BANKALAR ARACILIĞI İLE VERGİ TAHSİLATI   

Vergi dairesi veznesinden yapılan nakit tahsilatın azaltılması ve bankacılık sisteminden azami ölçüde faydalanılması amacıyla "Mükellef Mektubu" hazırlanmış ve çoğaltılarak Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde (Gölbaşı hariç) VEDOP kapsamında faaliyette bulunan mükelleflere dağıtılmıştır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI: B.07.0.GEL.0.72/7214-7000-1145

Sayın Mükellefimiz,

Vergi dairelerinin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması, mükelleflere yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılması ve mükellef odaklı yeni bir vergi dairesi modeli oluşturulması temel hedefimizdir. Bu hedefe yönelik olarak Bakanlığımız bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede vergi dairesi veznesinden yapılan nakit tahsilatın azaltılması, bankacılık sisteminden azami ölçüde yararlanılması öncelikli hedefler arasında belirlenmiştir.

Bu uygulama ile mükelleflerimiz ödeme yükümlülüğünü, bankacılık sisteminden yararlanarak kolaylıkla yerine getirebilecek, vergi dairelerimiz de bu işlemler için harcadığı zamanı diğer iş ve işlemlerine yönelterek mükelleflere daha hızlı ve kaliteli hizmet verme imkanına kavuşabilecektir.

Bugün için Maliye Bakanlığı ile aşağıda belirtilen banka ve özel finans kurumları arasında vergi tahsil anlaşması yapılmış ve bu kurumlara yine aşağıda belirtilen vergi ve gelir türlerini tahsil etme yetkisi verilmiştir. (*)

Bankalar ve özel finans kurumları, Maliye Bakanlığının belirlediği şekil ve şartlar dahilinde; ödenecek vergi tutarı ne olursa olsun, herhangi bir komisyon ve hizmet bedeli almaksızın vergi tahsilatını yapmakla yükümlüdür. Söz konusu bankalara, Türkiye’nin her noktasından mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi adına ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır. Belirtilen vergi ve gelir türlerine ilişkin ödemeler kanuni süresinde (vadesi geçmeden) bankalara yapılabilmektedir.

Daha önce vergi ödemelerini bankalardan yapan bazı mükelleflerin ödeme belgelerinin vergi dairelerine geç ulaşması nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmıştı. Mükellefler borçlarını ödedikleri halde borçlu muamelesi görmüş, vergi daireleri ise gereksiz yere pek çok işlem yapmak zorunda kalmıştı.

Bakanlığımız, yaşanan bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla vergi tahsilatına ilişkin belgelerin sağlıklı düzenlenmesi ve süratle mükellef hesaplarına işlenmesini sağlayacak sistemi kurmuş ve vergi tahsilatı yetkisi verilirken banka ve özel finans kurumlarının kurulan sistemde çalışmalarını şart olarak öngörmüştür. Şu anda tahsilat yetkisi verilen kuruluşların tamamı bu şartları taşımaktadır.

Yeni kurulan sistemde, süresinde yapılmış ödemeler, mükellef hesaplarına bilgisayar ortamında otomatik olarak işlenmekte ve sistem son derece güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla yapılan ödemelerin kayıtlara alınmaması, mükelleflerin vergilerini zamanında ödediği halde borçlu görünmesi gibi bir sorunla karşılaşılmamakta, bu kuruluşlara yapılan ödemelerin vergi dairesine yapılan ödemelerden bir farkı bulunmamaktadır.

Tahsilata ilişkin altyapının hazırlanmış olmasının bir sonucu olarak, mükelleflerin vergi dairesine gelmeksizin, vergilerini bankalar aracılığıyla ödemesine zorunluluk getirilmesi planlanmakla birlikte, bu aşamada öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan vergi dairelerine bağlı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ödemelerini bankalar aracılığıyla yapmasına yönelik olarak pilot uygulama başlatılması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamanın başarılı olabilmesi, vergi dairesi ve mükellef işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi, vergilerinizi bankalar aracılığıyla ödemenize ve bu konudaki gönüllü desteğinize bağlıdır.

Vergilerinizin bankacılık sisteminden ödenmesi hususunda desteklerinizi bekler, bu vesileyle işlerinizde başarılar dilerim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı(*) Banka ve Finans Kurumları : T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Pamukbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş., Koçbank A.Ş., Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Denizbank A.Ş., Tekstilbank A.Ş., Anadolubank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., Oyakbank A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Tekfenbank A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Asya Finans Kurumu A.Ş., Anadolu Finans Kurumu A.Ş., Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş., Family Finans Kurumu A.Ş., Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.

Vergi ve Gelir Türleri: Yıllık gelir vergisi, gelir geçici vergisi, gelir vergisi stopajı, kurumlar vergisi, kurumlar geçici vergisi, kurumlar vergisi stopajı ile bu vergilere bağlı olarak alınan fon payı, beyanname ve eklerine ait damga vergisi, beyana dayalı damga vergisi, katma değer ve ek vergiler, özel tüketim vergisi, faiz vergisi, özel işlem vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası (Şekerbank ve Pamukbank şubeleri MTV ve TPC tahsilatı yapmamaktadır.), toplu konut fonu, savunma sanayii destekleme fonu, banka ve sigorta muameleleri vergisi, eğitime katkı payı, kaynak kullanımını destekleme fonu, mülga madencilik fonu, yurt dışına çıkış harcı, noter harçları.