T.İMAR BANKASI T.A.Ş. TASARRUF MEVDUATI HESAP SAHİPLERİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI    

 

 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan ;

 

12.03.2004

 

T.İmar Bankası T.A.Ş. Tasarruf Mevduatı Hesap Sahiplerine Yönelik

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Bilindiği gibi, T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı sahiplerinin belirlenmesinin ardından, tasarruf mevduatı sigortası kapsamında ödemelere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla 17.01.2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bu defa; hesap eşleşmemesi vb. teknik nedenlerle ilk etapta ödeme yapılamayan hak sahipleri (4.799 hesap) ve sigorta kapsamındaki mevduat hesaplarından fiilen gerçekleşmemiş EFT/havale işlemleri (127 işlem) ile 01.09.2003 tarihinden sonra başvuruda bulunanlardan incelemesi tamamlananlar (2.897 hesap) için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne toplam 9.010 kişi adına aktarım yapılacaktır. Ödemeler daha önce hesabı devredilmeyen mudilere 15.03.2004 Pazartesi günü , hesabı devredilen mudilere ise 17.03.2004 Çarşamba günü başlayacaktır.

 

Yapılacak II. Grup devir için 202 trilyon TL.lık kaynak aktarılacak olup, ilk parti için aktarılan 7 katrilyon 525 trilyon TL’lık kaynak ile birlikte ödeme bankasına aktarılan kaynak tutarı 7 katrilyon 727 trilyon TL.ya, vergi tutarı 29 trilyon TL.ya ulaşacaktır.

 

Diğer yandan; 16.01.2004 tarihli aktarımla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri nezdinde adlarına hesap açılmış olmasına rağmen; adlarında, soyadlarında, vatandaşlık numaralarında farklılık olması, özlük bilgilerinde eksiklik veya farklılık bulunması gibi nedenlerle ödemelerde sorun yaşayarak dilekçe gönderen mudiler ile hesap cüzdanı aslı bulunmadığı için ödemelerinin gerçekleşmediğine dair dilekçe gönderen mudilerin tamamına yakınının düzeltme kayıtları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne gönderilmiştir.

 

Bu kapsamda, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 5021 sayılı Kanuna istinaden alınan 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, T.İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesap sahiplerine , 15.01.2004 tarihli Basın Açıklamasında da yer alan , aşağıdaki esas ve usuller çerçevesinde ödeme yapılması uygun görülmüştür. Tasarruf mevduatı mudilerine yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne aktarım 15 Mart 2004 Pazartesi günü yapılacaktır. Ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatının ödenmesine ilişkin açıklamalar, söz konusu mevduat grubu için başlatılan mudi bilgilerinin derlenmesi çalışmaları ve incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıca yapılacaktır.

 

Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

 • T.İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde tasarruf mevduatı bulunan mudilerin mevduat tutarları ile aşağıda belirtilen yöntemlerle hesaplanacak faiz tutarları toplamı, mudi bazında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı olarak aktarılacaktır. Hak sahipleri adına ilk etapta aktarılan tutarlar ile yeni aktarılacak tutarlar birlikte dikkate alınacaktır.

 

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nde Türk Lirası cinsinden açılan hesap ile yeni aktarılacak tutar toplamının 10 milyar TL’ye kadar (10 milyar TL dahil) olan kısmı, vadesiz hesap şeklinde olacak ve talep edilmesi halinde nakden ödenecektir.

 

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nde Türk Lirası cinsinden açılan hesap ile yeni aktarılacak tutar toplamının 10 milyar TL’nin üzerinde kalan kısmı ise, vadelerine kadar blokeli vadeli mevduat hesabı şeklinde olacaktır.

 

Açılacak vadeli mevduat hesaplarının vadeleri, bakiye alacak tutarının;

 

-                5 milyar TL’ye kadar (5 milyar dahil) olan kısmı için 3 ay,

-                5 milyar TL’den 15 milyar TL’ye kadar (15 milyar dahil) olan kısmı için 12 ay,

-                15 milyar TL’den 30 milyar TL’ye kadar (30 milyar dahil) olan kısmı için 18 ay,

-                30 milyar TL’den 60 milyar TL’ye kadar (60 milyar dahil) olan kısmı için 24 ay,

-                60 milyar TL’den 170 milyar TL’ye kadar (170 milyar dahil) olan kısmı için 30 ay,

-                170 milyar TL üzerindeki kısmı için 36 ay

 

vadeli olacaktır.

 

Yeni aktarılacak tutar ile açılacak olan vadeli hesapların valör başlangıç tarihi 19.01.2004 olacağından, ilk etapta aktarma yapılamayan mudilerin vadeli hesaplar açısından faiz kayıpları oluşmayacaktır.

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılacak vadeli hesaplara, uygulanacak faiz oranı; ilgili faiz tahakkuk dönemi sonunda Devlet İstatistik Enstitisünce (DİE) en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeks (TÜFE) Sayısının tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde en son açıklanan TÜFE sayısına bölünmesi ile bulunan oran olup, üç ay vadeli hesaplar vade sonunda tahakkuk etmiş faizi ile birlikte ödenecektir. Diğer vadeli hesaplara altışar ayda bir faiz tahakkuk ettirilecek ve tahakkuk ettirilen faiz ilgililere nakden veya hesaben ödenecektir. Vadesinde talep edilmeyen vadeli hesapların anapara ve vadesi gelmiş veya gelmemiş vadeli hesaplara tahakkuk ettirilen faizler, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından vadesiz hesaplarda takip edilecek ve vadesiz hesaplara faiz uygulanmayacaktır.

 

Ödemeye Esas Tutarların Belirlenmesi

 

 •      T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne aktarılacak tutarların belirlenmesinde, T.İmar Bankası T.A.Ş. ’nin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı 3 Temmuz 2003 tarihindeki anapara tutarı ile anapara üzerinden 3 Temmuz 2003 tarihine kadar hesaplanan net faiz tutarı toplamı dikkate alınacaktır.

    

 •       Net faiz tutarı, 3 Temmuz 2003 tarihine kadar tahakkuk ettirilecek brüt faizlerden yasal kesintiler düşülerek hesaplanacaktır.

 

 •      3 Temmuz 2003 tarihine kadar tahakkuk ettirilecek brüt faizin hesabında; T.İmar Bankası T.A.Ş.’nin hesaplara uyguladığı brüt faiz oranlarının, Bankanın kamuya ilan ettiği ve TC Merkez Bankası’na (TCMB) bildirdiği azami faiz oranları ile tasarruf mevduatı toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan tasarruf mevduatı faiz oranlarının ortalamasını aşmayan kısmı kullanılacaktır.

      

 •       Döviz tevdiat hesaplarının anapara ve net faiz tutarı toplamı, yukarıda belirlenen şekilde hesaplanacak ve bu tutarlar 3 Temmuz 2003 tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kurları kullanılarak Türk Lirasına dönüştürülecektir.

 

Ödenmeyecek Tasarruf Mevduatı:

 

 • T.İmar Bankası T.A.Ş.’nin sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu veya müdürler kurulu başkan ve üyelerine, genel müdür ve yardımcılarına, kredi açmaya yetkili memurlarına, denetçilerine ve bunların ana, baba, eş ve çocuklarına ait mevduat,

 

 • T.İmar Bankası T.A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde (3 Haziran 2003 tarihi ile 3 Temmuz 2003 tarihleri arasında) gerçek bir nakit hareketi sağlamaksızın off-shore hesaplardan yurtiçi kayıtlara alındığı tespit edilen mevduat,

 

 • 3 Temmuz 2003 tarihinden sonra açılan hesaplar,

 

 • Banka tarafından karşılığında Devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada Devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak 3 Haziran 2003 tarihi ile 3 Temmuz 2003 tarihleri arasında tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplar,

 

 • TMSF’ye herhangi bir sebeple borçlu olanların borç tutarları ile ödeme tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak bildirilmiş diğer amme alacakları,

 

 • Yukarıdaki hususlar dışında kalan ancak muvazaalı olduğu TMSF tarafından tespit edilen hesaplar.

Ödenmeyecek hesap niteliğindeki hesaplar için dilekçe göndermiş mudilere bu nitelikteki tutarların sigorta kapsamında ödenmesi imkanı bulunmamakta olup, sözkonusu hesap bakiyesi içerisinde sigorta kapsamında ödemeyi gerektiren tutarlar için T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ne aktarma yapılacaktır.

 

Ödenmeyecek Faiz:

 

 • 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle faiz tahakkuk ettirilirken, T.İmar Bankası T.A.Ş. tarafından hesaba geri valör uygulanmış olsa dahi hesap açılış tarihi esas alınacaktır.

 

 • T.İmar Bankası T.A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı 3 Temmuz 2003 tarihi ile ödemelerin gerçekleştirildiği tarih arasında geçen süre için TMSF tarafından herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacaktır. Ancak, bu döneme ilişkin faiz talepleri T.İmar Bankası T.A.Ş.’ye veya iflasına karar verilmesi halinde adı geçen bankanın iflas masasına yapılabilecektir.

 

Bankada Birden Fazla Hesabı Olanlar:

 

Ödemeler mudi bazında yapılacaktır.

 

Bir mudinin T.İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde birden fazla tasarruf mevduatı hesabının olması durumunda, mudi başına ödemede mudinin hesaplarının toplam tutarı dikkate alınacaktır.

 

Birden fazla T.İmar Bankası T.A.Ş. şubesinde hesabı bulunan müşterilerin hesapları tek hesapta toplanmış olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne devredileceğinden, müşterilerin en son hesap açtırdıkları T.İmar Bankası T.A.Ş. şubesinin işlemlerini yapan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müşterek Hesaplar:

 

 • Müşterek tasarruf edileceği önceden belirlenmiş ve gerekli hukuki belgeleri oluşturulmuş hesaplar, müşterek hesap sahiplerine ayrıştırılarak ve hesap sahiplerinin münferit payları oranında paylaştırılarak mudi bazında ödemelerine dahil edilecektir.

Ödeme İçin Gerekli Belgeler:

Ödemelerin yapılabilmesi için başvurular sırasında;

Hesap Sahiplerinin;

i.       Mevduat hesapları için hesap cüzdanları (aslı),

ii.       Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaportu (aslı ve fotokopisi),

            iii.       İkametgah senedinin veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir belge (aslı),

            iv.       Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve

    v.       Vergi numarası

ibraz etmeleri gerekmektedir. Müşterek hesap sahiplerinin birlikte başvurmaları ve hesap cüzdanını teslim etmeleri halinde her bir müşterek hesap sahibinin ayrı cüzdan tevdi etme şartı aranmaz. Ancak, müşterek hesap sahiplerine ödeme yapacak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesinin farklı olması veya aynı şube mudisi olmakla birlikte, aynı anda müracaat edemeyen müşterek hesap sahiplerine de, ilgili T.C. Ziraat Bankası şubelerince, müşterek hesap cüzdanının aslının, daha önce ödeme yapan T.C. Ziraat Bankası Şubesince alındığının tespiti suretiyle, cüzdanın aslına sahip olmayan diğer müşterek hesap sahiplerine de ödeme yapılacaktır. Diğer yandan, Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bildirme yükümlülüğü ile Türkiye’de vergi mükellefi olmadığını yazılı olarak beyan etmeleri halinde vergi numarası bildirme yükümlülüğü aranmayacaktır.

 

Ayrıca, ödemenin gerçekleşebilmesi için başvuruda bulunan her mudi 2003/6668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “taahhütname ve ibranameyi” kayıtsız olarak imzalamak zorundadır.

 

Birden fazla hesabı bulunanlara, herhangi bir hesap cüzdanını ibraz edememesi halinde belgelendirilen kısmı için de hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

 

Başvurusunu yaptıktan sonraki tarihlerde; hesap cüzdanlarını kaybeden ya da çaldıran mudiler konuya ilişkin olarak resmi makamlarca tanzim edilmiş tutanakların aslını da T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne ibraz edeceklerdir. Bu kişilere ödeme TMSF tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip yapılabilecektir.

 

Vefat eden mudilerin kanuni mirasçıları ise diğer belgeler ile birlikte miras paylarını gösterir Mahkeme kararı aslını da T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne tevdi edeceklerdir.

 

Üçüncü şahıslarca yapılacak başvuru için ekte bir örneği bulunan ve noter ya da Konsolosluklarca onaylanmış "Özel Vekaletname" ile başvurulması gerekmektedir.

Ödeme Yeri ve Tarihi:

 

Tasarruf mevduatı mudilerine yapılacak ödemeler 15 Mart 2004 tarihinde başlayarak sonraki günlerde devam edecektir. Hesap açılacak / ödeme yapılacak mudilerin hangi şubelere başvuracakları hususunda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin duyurularını ve internet sayfasını ( http://www.ziraat.com.tr/ ) takip etmeleri gerekmektedir.

 

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sadece hak sahipleri adına hesap açılmış bulunan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerince yapılacak, provizyon alınmak suretiyle de olsa başka bir T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesince ödeme yapılmayacaktır. Ödeme işlemlerine ilişkin prosedür T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından belirlenip duyurulacaktır.

 

Ödemeler, daha önce Pamukbank T.A.Ş. ile T.İmar Bankası T.A.Ş.’ne başvuruda bulunmuş mudilerden ilk etapta hesapları eşleşmemiş olanlardan başvuru bilgileri ile sistem bilgileri kesin bir şekilde eşleştirilmiş olan ....adet mudi ile 01.09.2003 tarihinden sonra T.İmar Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunanlardan incelemesi tamamlanmış olan.....adet mudiyi kapsamaktadır. Bu bakımdan, daha önce başvuru yapmış olmakla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde adlarına hesap açılamamış olan mudiler; aşağıda adresi ve telefon numaraları verilen İrtibat Masasına, hesapları ile ilgili sözlü bilgi edinmek üzere telefonlar aracılığıyla ve ayrıca hesaplarıyla ilgili sorunların çözümlenebilmesi ve bundan sonra yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere konuya ilişkin açıklayıcı bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte (17.01.2004 tarihinden sonra dilekçe göndermediler ise) yazılı olarak başvurabileceklerdir.

 

Pamukbank T.A.Ş. ile T.İmar Bankası T.A.Ş.’ne başvuruda bulunmuş mudilerden, hesap mutabakat sorunu nedeniyle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde adlarına hesap açılamayanların, mutabakatın gerçekleştirilmesini müteakip adlarına açılacak vadeli hesaplarına, açıldıkları tarihe bakılmaksızın açılan ilk vadeli hesaplara uygulanan valör ve vadeler uygulanır.

 

Daha önce Pamukbank T.A.Ş. veya T.İmar Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmayanlara ödeme yapılması mümkün bulunmadığından, bu durumda olan mudilerin öncelikle gerekli başvurularını T.İmar Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

İflas Masasına Başvurulabilecek Alacaklar:

 

Hak sahiplerine ödenecek miktarların T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye devredilmesine kadar geçen sürede doğmuş ve doğacak alacaklardan ve aktarmadan sonraki tutarların belirlenen esas ve usullere göre yapılacak ödemelerden kaynaklanan her türlü ihtilaf ve itirazın muhatabı T.İmar Bankası T.A.Ş. ve iflasına karar verilmesi halinde müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. iflas masasıdır.

İmar Bank Off-Shore Ltd.Müşterileri:

 

İmar Bank Off-Shore Ltd., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anılan ülke mevzuatı çerçevesinde kurulmuştur. Ortaklık yapısı itibarıyla Uzan Grubuna dahil olmakla birlikte, ayrı tüzel kişiliği haiz söz konusu Off-Shore Bankada, T.İmar Bankası T.A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık payı bulunmamaktadır. Bu itibarla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca, adı geçen off-shore bankada mevduatı olanlara sigorta kapsamında ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır. İmar Bank Off-Shore Ltd. Nezdinde alacağı olanların yasal muhatapları, doğrudan bu off-shore banka ve/veya banka hissedarlarıdır.

 

Kamuoyuna duyurulur .

Ekler :  

Ek-1. : Özel Vekaletname Örneği

Ek-2. : Taahhütname ve İbraname Örneği

 

T. İmar Bankası T.A.Ş. İrtibat Masası :

Telefonlar : Adres :

0 212 340 17 02 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

0 212 340 17 04 Tasfiye Dairesi Başkanlığı

0 212 340 17 05 Büyükdere Caddesi, No: 143

0 212 340 17 85 34394 Esentepe / İSTANBUL

0 212 340 22 08

 

 

EK-1.

T.İMAR BANKASI T.A.Ş. MEVDUATI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN
ÖZEL VEKALETNAME

 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin Şubesi/Şubeleri nezdinde adıma açılan Türk Lirası ve/veya yabancı paradan oluşan mevduatım üzerinde gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine tesis edilmiş rehin ve/veya adli ve/veya idari mercilerce konulmuş haciz, tedbir, rehin, blokaj vesaire gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını ve/veya kısmen veya tamamen bunlar üzerinde tasarruf etme hakkımı engelleyici bir kısıtlama olmadığını, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'ye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon’una (Fon) herhangi bir borcumun bulunmadığını,

 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. hesaplarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fon ve Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak olan incelemelerde beyanımın aksine bir durum ortaya çıkar ve üzerinde kısıtlama bulunan hesabımın serbest bırakıldığı ve/veya adıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, adıma haksız olarak veya fazladan ödenen meblağı, başvuru sırasında ibraz ettirdiğim ikametgah ilmuhaberindeki adresime yapılacak ilk bildirimden itibaren 1 gün içerisinde 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Kanun hükümleri uyarınca iade edeceğimi, etmediğim takdirde bu meblağın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Fon tarafından tahsil edileceğini, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de adıma açılan ve üzerinde bloke bulunan hesabın, doğabilecek borcumun teminatı olarak yine aynı Kanun hükümleri uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın Fon adına rehinli olduğunu, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanun ve/veya bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan ve/veya yapılacak ödemelere ilişkin olarak Başbakanlık ve/veya Hazine Müsteşarlığı ve/veya Fon ve/veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aleyhine herhangi bir dava açmayacağımı, açmış bulunduğum dava bulunmadığını ve/veya açmış bulunduğum davadan feragat ettiğimi veya derhal feragat edeceğimi, etmediğim takdirde yapılan ödemenin durdurulacağını ve nakden ödenen meblağı derhal iade edeceğimi,

 

Fon tarafından adıma yapılacak ödeme için ibraz ettirmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, anılan belgelerin sahte olduğu ve/veya üzerinde tahrifat yapıldığı ve/veya sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını ayrıca kabul ettiğimi,

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla tahsil ettirdiğim tutarlar ve adıma açılan hesaplardan dolayı Fon’dan ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den herhangi bir hak ve alacağım kalmadığını,

 

kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle; Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin Şubesi/Şubeleri nezdinde bulunan tasarruf mevduatımı 5021 sayılı Kanun, bu Kanun uyarınca yayımlanan 29.12.2003 tarih, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Fon ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında düzenlenen Protokol hükümleri uyarınca belirlenen esas ve usuller dahilinde yapılan ödeme kapsamında T.C. Ziraat Bankası’ndan nakden/hesaben adıma ahz-u kabza, 29.12.2003 tarih, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Taahhütname ve İbraname” yi adıma imzalamaya, sözkonusu “Taahhütname ve İbraname”de yer alan her türlü taahhüt ve Kabul beyanında benden farksız olarak bulunmaya, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanun ve/veya bu kanun hükümleri uyarınca tarafıma/vekilime yapılan ve/veya yapılacak tasarruf mevduatı ödemelerine ilişkin olarak gerekli her türlü belgeyi imzalamaya yetkili olmak üzere............................................’yi vekil nasp ve tayin ettim.

Vekalet Veren

 

EK-2.

T.İMAR BANKASI T.A.Ş. NEZDİNDEKİ MEVDUATLARIN ÖDENMESİ SIRASINDA MÜŞTERİLERDEN ALINACAK “TAAHHÜTNAME VE İBRANAME” ÖRNEĞİ

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.’nin Şubesi/Şubeleri nezdinde adıma açılan ve ekli listede kayıtlı Türk Lirası ve/veya yabancı paradan oluşan mevduatım üzerinde gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine tesis edilmiş rehin ve/veya adli ve/veya idari mercilerce konulmuş haciz, tedbir, rehin, blokaj vesaire gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını ve/veya kısmen veya tamamen bunlar üzerinde tasarruf etme hakkımı engelleyici bir kısıtlama olmadığını, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.’ye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) herhangi bir borcumun bulunmadığını beyan ve taahhüt etmek suretiyle ekli listede belirtilen mevduat anapara ve faiz tutarına mahsuben toplam ........................................................ TL’yi nakden ve hesaben aldım.

 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. hesaplarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fon ve Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak olan incelemelerde beyanımın aksine bir durum ortaya çıkar ve üzerinde kısıtlama bulunan hesabımın serbest bırakıldığı ve/veya tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, tarafıma haksız olarak veya fazladan ödenen meblağı, başvuru sırasında ibraz ettiğim ikametgah ilmuhaberindeki adresime yapılacak ilk bildirimden itibaren 1 gün içerisinde 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı kanun hükümleri uyarınca iade edeceğimi, etmediğim takdirde bu meblağın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Fon tarafından tahsil edileceğini, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de adıma açılan ve üzerinde bloke bulunan hesabın, doğabilecek borcumun teminatı olarak yine aynı Kanun hükümleri uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın Fon adına rehinli olduğunu, 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanun ve/veya bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan ve/veya yapılacak ödemelere ilişkin olarak Başbakanlık ve/veya Hazine Müsteşarlığı ve/veya Fon ve/veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aleyhine herhangi bir dava açmayacağımı, açmış bulunduğum dava bulunmadığını ve/veya açmış bulunduğum davadan feragat ettiğimi veya derhal feragat edeceğimi, etmediğim takdirde yapılan ödemenin durdurulacağını ve nakden ödenen meblağı derhal iade edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Fon tarafından tarafıma yapılacak ödeme için ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, anılan belgelerin sahte olduğu ve/veya üzerinde tahrifat yapıldığı ve/veya sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla tahsil ettiğim tutarlar ve adıma açılan hesaplardan dolayı Fondan herhangi bir hak ve alacağım kalmadığını beyan ve kabul ederim.

 

İSİM : TARİH :

İMZA :

ADRES :

 

Ek: Liste

 

(BU KISIM BANKA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR)

TUTANAK

 

.................................................. adlı müşteri, yukarıdaki beyanı imzalamaktan imtina ettiğinden kendisine ödeme yapılmamıştır.

İSİM : TARİH :

İMZA :