4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2006 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/03)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

23 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26032

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun ile Değişik 25 inci Maddesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2006 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No : 2005/03)

 

             Madde 1 — 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun ile değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca ve 17/7 nci maddesindeki usule göre 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 353 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2005 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,8 (dokuz virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

 

4077 sayılı Kanun'un 25 inci Maddesinin;

 

 

1/1/2005-31/12/2005

        tarihleri arasında

     

      1/1/2006-31/12/2006

      tarihleri arasında

 

Birinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

   71,45 YTL

 

 

  78 YTL

 

 

İkinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

142,89 YTL

 

 

                156 YTL

 

Üçüncü fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

 357,23 YTL

 

 

392 YTL

 

Dördüncü fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

    714,46 YTL

7.144,60 YTL

 

 

784 YTL

              7.844 YTL

 

 

Beşinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

       

             1.428,92 YTL

      285,78 YTL

 

         

              1.568 YTL

 313 YTL

 

Altıncı fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

    2.857,84 YTL

           

          

              3.137 YTL

 

Yedinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

 

   7.144,60 YTL

          142.892,00 YTL

          142.892,00 YTL

          

              7.844 YTL

          156.895 YTL

          156.895 YTL

 

Sekizinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

   5.001,22 YTL

 50.012,20 YTL

           

             5.491 YTL

           54.913 YTL

 

Onuncu fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

   71.446,00 YTL

         

            78.447 YTL

 

             Madde 2 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.