Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2017 Yılı Pratik Bilgiler

Aşağıda yer alan pratik bilgiler yeni yılda çıkan mevzuatlara göre sürekli düzenlenmektedir.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2012
(TL)
CEZA MİKTARI 2013
(TL)
CEZA MİKTARI 2014
(TL)
CEZA MİKTARI 2015
(TL)
CEZA MİKTARI 2016
(TL)
CEZA MİKTARI 2017
(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.795 7.325 7.612 8.381 8.848 9.186
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 731 759 835 881 914
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.717 2.928 3.043 3.350 3.536 3.671
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 339 365 379 417 440 519

5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Tıklayınız

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları (2017Yılı)

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

2017 Yılı İdari Para Cezaları İçin Tıklayın

Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) 01/01/2017-30/06/2017

SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 35,55 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 177,75

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 48,02

(1 Çocuk 500 x 0,096058)

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 24,01

(1 Çocuk 250 x 0,096058)

(GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur)

Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) 01/07/2017-31/12/2017

SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 35,55 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 177,75

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 51,35

(1 Çocuk 500 x 0,102706)

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 25,68

(1 Çocuk 250 x 0,102706)

(GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur)

Amortismanlar

VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde Tıklayınız

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82)

193 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı  24.000

(GVK Tebliği Seri No: 296)

2017 Asgari Geçim İndirimi

 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Tıklayınız

2017 Asgari Ücret

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2017 – 31.12.2017) 1.777,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

İçeriği Buraya Gelecektir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

193 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL,

– Diğer yerlerde 4.300 TL,

(GVK Tebliği Seri No:296)

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md)

193 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– 1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL,

– 2 numaralı bent için 43.000 TL,

– 3 numaralı bent için 90.000 TL,

(GVK Tebliği Seri No: 296)

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı

 2017 Yılı TCMB Tebliği İçin Tıklayınız

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tıklayınız

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

1-Yıllık

– Alış Tutarı 170.000. TL

– Satış Tutarı 230.000. TL

2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 90.000. TL

3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 170.000. TL

Bildirim ve Süreler

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm Tıklayınız

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)

1 – Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1400,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000,00

Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

Adana – Ankara – Antalya – Aydın – Balıkesir – Bursa – Denizli – Diyarbakır – Erzurum – Eskişehir – Hatay – Gaziantep – KahramanMaraş – Malatya – Manisa – Mardin – Mersin – Muğla – İstanbul – İzmir – Kayseri – Kocaeli – Konya – Sakarya – Samsun – ŞanlıUrfa – Tekirdağ – Trabzon – Ordu – Van)

Cenaze Yardımı

2017 Yılı Cenaze Yardımı 531,00

Çevre Temizlik Vergileri

2017 Yılı Çevre Temizlik Vergileri Tıklayınız

Çıraklar İçin Asgari Ücret

Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve
İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları
(01.01.2017 – 31.12.2017)
888,90

Dava Açma Süreleri

Vergi Ceza İhbarnamesine, İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk… Tıklayınız

2017 Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.) Tıklayınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları Tıklayınız

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

193 Sayılı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 11.000,00

(GVK Tebliği Seri No:296)

Değerli Kağıt Bedelleri

Noter Kağıtları, Pasaportlar, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Tıklayınız

Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 442)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar 900,00

7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı maddesi ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde.

Doğum  Yardımı

1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00

Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı

2017 Yılı Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı Tıklayınız

Emlak Vergisi Oranları

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

 Normal Oranlar
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda  Binde 6 Binde 3
Arazilerde  Binde 2 Binde 1

Emzirme Ödeneği

01.01.2017 – 31.12.2017 133,00
01.01.2016 – 31.12.2016 122,00
01.01.2015 – 31.12.2015 112,00
01.01.2014 – 31.12.2014 103,00
01.01.2013 – 31.12.2013 94,00
01.01.2012 – 31.12.2012 89,00
01.01.2011 – 31.12.2011 80,00
01.01.2010 – 31.12.2010 75,00
01.01.2009 – 31.12.2009 70,00

En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343)

Damga Vergisinde 11,00
Diğer Vergilerde 21,00

Fatura Kullanma Mecburiyeti

Fatura Kesme Mecburiyeti 900

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210.TL

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000. TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210. TL

-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000.TL

-Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000.TL

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210. TL

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000. TL

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260. TL

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800. TL

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000. TL

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100. TL

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800. TL

Form BA – BS

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)     8.000,00

Geçici Vergi Oranları

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20

Gelir Vergisi Tarifesi

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.416,15 TL ve fazlası 57,50
2.398,86 – 2.416,14 TL arası 48,25
2.187,53 – 2.398,85 TL arası 45,00
1.918,57 – 2.187,52 TL arası 42,50
1.591,49 – 1.918,56 TL arası 37,25
1.591,48 TL ve daha azı 36,25

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları için Tıklayınız

Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01/07/2017-31/12 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.583,35 TL ve fazlası 57,50
2.564.86 – 2.583.34 TL arası 48,25
2.338.91 – 2.564.85 TL arası 45,00
2.051.33 – 2.338.90 TL arası 42,50
1.701.62  – 2.051.32 TL arası 37,25
1.701.62 TL ve daha azı 36,25

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları için Tıklayınız

İhbar Bildirim Süreleri

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta

İlçe Listesi

Türkiye İlçe Listesi Tıklayınız

İşçilik Maliyetleri

2017 Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri Tıklayınız

Normal Personel Ücret Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Kapıcı Personel Ücret Hesaplamaları

Emekli Personel Ücret Hesaplamaları

Kapıcı – Emekli Personel Ücret Hesaplamaları

AGİ’li ve AGİ’siz Ücret Hesaplamaları

İş Kanunu (4857) İdari Para Cezaları

2017 Yılı 4857 Sayılı Kanun İPC Tıklayınız

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Tıklayınız

İşsizlik Sigortası Oranları

İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti

İşveren Uygulama Tebliği

7.7.4- İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek – 2012/ Nisan ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200,00 TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 100,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 886,50 TL olduğundan,

886,50 X % 30 = 265,95 TL istisna tutarı,

200,00 TL + 100,00 TL = 300, 00 TL

300,00 TL – 265,95 TL = 34,05 TL 2012/Nisan ayının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Buna karşın, sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

1. Adıyaman

2. Ağrı

3. Aksaray

4. Amasya

5. Ardahan

6. Artvin

7. Bartın

8. Batman

9. Bayburt

10. Bingöl

11. Bitlis

12. Çanakkale

(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)

13. Çankırı

14. Çorum

15. Diyarbakır

16. Elazığ

17. Erzincan

18. Erzurum

19. Giresun

20. Gümüşhane

21. Hakkari

22. Iğdır

23. Kahramanmaraş

24. Karabük

25. Karaman

26. Kars

27. Kastamonu

28. Kırıkkale

29. Kırşehir

30. Kilis

31. Malatya

32. Mardin

33. Muş

34. Nevşehir

35. Niğde

36. Ordu

37. Osmaniye

38. Rize

39. Samsun

40. Siirt

41. Sinop

42. Sivas

43. Şanlıurfa

44. Şırnak

45. Tokat

46. Trabzon

47. Tunceli

48. Van

49. Yozgat

50. Zonguldak

Kapıcı Özet Maaş Hesabı

01.01.2017 – 31.12.2017

Tutar
Brüt ücreti 1.777,50
İşçi SGK Primi (%14)

248,85

İşsizlik Sigortası Primi (%1) 17,78
Gelir Vergisi (% 0)

0

Damga Vergisi (%0,0) 0
Kesintiler Toplamı 266,63
Net Ücret 1.510,87

Kısmi KDV Tevkifat Oranları

İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak Olanlar Eski Tevkifat Oranı 1 Mayıs 2012’den sonra 1 Mayıs 2014’den sonra
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 2/10 2/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 9/10 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/3 5/10 5/10
Yemek servi ve organizasyon hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Yapı denetim hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 9/10 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Yeni) KDV Mükellefleri ———- 9/10 9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar Tamamı 9/10 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 7/10 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ————- 5/10 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Yeni) (4) *Belirlenmiş Alıcılar ———– 5/10 5/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 7/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 5/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 5/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ———– 9/10 5/10

Kıdem Tazminatı Tavanı

01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.732,48

01/01/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16

 

Kira Stopajı Oranı

Kiralarda Stopaj Oranı (01.01.2007 Tarihinden İtibaren)  % 20

KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

2017 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ile Yurtdışı Gündelikleri  Tıklayınız

m2 İnşaat Maliyet Bedelleri

2000 – 2017 Yılları m2 İnşaat Maliyet Bedelleri Tıklayınız

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ( TTK 1530 Md. )

TCMB Tebliği İçin Tıklayınız

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

193 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  3.900,00

(GVK Tebliği Seri No:296)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (MTV 2017)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Tıklayınız

Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlari Tıklayınız

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Taban (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası) 1.777,50
Tavan (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası) (59,25×7.5×30) 13.331,40

Yıllar İtibariyle SGK Taban ve Tavan Matrahları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Tıklayınız

Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları (GVK Tebliği 296) ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

– Birinci derece engelliler için 900.00
– İkinci derece engelliler için 470,00
– Üçüncü derece engelliler için 210,00

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çalıştırma yükümlülüğü

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/12/2012-28489) 

(1) İşverenler;

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç(Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726)engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi

meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrası (a ) ve (b) Bentleri Tıklayınız

SGK 4/1A Belge Türleri

SGK 4/1A Belge Türleri Tıklayınız

SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları Tıklayınız

SGK Eksik Gün Nedenleri

SGK Eksik Gün Nedenleri Tıklayınız

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları Tıklayınız

SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar

İlgili Bilgiler İçin Tıklayınız

SGK Yemek Muafiyeti

 SGK Günlük Yemek İstisnası 01.01.2017 – 31.12.2017 3,56

SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi Tıklayınız

Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)

Mükerrer 115. md. Tahakkuktan Vazgeçme  24.TL

(VUK Tebliği Seri No:476)

TEFE Oranları ( 1994/100 )

Toptan Eşya Fiyat Endeksleri Tıklayınız

Tevkifat Oranları

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94  Tıklayınız

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6102 Sayılı TTK. İdari Para Cezaları Tıklayınız

Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Binde 7,59

(Damga Vergisi Tebliği Seri No: 61)

Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 130. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 40.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5. TL

II. nci Derece Usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 70. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 19.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80. TL

(VUK Tebliği Seri No: 476)

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)

1/1/2017 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600. TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417. TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068. TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068. TL

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                            210.000 TL için 1 10
Sonra gelen             500.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen          2.000.000 TL için 7 25
Matrahın              3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

(Veraset ve İntikal Vergisi Tebliği Seri No:48)

VUK’da Kanuni ve İdari Süreler

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler Tıklayınız

VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler Tıklayınız

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller

Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller Tıklayınız

Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı  900. TL

Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)

193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14,00

(GVK Tebliği Seri No:296)

Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı

Yeniden Değerleme Oranları Tıklayınız

Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler

1974 – 2017 Yılları Arası Asgari Ücretler Tıklayınız

Yıllık Ücretli İzin

Kanun No: 6552

Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün

Yurtdışı Gündelikler

2017 Yılı KKTC İle Yurtdışı Gündelikleri  Tıklayınız

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi ( Sınırı )

Kanun No. 5766
Kabul Tarihi: 4/6/2008

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt dışı çıkış tahdidi:

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbinYeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız

Zorunlu BES

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2017 Pratik Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Sorumluluk kabul edilmez.

Hazırlayan: Şaban ABACI/SMMM alo@alomaliye.com