TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDEN EMEKLİLER BAĞ-KUR'A % 10 DESTEK PRİMİ ÖDEYECEK    

   SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ    

 

 

21.10.2003

B.13.1.BKG.0.10.00.00

Sosyal Güvenlik Destek Primi

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                            ............................

            2.8.2003 tarih, 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle 1479 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye eklenen üçüncü fıkrası ile;

            “ Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

            Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10’u  oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.”

            Hükmü getirilmiştir

            Diğer Sosyal Güvenlik   Kuruluşlarından   emekli olup,  ticari   kazanç  veya   serbest meslek  kazancı dolayısıyla  gerçek veya  basit usulde  gelir vergisi  mükellefi olanlar ile adi  ortaklık, kollektif şirket, komandit şirket ve donatma iştiraki ortakları (anonim şirket,  limited    şirket ve sermayesi  paylara bölünmüş Komandit şirket ortakları hariç) yukarıdaki Kanun maddesi kapsamında bulunmaları nedeniyle bunlardan, talep dilekçesi ile  (EK-1) talepte bulunanların talepleri il müdürlüklerimizce “SİEV” programından PF10 tuşuna basılır. Gelen ekrandan 9 numaralı seçenek ile “SGDP işlemleri menüsü” nde işlemler gerçekleştirilerek  ilgililere, SGDP borcunun T.Halk Bankası Ankara Merkez Şubesindeki   376423,  T. Vakıflar Bankası  Ankara  Şubesindeki 2088298, T.C Ziraat Bankası Yenişehir Şubesindeki 1374588

nolu “Kurum Dışı Sosyal Güvenlik Destek Primi Hesapları”ndan birisine vergi sicil numaralarını belirtmek suretiyle ödenmesi gerektiği ayrıca Kanunun yürürlük tarihinden önce kapsama girenler tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primi tutarlarını 1.12.2003  tarihine kadar, sonra kapsama girenler ise tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primi  tutarlarını  kapsama girdikleri tarihi takip eden üç ay içerisinde yatırmaları halinde hesaplanan sosyal güvenlik destek primlerinin  cezasız olarak tahsil edileceği, bu tarihten sonra ödemede bulunanların ise  sosyal güvenlik destek primlerinin 1479 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi hükümlerine göre hesaplanarak tahsil edileceği konusunda bilgi verilecektir

            Söz konusu işlemlerle ilgili olarak beyanda bulunanların beyan dilekçelerinin müteselsil sıra numarası takip etmesi şartıyla kişi bazında dosyalanması ve eşit sayıda dosyanın klase edilerek Kurumumuz aktif sigortalılarına ait  arşivden ayrı bir bölümde arşivlenerek takip edilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                       Av.Ferhan KAPTAN

                                                                                       Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:

İl Müdürlüklerine

EKLER:

EK-1 Sosyal Güvenlik Destek

         Primi Beyan Dilekçesi(1 adet-1 sayfa)

.../.../2003 Müd. N.YEŞİLYURT

.../.../2003 Müd. U.DÖNMEZÇELİK

.../.../2003 Müd. H.ÇEKİNMEZ

.../.../2003 Müd. G. MUĞULKOÇ

.../.../2003 Müd. A.DURNA

.../.../2003 Müd. M.KIZIL

.../.../2003 Dai.Bşk.V. M.ERDEN

.../.../2003 Genel Müd.Yrd. M.ARSLAN