BAĞKUR TAKSİTLENDİRMESİ   

 

BAĞ-KUR

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 35991 KONU: 18 aylık taksitlendirme

Tarihi : 18.3.2002 Hk.


BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

...........


3.7.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe giren 4692 sayılı Kanuna istinaden Kurum alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre takip ve tahsili öngörülmüştür.

 

Buna göre 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların 31.7.2001 tarihine kadar birikmiş tüm borçlarının Kuruma başvurmaları halinde %3 tecil faizi uygulanarak 18 ay taksitlendirilerek tahsili hususunda Yönetim Kurulunun 28.8.2001 tarihli ve 2001/603 sayılı Kararı ile 15.9.2001 Cumartesi gününe kadar sigortalılarımıza borçlanma imkanı verilerek aynı gün akşamı borçlanma süresi sona ermiş bulunmaktadır.

Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı süresi içerisinde veya usulüne uygun tecil ve taksitlendirme talebinde bulunamadığından talepleri kabul edilmeyen sigortalılarımız ile esnaf kuruluşlarından alınan yoğun

taleplerin yanında, tecil ve taksitlendirme hakkından yararlanmamış olan borçlu sigortalılara gönderilen "Ödemeye Çağrı" tebligatlarının ilgililere tebliğinden sonra gerek il müdürlüklerimize gerekse Genel

Müdürlüğümüze şahsen veya dilekçe ile müracaat ederek yeniden tecil ve taksitlendirme imkanının tanınması hususunda alınan talepler doğrultusunda borçlu sigortalılarımıza, 30.4.2002 tarihi mesai bitimine

kadar bağlı bulundukları il müdürlüklerimize şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat etmeleri ve ilk taksit tutarının 2002 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi koşuluyla 31.3.2002 tarihinde kadar

olan birikmiş prim ve gecikme zammı borçlarına yıllık %3 tecil faiziyle 18 ay taksitlendirme imkanı tanınmasına, Yönetim Kurulumuzun 13.3.2002 tarih, 2002/89 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

 

Buna göre; sigortalıların prim ve prime ilişkin borçlarının 18 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmesinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

A - 1 AĞUSTOS - 15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR:

 

1- Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan ve müracaatları kabul edilen borçlu sigortalılardan;

 

a) Taksitlerini aksatarak ödemiş bulunan sigortalılardan bu taksitlerini 11.2.2002 tarih 20042 sayılı talimat gereğince tecil faizi üzerinden hesaplanan taksitlerini tecil faiziyle birlikte ödemişlerse veya 31.3.2002 tarihine kadar ödemeleri halinde mevcut taksitlendirme işlemlerinin eski ödeme planına göre devam ettirilmesi,

b) Taksitlerini düzenli ödemeyen ve 31.3.2002 tarihine kadar eski aylara ait prim ve gecikme zammı ile birlikte uygulanacak tecil faizini ödemeyen sigortalıların eski taksitlendirme ödeme planının iptal edilerek 31.3.2002 tarihi itibariyle yeniden ödeme planı çıkarılması ve 12 kaynak koduna yatırılmış primlerin orijinal kaynak koduna (banka ve kurum tahsilatı) aktarılması,

2 - Daha önce tecil ve taksitlendirme talebinde bulunupda hiçbir taksit ödemesinde bulunmayan sigortalıların yeniden talepleri halinde, daha önce çıkarılan ödeme planlarının iptal edilerek yeniden ödeme

planı çıkarılması,

 

3 - 31.7.2001 tarihine kadar hesaplanan ve kendisine verilen ödeme planındaki taksit tutarlarını ödeyen, ancak aylık prim tutarlarını ödemeyen sigortalıların prim ve gecikme zammı borçlarının da talepleri

halinde tecil ve taksitlendirilmesi.

 

B - BUGÜNE KADAR TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEBİNDE BULUNMAMIŞ

OLANLAR:

 

1 - 30.4.2002 tarihi mesai bitimine kadar sigortalıların bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine 6183 sayılı Kanunun 48 maddesi uyarınca ( 18 nolu Genelgede belirtildiği gibi) teminat gösterilmesi ve yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları,

2 - 1.4.2002 ile 30.4.2002 tarihleri arasında izdihamdan dolayı Kurumumuza şahsen müracaat ederek talepte bulunamayan, ancak Kurumumuz anlaşmalı banka şubelerine sonradan tespit edilecek aylık taksit

tutarından az olmamak koşuluyla (12 kaynak koduna) ödemede bulunan sigortalıların, 10.5.2002 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları il müdürlüklerimize şahsen müracaat ederek taahhütlerini

yerine getirmeleri halinde taleplerinin geçerli sayılması,

3 - Tecil ve taksitlendirme başvurusunun il müdürlüklerine iadeli taahhütlü veya adî posta yoluyla yapılması halinde, başvuruların müracaat süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal tarihinin esas alınması,Ayrıca, 26.7.2001 tarih, 95434 sayılı 2001/18 no'lu Genelge ile 25.9.2001 tarih 119784 sayılı talimatımızda da belirtildiği üzere;

- Tecil ve taksitlendirme başvurusunu, dosyasının bulunduğu ilden başka bir ile yapmış sigortalılarımızın bu başvurularının kabul edilmiş olması halinde işlemi yapan İl Müdürlüğünce onaylanarak, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin tüm belgelerin sigortalının dosyasının bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi,- Tecil ve taksitlendirme yapan borçlu sigortalıların ilgili belgelerinin şahıs dosyasına konularak, adreslerinde farklılık varsa adres güncelleştirme işlemlerinin en kısa sürede yerine getirilerek sonuçlarının Genel Müdürlüğe bildirilmesi.

- Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunup, başvurusu kabul edilerek kendilerine ödeme planı çıkarılan borçlu sigortalılarımızdan, taleplerine istinaden ve getirdikleri belgeler sonucu ya da İl Müdürlüklerince yapılan tetkikler sonucunda sigortalılık durumlarında değişiklik olduğu tespit edilen sigortalılarımızın borç durumları da değişeceğinden, daha önce çıkarılmış ve sigortalılara verilmiş ödeme planları geçersiz olacaktır. Bu nedenle yeniden değerlendirme yapılarak, son değişikliğe ait yeni ödeme planı çıkarılması ve

sigortalılarımıza posta yoluyla gönderilmesi, ayrıca Kuruma intikal etmiş olmasına rağmen henüz işlem yapılmamış giriş bildirgesi, İB, YS gibi bilgilerin mutlaka bilgisayar ortamına aktarılarak, sonucunun en

kısa sürede Sigortalılar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, hususlarına da riayet edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

...

Genel Müdür