logo07_alo_altin-png.png

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2015

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) (25.01.15-05:25)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan...

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6585 Sayılı Kanun) (24.01.15-12:15)

Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve

 

 

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği (24.01.15-05:25)

Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

 

 

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (24.01.15-05:25)

Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde

 

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.01.15-05:15)

“Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin

 

 

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

1/1/2015-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere; 

 

 

2015 Yılı AGİ Hesaplamaları

Bekar, Evli, Eşi geliri olan, olmayan 1, 2, 3, 4 çocuk hesaplamaları...

 

 

2015 Yılı Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyet Hesabı

Ocak - Haziran 2015 Dönemi, Asgari Ücretli, Normal İşçi, KAPICI, AGİ'siz Bekar...

 

 

2015 Yılı Pratik Bilgileri

Yayımlanan mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Sosyal Güvenlik mevzuatının hazırlanmasına devam olunmaktadır.

 

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.15-05:30)

a) İşçiliğe bağlı gider: İşçiye verilen ücret ve sosyal haklar ile sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamını,

 

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.15-05:30)

Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan

 

 

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(VII-128.4.a) (22.01.15-05:30)

“e) Sermaye piyasası araçları yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklıkların

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/7201) (22.01.15-05:30)

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime

 

 

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.01.15-05:40)

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.

 

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1) (21.01.15-05:40)

(Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binyüzyirmi Türk Lirası” ibareleri

 

 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı (17.01.15-05:25)

...bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) (17.01.15-05:25)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43 (17.01.15-05:25)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Hizmet Kuruluşundaki

 

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (17.01.15-05:25)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

 

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.01.15-05:25)

Aşağıdaki dört şarttan en az üçünü sağlayan birlikler, 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK) (16.01.15-17:25)

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamaları

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK) (16.01.15-17:25)

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamaları

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No:9) (16.01.15-16:15)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

 

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2) (15.01.15-05:10)

Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 14,85 TL yemek ve 5,85 TL konaklama bedeli...

 

 

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği (14.01.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (14.01.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (14.01.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (14.01.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Gelir Vergisi Sirküleri / 98 (TASLAK) (13.01.15-05:25)

Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim  Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumu

 

 

Torba Yasa-Vergi ve SGK Affı Mevzuatı (Online Ödeme, Kanun, Genelge, Tebliğler, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu, Makaleler)

Şu ana kadar çıkan tüm mevzuat, rehber, broşür ve makaleler...

 

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (10.01.15-05:45)

Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve

 

 

8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (BKK 2015/7177) (10.01.15-05:45)

...2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması;

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

SGK Genelgesi 2015/01 (2014/26 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler) (07.01.15-12:10)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı maddede öngörülen prim ve diğer alacakların yeniden yapılandırılarak...

 

 

Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı (07.01.15-05:15)

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Mart 2015 tarihinde Ankara ve İstanbul ve Malatya’da yapılacaktır. Sınav yeri

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK) (05.01.15-00:00)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/7) (03.01.15-05:20)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin...

 

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (BKK 2014/7127) (01.01.15-13:25)

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (BKK 2014/7128) (01.01.15-13:25)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere

 

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ (01.01.15-13:25)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet

 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı (01.01.15-13:25)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin

 

 

31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat (31.12.14-13:15)

Muhtelif Kurum ve Kuruluşlara ait mevzuat...

 

 

31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 (2. ve 3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat (31.12.14-05:20)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli, İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1)

 

 

31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat (31.12.14-05:20)

Muhtelif...

 

 

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (31.12.14-05:20)

2015 Yılı Tarifesi...

 

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2014/1) (31.12.14-05:20)

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367) (31.12.14-05:20)

kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar (31.12.14-05:20)

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan

 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (31.12.14-05:20)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi...

 

 

30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat (30.12.14-00:00)

Sigorta acenteleri yönetmeliğinde değişiklik, çiftçi kayıt sistemi, gıda işletmelerinin kayıt ve onay...

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 70 (30.12.14-20:00)

431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine (Tebliğ) ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (30.12.14-06:10)

2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır

 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) (30.12.14-06:10)

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45) (30.12.14-06:10)

1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen

 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.14-06:10)

1/1/2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.14-06:10)

1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları

 

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) (30.12.14-06:10)

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan

 

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) (30.12.14-06:10)

2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) (30.12.14-06:10)

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) (30.12.14-06:10)

492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) (30.12.14-06:10)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103üncü maddelerinde yer alan

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) (30.12.14-06:10)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443) (30.12.14-06:10)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Yeni Türkiye'de Esnafa Yer Yok (21.01.15)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Özel Sektör Yap-İşlet-Devret Modelinde Vergilendirme ve Gerçek Kişilerin GMSİ Açısından Değerlendirilmesi (20.01.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Devir Veya Tam Bölünme Hallerinde Zarar Mahsubuna İlişkin Özel Bir Durum (16.01.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Sigorta Prim Matrahına Dahil Edilmeyecek Kazançlar (15.01.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Denetim Gerçekten Gerekli mi? (13.01.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

İhtiyati Tahakkuk Müessesesi

(09.01.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Kira Kazançlarında Konut İstisnası (07.01.15)

Yrd.Doç.Dr. Özgür BİYAN, Öğr. Üyesi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.Yrd.

 

2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler (06.01.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar (05.01.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Karşılığında Mal Temin Edilemeyen Sipariş Avansları İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? (02.01.15)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Mükelleflerin Faturasız Gelir veya Gideri Olur mu? (02.01.15)

Şaban KÜÇÜK, YMM

 

Payroll Parameters For 2015 (31.12.14)

S.Sozer ÇİZMECİ, Human Resources Manager

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:8 (Taslak)

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK)

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................