4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU'NUN 16. MADDESİ GEREĞİNCE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİM VE FORMATI   

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 16. Maddesi Gereğince
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak
Bildirim ve Formatı

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile bu Kanunun 41 ve geçici 5 inci maddesine dayanılarak yayımlanan “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarca Bakanlığımıza gönderilmesi gereken bilgilerin gönderilmesine ilişkin Başbakanlığın ilgi yazısı ve bilgisayar formu ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

Söz konusu Kanun ve yönetmelikte, kamu işverenlerince her yılın Mayıs ve Kasım ayı sonu itibariyle kurumlarındaki kamu görevlileri sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımlarına ilişkin isim listelerini ve sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderileceği öngörülmüştür.

Bu nedenle 4688 sayılı Kanun ve Başbakanlığın ilgi yazısı gereğince;

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 16 ncı maddesi ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, bu Kanunda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işverenleri tarafından il ve taşra teşkilatları da dahil olmak üzere her yılın Mayıs ve Kasım ayları sonu dikkate alınarak, izleyen ayın 10 una kadar Bakanlığımıza bildirilmesi,
 • Kamu işverenleri tarafından yapılacak bildirimlere ilişkin hazırlanan ekli bilgisayar programına ilişkin bilgilerin ilgili kurumlar tarafından Excel programında CD veya Disket ile Bakanlığımıza gönderilmesi,

gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu tarihten sonra yapılacak bildirimler ile eksik ve hatalı bildirimler ve kamu görevlilerine ait Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (8 rakamlı Emekli Sandığı Sicili) ile T.C Kimlik Numarası (11 rakamlı Mernis Numarası) tam olarak yazılmamış olan bildirimlerin yapılacak tespitlerin hatalı olmasına neden olacağından, doğru olmayan bildirimlerin veya bildirim yapılmamasının sonuçları ilgili kurumların sorumluluğunda olacak, bu eksik bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamu işverenleri tarafından yapılacak bildirimlere ilişkin bilgisayar programına ait format aşağıdadır.

Bu nedenle 4688 sayılı Kanun gereğince yayımlanan Hizmet Kolları Yönetmeliği'nde yer alan kurum ve kuruluşların gereken duyarlılık ve özeni göstermesi gerekmektedir.

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA KASIM ve MAYIS AYLARINDA KAMU İŞVERENLERİNİN DİSKET ORTAMINDA  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI FORMAT

 • Bilgiler Microsoft EXCELL programı ile yazılacak. Her kişi bir satıra, her veri bir sütuna girilecektir.
 • Bilgiler Microsoft EXCELL programı ile yazılacak. Her kişi bir satıra, her veri bir sütuna girilecektir.
 • Kişiler satır satır, satırlar arası boşluk olmayacak şekilde girilecektir.
 • Sosyal Güvenlik kodu kişinin en son durumu girilecek. Veriler büyük harfle girilecektir.

Kişinin bütün verileri istenen özellikte doldurulacaktır.

Disket veya CD üzerindeki etikete Kurum adı, irtibat telefon ve Fax numarasını yazınız.

Excell Sütun Adı

Değişken Adı 

Değişken Tipi

Özellikleri

Örnek

         
A Kurumun adı Karekter (40)   ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
B Kurumun hizmet kolu Sayı(2)   1
C Kurumun kurum kodu Sayı(2)   21
D Görev yapılan birim Karekter (40)   ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ
E Çalıştığı Kurumun İli Karekter (16)   ANKARA
F Çalıştığı kurumun il kodu Sayı (2)   6
G Çalıştığı kurumun ilçesi Karekter (20)   ÇANKAYA
H Sosyal Güvenlik Kodu  Sayı (1)

1:Memur
2:Sözleşmeli

1
I Emekli Sicil No Sayı (13)   49230641
J Adı Karekter (16)   AHMET
K Soyadı Karekter (16)   SEVGİ
L Kadro Ünvanı Karekter (30)   ŞEF
M Kadro Unvan Kodu Sayı (7)   358
N Kurum sicil No  Karekter (10)   7527
O Cinsiyeti Sayı (1)

1:Erkek  2:Kadın

1
P Sendika Dosya No Sayı (2)    
Q Sendika Üyeliği Tarihi (Yönetim Kurulu Tarihi) tarih 30.01.1999  
R Sendika Üyeliği Sona Ermişse Tarihi tarih 30.01.1999  
S Sendika Üyeliği Askıya Alınmışsa Tarihi tarih 30.01.1999  
T Mernis T.C. Kimlik No Sayı (11)    
 • Sendika üyeliği sona erenlerin R sütünü dolu olacaktır. 

 • Sendika üyeliği askıya alınanların S  sütünü dolu olacaktır.
 • Sendika üyesi olmayanların Q, R, S sütunları boş kalacaktır.
 • Sendika Dosya No P sütunu --> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Sendikalara verilen Dosya No yazılacaktır.
 • Kadro unvan kodu M sütunu --> Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilecek.

NOT : VERİLER İSTENİLEN FORMATTA GİRİLECEKTİR. TARİHLER TARİH FORMATINDA, SAYILAR (Sayı) FORMATINDA OLMALIDIR.  

VERİLER BELİRTİLEN SÜTUNLARDA GİRİLMELİ, BAŞKA SÜTUN İLAVE EDİLMEMELİDİR