergisi:                                                                                                                     

 

Mükelleflerin 2012 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; Şehir, Semt, Cadde ve Sokaklara göre yeniden belirlenmiş, metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

13. Çevre Temizlik Vergisi:

 

01.01.2012 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

 

a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 23 Kuruş, diğer belediyelerde 18 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.200,00

1.700,00

1.400,00

1.100,00

900,00

2. Grup

1.400,00

1.050,00

800,00

660,00

550,00

3. Grup

   900,00

700,00

550,00

440,00

350,00

4. Grup

   440,00

350,00

260,00

220,00

170,00

5. Grup

   260,00

220,00

150,00

140,00

110,00

6. Grup

  140,00

110,00

77,00

65,00

47,00

7. Grup

    47,00

38,00

26,00

23,00

18,00

 

                                                           

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.750,00

2.125,00

1.750,00

1.375,00

1.125,00

2. Grup

1.750,00

1.312,00

1.000,00

825,00

687,00

3. Grup

1.125,00

875,00

687,00

550,00

437,00

4. Grup

550,00

437,00

325,00

275,00

212,00

5. Grup

325,00

275,00

187,00

175,00

137,00

6. Grup

175,00

137,00

96,00

81,00

58,00

7. Grup

  58,00

47,00

32,00

28,00

22,00

 

2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre konut, işyeri, ve diğer kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, Büyükşehir  Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

(26.12.2011 Tarih, 28154 Sayılı Resmi Gazete,  40 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

 

14.  Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

 

2012 Takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim

İndirimi Tutarı

Bekar

66,49 TL

 

 

Evli eşi çalışan

66,49 TL

Evli eşi çalışmayan

79,79 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

76,46 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

89,76 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

         86,43 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

99,73 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

93,08 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

106,38 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

99,73 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

113,03 TL

 

B– SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1.  Asgari Ücret:                                                     

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca;

 

2012 yılının ilk altı ayı için (01.01.2012 - 30.06.2012), 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 886,50 TL, günlük 29,55 TL.,

 

2012 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2012 – 31.12.2012) aylık 940,50 TL., günlük 31,35 TL.

 

olarak tespit edilmiştir. 

 

2. Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

 

Özel Sektör İçin:

 

01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                 =          29,55 TL.

Aylık alt sınır                    =         886,50 TL.

Günlük üst sınır                =         192,08 TL.

Aylık üst sınır                   =       5.762,40 TL.

 

01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                 =           31,35 TL.

Aylık alt sınır                     =         940,50 TL.

Günlük üst sınır                =          203,78 TL.

Aylık üst sınır                    =       6.113,40 TL.

 

olarak tespit edilmiştir.

 

(30.12.2011 - 28158 Tarih Sayılı R.G. 2011/1 Sayılı Karar)

 

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı


 
© www.alomaliye.com  (2000-...)   Tüm Hakları Saklıdır.
www.abacipark.com . www.kitapsatis.comwww.mevzuatara.comwww.alohaber.com .  www.cariprogram.com