...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    HİZMET AKDİ, HİZMET SÖZLEŞMESİ, İŞ SÖZLEŞMESİ, İŞ SÖZLEŞMELERİ    

 

 

 

 

 

HİZMET AKDİ ÖRNEĞİ (ESKİ)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

 

Hizmet akdi, işveren ve işçi arasında iş kanunumuz gereğince yazılı olarak düzenlenmesi gereken bir sözleşmedir. Sigorta müfettişlerinin yapmış oldukları incelemelerde ilk baktıkları hizmet sözleşmesidir. Mutlaka yapılması gerekmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu

"İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Tanım ve şekil

MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.

 

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

 

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur."


Yeni İş kanununda her ne kadar iş sözleşmenin özel bir şekle tabi olmadığı yazılsada ispat açısından yazılı sözleşmenin delil olarak kullanılması daha güçlüdür. Bu nedenle iş sözleşmesinin yazılı yapılmasında yarar vardır. Bir iş sözleşmesinde aşağıdaki hususların yeralması tavsiye olunur.

 

1-İşveren ve işçinin ad ve kimlikleri,

2-Yapılacak iş,

3-İşyerinin adresi,

4-Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi,

5-Ücret, ödeme şekli ve zamanı,

6-Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar,

7-Hizmet akdinin yapıldığı gün,

8-Tarafların imzası.

 

Borçlar Kanunu  (ESKİ)

 

Onuncu Bap; Hizmet Akdi 

 

A-Tarifi: Madde.313

 

Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder.

 

Ücret, zaman itibariyle olmayıp yapılan işe göre verildiği takdirde dahi işçi muayyen veya gayri muayyen bir zaman için alınmış veya çalışmış oldukça, hizmet akdi yine mevcuttur; buna parça üzerine hizmet vaya götürü hizmet denir.

 

Hizmet akdi hakkında hükümler, kıyasen çıraklık akdine de tatbik olunur.

 

B-Teşekkülü:

 

I-Umumiyet itibariyle Madde.314 Hilafına bir hüküm bulunmadıkça, hizmet akdi hususi bir şekle tabi değildir.

Ezcümle hizmet muayyen bir zaman için kabul edilmiş olur ve işin iktizasına göre o hizmet ancak ücret mukabilinde yapılabilirse, hizmet akdi in'ikat etmiş sayılır.

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

 

 

Aloakademi.com - UFRS/TFRS ve TTK Eğitimleri

Aloakademi.com, UFRS/TFRS ve TTK eğitimlerimiz başlamıştır... Eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz...