AKARYAKIT SATIŞINDA BELGE DÜZENİ HK.    

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

 

SAYI: B.07.4.DEF.0.34.18/VUK-229
KONU:Akaryakıt satışında belge düzeni hk.                        09.05.2001*003525

 

......................         ......................

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

            İlgi dilekçenizde, akaryakıt istasyonunuzdan akaryakıt alan bir kısım müşterilerinizin fatura düzenlenmesini beklemeden istasyondan ayrıldıkları belirtilerek bu durumda belge düzeninin nasıl olacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi gereğince birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermeleri mecburidir.

            Diğer taraftan, aynı kanunun 233’ncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin,

1-Perakende satış fişleri,
2-Makinalı kasaların kayıt ruloları,
3-Giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik olunacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan, anılan kanuna açıklık getiren 167 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 9/d bendinde; “Akaryakıt bayilerinin, pompalardan yaptıkları yüzbinliranın altındaki akaryakıt satışlarında (isteyenlere fatura ve perakende satış fişi verme mecburiyeti saklı kalmak şartıyla) günlük toplam hasılatı pompa totalizatörlerinden tespit etmeleri ve her günkü toplam satış için totalizatör rakamlarını da yazmak şartıyla defter kayıtlarında göstermeleri uygun görülmüştür.” denilmektedir.

            Söz konusu 100.000.-TL had 01.01.2001 tarihinden itibaren 150.000.000.-TL’ya yükseltilmiştir.

            Bu durumda, akaryakıt olarak nihai tüketiciye yapmış olduğunuz satışlar için yukarıda belirtilen tebliğ hükümlerinden yararlanmanız mümkündür. Ancak, nihai tüketici tarafından istenilmesi halinde Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre satışlarınızda (Fatura PSF) belge düzenleme zorunluluğunuzun bulunduğu açıktır.

            Buna göre; yapmış olduğunuz satışlar karşılığında düzenlemiş olduğunuz belge tutarının pompa totalizatörlerine göre tahsil edilen toplam hasılattan düşülmesi ve aradaki fark için tek bir fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarınıza intikal ettirmeniz mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.