SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25426

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliğinden :

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavları yapılacaktır.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aday Meslek Mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci Ruhsatı olanlar ve Yasanın 6/b kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına katılan adayların tamamı 3-4 Temmuz 2004 tarihlerinde sınava katılacaklardır.

 

 

   2004/2. Dönem SMMM

:   3-4 Temmuz 2004

 

   İlk başvurular (Dosya) için Son Başvuru Tarihi

:   3 Mayıs 2004

 

   Dilekçe başvuruları için Son Başvuru Tarihi

:   14 Mayıs 2004

 

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

 

Sınavlara İlişkin Esaslar

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavlarına girebilmek için;

 

 

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe,Bankacılık,Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumları’ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak,

 

b) Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak (Kanunun yürürleğe girdiği tarihte Kanunun 2/A maddesinde yazılı işleri işyerine bağlı olmaksızın veya kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya yeminli mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu çalışma süreleri ile kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri verenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasabeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış süre olarak kabul edilir),

 

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

 

Sınav Konuları

 

4 Ekim 1997 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre Sınava Katılacak Adaylar;

 

Mesleki Yeterlik Sınavları aşağıdaki konularda yapılır.

 

1 - Finansal Muhasebe,

 

2 - Finansal Tablolar ve Analizi,

 

3 - Maliyet Muhasebesi,

 

4 - Muhasebe Denetimi

 

5 - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

 

6 - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

 

7 - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

 

1 - Sınav dosyası,

 

2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

 

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

 

4 - İkametgah belgesi,

 

5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

 

6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

 

7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

 

8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

 

9 - Anılan yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavı için ders başına 30.000.000,–TL. olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 210.000.000,–TL.nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Dikmen Şubesi 487 255 veya Oyakbank Ulus/Ankara Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Daha Önce Sınava Katılan Adaylarda Aranacak Belgeler:

 

Sınav Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya bu sınavlarda başarılı olamayanlar 5 Mayıs 2000 tarih ve 24040 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren ek Sınav Yönetmeliğine göre 2 yıl sınavlara alınmazlar. 2 yılın sonunda yeni sınav dosyası açtırmak suretiyle bütün derslerden yeniden sınavlara alınırlar.

 

Bu itibarla daha önce açılan mesleki yeterlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve başarısız olduğu sınav konularından sınava gireceğini belirtir Odalardan ve http://www.turmob.org.tr  internet adresinden alınacak maktu dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Belgelerin Gönderilmesi ve Kabul Edilme :

 

1 - Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan mesleki yeterlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Yasanın 6/b maddesi gereği yapılan başvurular, Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen tarihlerde çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

 

2 - Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

3 - Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

 

4 - Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

 

5 - Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

 

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

 

7 - Mesleki Yeterlik Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

 

8 - Başvuru formaları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

 

İlan olunur.