SSK İŞE BAŞLAMA VE İŞYERİ BİLDİRGESİ   

  506 Sayılı Kanun ve İşyeri Bildirgesi, Yaşar Taşdemir, Sigorta Müfettişi (03.08.2006)   

  SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER   

 

 

SSK İşyeri bildirgesi, işyeri sicil numarası alma:

 

* Eğer ilk defa işyeri sicil numarası alıyorsanız:

 

4958 Sayılı Yeni Kanun:

 

"MADDE 26.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci  maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi,  " en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş..."

Bunun için hangi sigorta bölge müdürlüğü alanına girdiğinizi bilmeniz gerekmektedir.

* Eğer ilk defa işyeri sicil numarası alıyorsanız: İşyeri sicil numarasını aldıktan sonra işçi girişlerinizi otuz gün içerisinde ilgili sigorta bölge müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir.

 

* Daha önceden işyeri sicil numaranız varsa: İşçi girişleriinizi (ilk/tekrar bildirgesi) bir gün önceden ilgili ssk bölge müdürlüğüne vermelisiniz.

 

* İşyerinizi kapattığınızda bir dilekçeyle ilgili SSK bölge müdürlüğüne kapamayı bir dilekçe ile bildiriniz. Ayrıca unutmamak için hemen dilekçe ile birlikte dört aylık sigorta bildirgenizi de veriniz.

4884 sayılı Kanunun 11. maddesi ile işyerini bildirme kuruluş aşamasında ticaret sicili memurluğu tarafından da yapılabilecek. Söz konusu madde aşağıya alınmıştır:

 

"MADDE 11. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (madde 8)

 

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılır."

 

Cezalar:

 

4958 Sayılı Kanun Madde 51

 

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi içerisinde Kuruma (SSK) verilmemesinin cezası:

 

1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında,

2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında

3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

 

4857 Sayılı İş Kanunu (BÖLGE ÇALIŞMA)

...

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

MADDE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki "Bölge Müdürlüğüne" işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için 64.250.000. (2004 yılı için ) lira para cezası verilir.

...

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler

 

Madde 10 – İşveren işyeri bildirgesi ile birlikte;

a) T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgeleri ile imza sirkülerini,

c) Kayıtlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,

d) Tüzel kişilerde hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerini,

e) İşyeri açmak için aldıkları ruhsat örneğini,

f) Bağlı bulundukları vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir bir belgeyi,

g) Adı ortaklıklarda tüm ortakların onaylı T.C kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneklerini ve ikametgah belgelerini,

h) İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,

ı) Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müşavirlerinin Ek: 9 da belirtilen ilgili meslek kuruluşu tarafından onaylanmış belgesini,

i) Diğer kurumlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi,

İlgili Üniteye vermek zorundadır.

 

Şu kadar ki , işverenden iş alan aracı ile iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalıyı devir alan işveren de; işyeri bildirgesi hariç yukarıdaki sayılan belgeleri ilgili Üniteye verir.