ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI   

 Şirketlerde Sermaye Artışı Ömer Tekin, YMM (13.09.06)  

 

 ( Sermaye artırımlarında Damga vergisi kaldırılmıştır.)

Tadil Tasarısı İçin Buraya Tıklayın!

-Sermaye arttırımına ilişkin anasözleşme değişiliklerinde özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinde önceki sermayenin tamamen ödendiği ve artırılan sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin ¼'ünün ödendiği veya sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan sermayenin en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilir.

-Sermaye arttırımında, paradan başka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilerek sermaye maddesi buna uygun olarak düzenlenir.

-Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili,trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

- Değişecek maddeler (eski ve yeni şekli ile) yönetim kurulu tarafından karşılaştırılabilecek biçimde yazılarak hazırlanır. (madde tadil tasarısı)

- Sanayi ve Ticaret bakanlığından değişiklik nedeniyle ön izin alınması gerekmektedir. Genel Kurul'dan önce bakanlıktan iznin çıkması ve bunun genel kurulda görüşülmesi şarttır.

Bakanlığa Verilmesi Gereken Evraklar:

Başvuru dilekçesi

3 adet tadil tasarısı (değiştirilmek istenen maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva edecek).

Yönetim Kurulu kararı (noterden tasdikli)

Değiştirilmek istenen maddenin eski şeklinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Sermaye arttırımında, eski sermayenin tamamının ödendiğine dair yeminli veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu veya faaliyet belgesi.

İlgili şirket Sermaye Piyasası Kanununa tabi ise, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk yazısının, özel mevzuatı gereği kurulmuş olan şirketlerin yapacağı ana sözleşme değişikliklerinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygunluk yazısının eklenmesi gerekir.

-Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesi amacı ile genel kurul toplantıya çağrılır.

-Değişiklik genel kurulca kabul edilir.

-Ticaret sicili memurluğuna değişikliğin tescili için başvurulur ve tescil işlemi tamamlanır.

- Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde değişiklik ilan ettirilir.

- Tescil ve ilan işlemleri tamamlandıktan sonra işlemlerin tamamlandığı bölge ticaret müdürlüğüne, müdürlüğün olmadığı yerlerde doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.