...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU (210 SAYILI KANUN)    

 

 

 

 

 

 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri  

28 Şubat 1963 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 11343

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

Kanun Numarası                    : 210
Kabul Tarihi                            : 21/2/1963

Değerli kağıtlar:

 

Madde 1 – (Değişik: 21/11/1980 - 2343/1 md.)

 

Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

 

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Kullanma mecburiyeti:

 

Madde 2 – (Değişik: 30/12/2004-5281/12 md.)

 

Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

 

Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:

 

Madde 3 – Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

 

Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.

 

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

 

(Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.

 

Değerli kağıtların bedeli:

 

Madde 4 – Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

 

Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:

 

Madde 5 – (Değişik: 30/12/2004-5281/13 md.)

 

Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

 

Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

 

Kaldırılan hükümler:

 

Madde 6 – Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

 

1. 28/5/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,

 

2. 22/6/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

 

3. 11/4/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,

 

4. 2/4/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

 

5. 12/4/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

 

6. 5/7/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

 

7. 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

 

8. 29/6/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son fıkrası, 9. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

 

10. 2/5/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.

 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

 

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

 

Geçici Madde 2 – Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.

 

Yürürlük:

 

Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 

Madde 8 – Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar (31.12.14-05:20)

——————————

(1) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 30/12/2013 tarihli ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ile 1/1/2014 tarihinden geçerli olarak getirilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız. (3)

 

(2)10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar ile bu tabloda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve  miktar metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. (4)

 

(3) 6/12/2014 tarihli ve 29197 Resmi Gazete'de yayımlanan  Maliye Bakanlığının Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı No: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu dipnotta yer alan Tebliğin adı “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.

 

(4) 6/12/2014 tarihli ve 29197 Resmi Gazete'de yayımlanan  Maliye Bakanlığının Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı No: 2014/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu dipnotta yer alan Tebliğin adı “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.

                               210 SAYILI KANUNDA TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

Değişiklik Yapan Tebliğin

Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Seri Numarası

Tarihi

Numarası

7

26/12/1990

20737

8

24/12/1991

21091

9

18/12/1992

21439

10

23/12/1993

21797

11

22/12/1994

22149

12

25/12/1995

22504

13

27/12/1996

22859

14

16/12/1997

23202 Mük.

15

1/12/1998

23540 Mük.

16

28/7/1999

23769

18

10/12/2000

24256

19

27/11/2001

24596

20

28/12/2002

24977

21

22/12/2003

25324 Mük.

45

30/12/2004

25686

46

5/1/2005

25691

23

17/12/2005

26026

2006/1

19/12/2006

26381

2007/1

28/12/2007

26740

2008/1

23/12/2008

27089

2009/1

31/12/2008

27097  7.Mük

2009/9

14/7/2009

27288

2009/3

31/12/2009

27449

2010/1

20/6/2010

27617

2010/2

31/12/2010

27802

2011/1

30/12/2011

28158

2012/1

31/12/2012

28514 (4.Mükerrer)

2013/1

30/12/2013

28867 (Mükerrer)

2014/1

10/4/2014

28968

2013/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

6/12/2014

29197

2014/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

6/12/2014

29197

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar (31.12.14-05:20)

31/12/2014

29222

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)