4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR'IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

12 Haziran 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25490

 

Karar Sayısı : 2004/7388

 

İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 30/3/2004 tarihli ve 767 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

29/4/2004 Tarihli ve 2004/7388 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

ESASLAR

Amaç

Madde 1 — Bu Esasların amacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Esaslar, Bakanlık ile Bakanlıkça yetki verilen Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tedarikle görevli birimlerinin savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında kalınarak yapacakları tedarik faaliyetlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri ile 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun geçici l inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlara ilave olarak bu Esaslarda geçen;

Araç: Makam aracı gibi idari görevlerde kullanılanlar hariç karada, denizde, hava veya uzayda güvenliğin sağlanması maksadıyla personel ve malzeme taşımak üzere dizayn edilmiş, tahrik sistemi bulunan veya çekilebilen araçlar ile belirli bir muharebe görevine tahsis edilmiş zırhlı ve zırhsız araçları,

Gizlilik içinde yürütülmesi gereken alımlar: Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca hakkında gizlilik kararı verilen veya yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasının gerekli olduğu kapsam maddesindeki alımları,

Harp malzemesi: Esaslar kapsamındaki kurumların kullandıkları kapsam maddesinde belirtilen malzemeler ile bunlarla birlikte kullanılan veya bunları destekleyen veya kurumların, birliklerin harbe veya iç güvenliğin sağlanması görevlerine hazırlık durumunu etkileyen malzemeleri,

Modernizasyon: Envanterde mevcut olan mal veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve harekat ihtiyaçlarına bağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

Mühimmat: İç güvenliğin sağlanması ve askeri amaçlarla kullanılmak üzere yapılan patlayıcı, kimyasal, biyolojik, radyolojik madde veya maddelerle, bunların doldurulmasında kullanılan metal gövdeler, mekanik düzenler ve parçaların birleştirilmesiyle oluşan sistem veya tam atımları ile bunların eğitim maksatlı kullanılan benzerlerini,

Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü,

Silah malzemesi: Ana silah sistemini oluşturan; sistemler, alt sistemler, cihazlar, destek teçhizatları ile personel veya mürettebat tarafından kullanılan silahlar ve bunların tamamlayıcı ve bütünleme ihtiyacı parçalarının yanı sıra silah ve/veya silah sisteminin eğitiminde kullanılan malzemeleri,

Üretim: Kapsamda belirtilen her türlü araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile harp malzemeleri ve mühimmatın mamul hale getirilmesi için gerekli hammaddenin tedariki ile kullanıma hazır hale getirilmesini,

Silah teçhizatı : Taşınabilir veya mobil özelliği olan her türlü silaha ait araç, gereç, set ve avadanlıkları,

Yazılım : Her türlü bilgisayar programını,

Acil harekat ihtiyacı: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün; barışta, gerginlikte, iç güvenliğin sağlanmasında veya savaş halinde ortaya çıkan ve/veya önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken, karşılanamaması durumunda ulusal/uluslararası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesi ile iç güvenliğin sağlanmasını engelleyen ihtiyaçları,

Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya envanterde bulunan sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite ve/veya marka ve/veya model ve/veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

Araştırma: Belirli bir konuda bilimsel nitelikli bilgi üretilmesi ya da üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş, somut ürünler geliştirmeyi veya erişilen en son teknoloji seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlayan faaliyetleri,

Geliştirme: Bir araştırma sonucu elde edilen bilimsel nitelikli bilgi veya prototipler ya da mevcut sistemlerin iyileştirilmesini kapsamak üzere, bilimsel bilginin; faydalı sistem, araç, gereç, teçhizat, malzeme ya da metotların meydana getirilmesi yolunda düzenli bir şekilde kullanılması faaliyetlerini,

Bakım: Araç, silah, cephane, malzeme, donatım ve tesislerin normal çalışmaların devamlı olarak sürdürebilmelerini sağlamak üzere alınan bütün önlemler ve hizmetleri (muayene, deneme, parça değiştirme, onarım, yenileştirme),

Eğitim: Kapsam dahilinde alınan malzemelerle ilgili personelin bilgi ve yeteneğini artıracak faaliyetlerin tümünü,

Sefer stokları: Saptanmış muayyen ikmal seviyelerine göre; barışta tedarik edilerek depolanan ve sarf edilmeyen ancak depolanan malzemenin evsafını korumak için gerektiği zaman değiştirilen; seferde ikmal maddelerinin ikmal akışında meydana gelebilecek gecikmelerde ve/veya olağanüstü yıpranma ve/veya aşınma hallerinde emirle sarf edilen ve kapsamda belirtilen malzemeler ile akaryakıt, madeni yağ gibi bunların işlevini sağlayan malzemeleri,

İşletme ve idame: Kapsam maddesinde yer alan mal ve hizmetlerin her zaman istenilen düzeyde görevlerini yapabilmeleri için yürütülen faaliyetleri,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ARGE: Araştırma-Geliştirmeyi,

Komutanlık : Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,

Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

BWB: Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının Silah Tekniği ve Tedariği Dairesini,

FMS: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının Yabancı Askeri Satışlarını, NAMSA: NATO Bakım ve İkmal Teşkilatını,

WEAG: Batı Avrupa Silahlanma Grubunu,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — İdare, bu Esaslara göre yapılacak alımlarda; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ancak, ülkenin savunma, iç güvenlik ve istihbarata ait ihtiyaçlarının karşılanmasında; ulusal menfaat, gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması ile acil harekat ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınır.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Yaklaşık maliyet

Madde 6 — İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık maliyetin sınai ve teknolojik zorunluluklar nedeni ile belirlenemediği haller ile 11 inci maddenin (c) bendine göre 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden yapılacak alımlarda bu hususa onay belgesinde yer verilmek kaydıyla yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 7 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar

a) Bu Esaslar ve kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler (bu Esaslar kapsamına dahil idareleri güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıf ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler hariç), bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 8 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standart numaraları ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile ARGE projelerinde ise idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

İdari şartnamelerde; 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen zorunlu hususlardan (e), (m) ve (v) bentlerinde belirtilen hususlar hariç diğerleri bulunmak zorundadır. Bu Esasların 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlar ile ARGE ihalelerinde/alımlarında yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına Bakanlıkça veya yetki verilmesi halinde ilgili Komutanlıkça/Genel Müdürlükçe karar verilir.

İlan süreleri, kuralları ve ilanlarda bulunması zorunlu hususlar ile ilanın uygun olmaması

Madde 9 — Açık İhale Usulünde ilan yapılması zorunludur. Diğer ihale usullerinde ise ilan yapılması zorunlu değildir.

a) İlan süreleri ve kuralları:

1) İhale ilanları ihale gününden en az 20 gün, onay belgesinde belirtmek suretiyle uluslararası kabul gören stok numarası ve parça numarası ile yapılan alımlarda ise ihale tarihinden en az 10 gün önce, Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

2) Bakanlıkça onay belgesinde belirtilen durumlarda ilave ilanlar yapılabilir.

b) Aşağıdaki hususlardan gerekli olanlar ilânlarda gizliliğe zarar vermeyecek şekilde idare tarafından belirtilir:

1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

3) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

4) İhalenin sadece üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılara ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretim yapan ve gerekli garantisini sağlayanlara açık olduğu,

5) İhale dokümanının, isteklilerce nerede görülebileceği, nereden bedelsiz olarak alınacağı,

6) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

7) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

8) Tekliflerin geçerlilik süresinin ne olacağı,

9) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yerin neresi olacağı,

10) Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği,

11) Teklif edilen bedelin % 3'ü oranından az olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği,

12) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,

13) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

c) İlanın uygun olmaması:

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine uygun olmayan ilânlar geçersizdir. İlân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, idarelerce maddi hatalı hususlar için, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu durum ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa fakslarına bildirilir.

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 10 — Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü:

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale, teklif edilen fiyatlar üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü:

Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılabilecek yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ulusal menfaat ve güvenilirliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul kullanılabilir. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale, teklif edilen fiyatlar üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen usullere göre yapılan ihalelerde nispi ağırlık yöntemi kullanılmaz, idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler tespit edilir, müteakiben bu istekliler arasında ihale, teklif edilen fiyatlar üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

Madde 11 — Aşağıda belirtilen alımlar Bakanlıkça veya yetki verdiği Komutanlıkça/Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

a) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile bu yöntemle yapılan ARGE projeleri ve/veya FMS gibi yabancı ülkelerin savunma bakanlıkları kanalıyla ve/veya BWB gibi devlet kontrolündeki askeri malzeme satış teşkilatlarından veya NAMSA, WEAG ve İNTERPOL gibi Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası askeri ve güvenlikle ilgili organizasyonlardan yapılan alımlar,

b) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendindeki alımlar hariç olmak üzere, özelliği nedeniyle dış temsilcilikler aracılığıyla bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilmesi acil yurtdışı alımlar,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu Esaslar kapsamına dahil idareleri güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıf ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu Esaslar kapsamı ile sınırlı kalmak koşuluyla ürettikleri mal ve hizmet alımları,

d) Ulusal menfaat, gizlilik, standardizasyonun korunması veya acil harekat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla ve ARGE projelerinde; ihtiyaç makamlarınca teklif edilip, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan tek kaynak alımları ile ihtiyaç makamının Bakanlık olduğu durumlarda ve/veya ARGE projelerinde Bakanlık Müsteşarının uygun görmesi ve Bakan Onayı ile yapılacak tek kaynak alımları ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilinde olmak üzere sadece acil harekat ihtiyacı olarak belirlenen ve ilgili Komutanlıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan ihtiyaçlara yönelik tek kaynak alımları,

e) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,

f) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

h) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve 67 nci maddesine göre de her yıl güncellenen parasal limit çerçevesinde bu Esaslar dahilindeki alımlar,

(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen alımlar fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır. Ancak imal edilecek mamullerin bünyesine giren hammadde, yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine ve teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz.

(d), (e), (f) ve (g) bentlerine göre yapılan alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(h) bendine göre yapılan alımlarda ise ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Geçici ve kesin teminat

Madde 12 — İhalelerde teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile geçici ve/veya kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Bakan geçici teminat alınmaması ile ilgili olarak ihale yetkililerine yetki verebilir ve bu yetkinin limitleri her yıl belirlenen ihale ve sözleşme yapma yetkileri ile birlikte yayımlanır. Ayrıca; bu Esasların 11 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (h) bentlerine göre yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilen haller hariç geçici ve kesin teminat alınmaz. Bakanlıkça geçici ve kesin teminatların süresi ve serbest bırakılması hakkında düzenleme yapılabilir.

Onay belgesinde ve idari şartnamede belirtilmek şartıyla yabancı para birimiyle yapılan ihalelerde/alımlarda geçici/kesin teminat teklif edilen para birimi üzerinden alınır.

Teminat mektupları

Madde 13 — Bu Esaslar kapsamında bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli Bakanlık ve/veya yetki verdiği Komutanlık/Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Teminat mektupları süresiz olarak verilebilir. Ayrıca yüklenici/istekliler işin kabulü yapılıncaya kadar veya ihale sonuçlanıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan banka teminat mektupları da verilebilir.

a) Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmalı aynı zamanda, teminat mektubunda idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde tekliflerin geçerlilik süresinin en az 30 gün sonrasını kapsayacak şekilde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır.

b) Kesin teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; garanti süresi öngörülmüşse garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde veya idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. Garanti süresi öngörülmemiş ise, kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olması veya kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır.

Kesin teminat mektubu alınan alımlarda/ihalelerde kesin kabulü müteakip teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise kesin kabulü müteakip tamamı yükleniciye iade edilir.

c) Avans teminat mektupları, mahsup süresi göz önüne alınarak bakanlıkça belirlenir.

d) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Avans ve krediler

Madde 14 — Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi işlemleri, işin özelliğine göre 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği verilecekse oranı idari şartnamede ve onay belgesinde belirtilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması

Madde 15 — İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi, zeyilname ile 20 güne kadar ertelenebilir. Ayrıca; ihale yetkilisince isteklinin/isteklilerin talebi üzerine ihale tarihi daha ileri bir tarihe uzatılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 16 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 17 — İdari şartnamede belirtilmek kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesiyle ilgili hususlar isteklilerden istenilebilir. Bakanlık veya yetki verdiği Komutanlık/Genel Müdürlük bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirleyebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 18 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla 90 günlük süreler halinde yeteri kadar uzatılabilir.

Teklif mektuplarının alınması ve açılması

Madde 19 — Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda, değerlendirilmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirilmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler teklif mektubu ve geçici teminat hariç, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla düzeltilip tamamlattırılarak bu husus bir tutanakla tespit edilir. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 20 — İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını artıramazlar.

İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler

Madde 21 — İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması; seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar; teklif edilen mal ve hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Uygun cevap alınması halinde, aşırı düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılma nedeni değildir.

Fiyat farkı verilebilmesi

Madde 22 — İhalelerde/alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. Ancak 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilmek kaydıyla fiyat farkı verilebilir. Teklif ve ödemeye esas para biriminin Türk Lirası olduğu ihalelerde/alımlarda ise, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, fiyat farkı verilebilir. Bu hallerde, Kamu İhale Kurumunca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan fiyat farkına ilişkin esaslar uygulanır.

İhalenin/alımın karara bağlanması ve onaylanması

Madde 23 — Bu Esaslarda fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde/alımlarda teklifi uygun görülen istekli/istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir.

İhale komisyonlarınca alınan ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhale komisyonları mevcut tekliflerde nispi ağırlık yöntemini uygulamayarak ihale dokümanındaki şartları sağlayan en düşük fiyat teklifini esas alır.

Kesinleşen ihale/alım kararının bildirilmesi

Madde 24 — İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Ancak, geçici teminat alınmayan alımlarda sonuç alım üzerinde kalan istekliye iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı tebliğ, diğer isteklilere ise elektronik ortamda ilan edilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 25 — İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Madde 26 — Bu Esaslar kapsamında mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yıllara sari alımları içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İhaleye/alıma çıkılabilmesi için, ilk yıl Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ödeneğin tamamının bütçelenmesi gereklidir. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

b) İdarelerce, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, fiyat görüşmeleri sırasında ihale komisyon başkanı tarafından açılarak komisyonun diğer üyelerinin bilgisine sunulur, ancak isteklilere ihale sonuçlanana kadar duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ekindeki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

c) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

d) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İhalelerde esas alınacak para birimi

Madde 27 — İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Ancak 3833 sayılı Kanun kapsamında yapılacak alımlar, ARGE projeleri ile ilgili yapılacak alımlar ve yurt dışından yapılacak alımlarda esas alınacak para birimi onay belgesinde ve idari şartnamede belirtilir.

İhale sonucunun ilânı

Madde 28 — Bu Esaslara göre yapılan ilanlı ihalelerde; sözleşme bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları veya çapraz kurdan karşılığını aşması halinde ihale sonucu, sözleşmenin istekli ve idare yetkililerince imzalanmasını müteakip en geç on beş gün içerisinde elektronik ortamda (internet) yayımlanmak suretiyle ilân edilir.

İnternetten yapılacak ilânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) İhaleyi yapan idare,

b) İhale tarihi,

c) İhale usulü,

d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri,

e) İhaleye katılan istekli sayısı,

f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı,

g) Sözleşme bedeli.

İşin özelliği nedeniyle yukarıda belirtilen maddelerin bazıları çıkartılabilir, ihtiyaç duyulması halinde ilave maddeler eklenebilir.

Sözleşme

Madde 29 — Yapılan bütün ihaleler/alımlar fiyat üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenir. Bu Esasların 11 inci maddesinin (a), (b) ve (h) bentleri kapsamında yapılacak alımlar ile (c) bendine göre 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden yapılacak alımlarda sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir ve bu husus onay belgesinde belirtilir. İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamede aksi belirtilmedikçe notere tasdiki/tescili zorunlu değildir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 30 — Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, idarenin adı ve adresi,

b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

c) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

d) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sari alımlarda avans teminat mektubunun iade şartları,

e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

j) Teslim etme ve teslim alma, şekil ve şartları,

k) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar, 

1) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

p) Sözleşmenin yorumunda esas alınacak geçerli dilin Türkçe olacağı, ancak sözleşmenin eki olan Türkçe'ye çevrilememiş bölümlerde yabancı dilin geçerli olacağı,

r) Anlaşmazlıkların çözümü.

İşin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen hususlara ilave maddeler, idarî şartnamede bulunması kaydıyla eklenebilir.

Bu Esasların 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlar ile ARGE ihalelerinde/alımlarında yukarıdaki hususlardan hangilerinin yer alacağına Bakanlıkça karar verilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işin artışı ve eksilişi

Madde 31 — Bu Esaslar dahilinde yapılacak sözleşmelerde idari şartnamede belirtilmek kaydıyla sözleşme ile alınacak mal veya hizmetin % 20'si oranına kadar az veya fazla alım işlemi, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir. Fazla veya az alım ile ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 32 — Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Mücbir sebepler

Madde 33 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Tedarike konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, idarece ilave edilecek diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idarece düzenlenebilir.

Diğer hususlar

Madde 34 — Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi, gizlilik içinde yürütülmesi gereken alımlarla ilgili esaslar ile denetim-muayene ve kabul işlemleri Bakanlıkça belirlenir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

Bu Esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

4734 ve 4735 sayılı kanunların uygulanacak hükümleri

Madde 35 — Bu Esaslarda düzenlenen ve 34 üncü maddede düzenleneceği belirtilen hallerin dışındaki hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (8, 18, 23, 25, 31, 53, 55, 56, 57 ve 67 nci maddeleri hariç) ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Başlanmış olan ihaleler ve alımlar

Geçici Madde l — Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 36 — 10/3/2003 tarihli ve 2003/5334 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 37 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.